Seõ coù nhieàu cuoäc xuoáng ñöôøng raàm roä
neáu toång thoáng Philippines ñöôïc traéng aùn

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Seõ coù nhieàu cuoäc xuoáng ñöôøng raàm roä neáu toång thoáng Philippines ñöôïc traéng aùn.

 Philippines (Manila) - (AFP 15/1/2001) - Thöù hai 15/1/2001, ÑTGM Orlando Quevedo, chuû tòch HÑGM Philippines, caûnh caùo raèng, Philippines seõ trôû thaønh moät quoác gia khoâng theå cai trò ñöôïc neáu toång thoáng Joseph Estrada ñöôïc thöôïng vieän tuyeân boá traéng aùn maëc duø coù nhieàu baèng chöùng hieån nhieân cho thaáy naïn tham nhuõng nghieâm troïng nôi chính toång thoáng Estrada cuõng nhö trong chính phuû cuûa oâng.

 Ñöôïc caùc kyù giaû hoûi veà vieãn aûnh cuoäc luaän toäi toång thoáng Estrada taïi thöôïng vieän, ÑTGM Quevedo traû lôøi nhö sau: “Vieäc oâng Estrada ñöôïc traéng aùn laø ñieàu seõ xaûy ra. Döïa vaøo tieán trình cuoäc luaän toäi hieän giôø, chuùng ta thaáy khoâng coù lyù do naøo ñeå tin raèng oâng Estrada seõ bò keát toäi. Lôøi khai cuûa caùc nhaân chöùng thaät vöõng chaéc. Chuùng cho thaáy tình traïng tham nhuõng nghieâm troïng nôi chính oâng Estrada. Tuy nhieân, thaùi ñoä cuûa caùc thöôïng nghò só döôøng nhö vaãn beânh vöïc oâng Estrada vì hoï thuoäc ñaûng chính trò do oâng caàm quyeàn. OÂng vaãn naém ñuû soá thöôïng nghò só ñeå ñöôïc traéng aùn”. Theo ÑTGM Quevedo, coâng chuùng Philippines seõ coù nhöõng phaûn öùng tieâu cöïc phaùt sinh töø moät thaûm kòch do cho ngöôøi taïo neân ôû moät möùc ñoä khoâng theå tin ñöôïc. Lôøi noùi naøy cuûa ÑTGM Quevedo aùm chæ tôùi söï tham nhuõng traàm troïng cuûa toång thoáng Estrada qua lôøi khai cuûa caùc nhaân chöùng.

 21 thöôïng nghò só laø thaåm phaùn trong cuoäc luaän toäi oâng Estrada döï truø seõ boû phieáu quyeát ñònh soá phaän chính trò cuûa oâng Estrada vaøo ngaøy 12 thaùng 2/2001. OÂng Estrada bò caùo boäc veà toäi tham nhuõng, nhaän tieàn hoái loä, phaûn boäi loøng tin cuûa daân chuùng vaø vi phaïm hieán phaùp. Ngay caû tröôùc khi cuoäc luaän toäi oâng taïi thöôïng vieän baét ñaàu, giaùo hoäi coâng giaùo Philippines ñaõ keâu goïi oâng neân töø chöùc vì oâng khoâng coøn uy tín luaân lyù ñeå laõnh ñaïo. Lieân quan tôùi lôøi tuyeân boá cuûa ÑHY Jaime Sin, TGM Manila, raèng ÑHY seõ phaùt ñoäng moät cuoäc caùch maïng baát baïo ñoäng, töông töï nhö cuoäc caùch maïng daïo naêm 1986, ñeå buoäc toång thoáng Estrada phaûi töø nhieäm trong tröôøng hôïp oâng ñöôïc thöôïng vieän bieåu quyeát khoâng coù toäi, ÑTGM Quevedo traû lôøi caùc kyù giaû nhö sau: “Neáu oâng Estrada vaãn coøn taïi chöùc sau cuoäc luaän toäi, oâng seõ phaûi ñöông ñaàu vôùi nhöõng cuoäc xuoáng ñöôøng raàm roä cuûa coâng chuùng, laø nhöõng ngöôøi caûm thaáy raèng söï thaät ñaõ bò phaûn boäi. Tuy raèng giaùo hoäi khoâng bao giôø uûng hoä baïo ñoäng, nhöng giaùo hoäi cuõng khoâng loaïi boû ñieàu khaû thi hay söï hôïp leä cuûa nhöõng haønh ñoäng bieåu tình oân hoøa, döôùi danh nghóa cuûa caùi goïi laø söï baát phuïc tuøng cuûa daân söï”.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page