Quyeàn töï do toân giaùo ñang bò ñe doïa
taïi caùc nöôùc Coäng Saûn vaø Hoài Giaùo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Quyeàn töï do toân giaùo ñang bò ñe doïa taïi caùc nöôùc Coäng Saûn vaø Hoài Giaùo.

 Vatican - (Zenit 14/1/2001) - Trong baøi dieãn vaên ñoïc vaøo hoâm thöù baûy 13/1/2001, nhaân dòp tieáp ngoaïi giao ñoaøn caïnh Toøa Thaùnh ñeán chuùc möøng ngaøi naêm môùi, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ leân aùn nhöõng vuï vi phaïm quyeàn töï do toân giaùo ñang dieãn ra taïi Indoesia, cuõng nhö taïi caùc quoác gia theo cheá ñoä coäng saûn hay Hoài Giaùo. Theo ÑTC, ñöôïc coâng khai laø chöùng cho ñöùc tin cuûa mình laø quyeàn cuûa moãi moät ngöôøi coù tín ngöôõng.

 Theo Ñöùc Gioan Phaoloâ II, hôn bao giôø heát, giaùo hoäi coâng giaùo luoân ñöùng ra baûo veä con ngöôøi, baûo veä phaåm giaù, quyeàn vaø nhöõng chieàu kích thieâng lieâng cuûa con ngöôøi. Ngaøi nhaán maïnh nhö sau: “Ngay caû khi moät soá ngöôøi mieãn cöôõng khi ñeà caäp tôùi chieàu kích toân giaùo cuûa cong ngöôøi vaø lòch söû nhaân loaïi, ngay caû neáu ngöôøi khaùc muoán kyù göûi toân giaùo vaøo trong moät phaïm vi rieâng tö, ngay caû khi coäng ñoaøn nhöõng ngöôøi coù tín ngöôõng bò baùch haïi, kitoâ höõu seõ tieáp tuïc rao truyeàn raèng kinh nghieäm toân giaùo laø moät phaàn kinh nghieäm cuûa con ngöôøi… Toân giaùo laø moät yeáu toá khoâng theå thieáu ñöôïc trong vieäc xaây döïng con ngöôøi, vaø xaây döïng xaõ hoäi cuûa con ngöôøi.”

 Cuï theå hôn, ÑTC Gioan Phaoloâ II nhaéc tôùi nhöõng kinh nghieäm ñau thöông cuûa coäng ñoaøn kitoâ taïi Indonesia, vaø söï kyø thò traéng trôïn maø coäng ñoaøn caùc tín höõu kitoâ, cuõng nhö khoâng kitoâ, ñang phaûi gaùnh chòu taïi moät soá quoác gia ñang naèm döôùi quyeàn kieåm soaùt cuûa cheá ñoä coäng saûn hay chính phuû Hoài Giaùo. Tình traïng naøy keâu goïi ngöôøi kitoâ luoân tænh thöùc (vigilance) vaø toû tình ñoaøn keát lieân læ vôùi anh chò em tín höõu ñang bò baùch haïi.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page