Nhaät baùo "Töông Lai" nhaéc laïi
vaøi con soá noåi baät cuûa Naêm Thaùnh 2000

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nhaät baùo "Töông Lai" nhaéc laïi vaøi con soá noåi baät cuûa Naêm Thaùnh 2000

 - Veà con soá caùc ngöôøi haønh höông - Theo Vaên phoøng toå chöùc Naêm Thaùnh taïi Roma, con soá caùc ngöôøi haønh höông leân tôùi khoaûng 25 trieäu - Nhöng theo Cô quan thoáng keâ cuûa Nhaø Nöôùc: 32 trieäu khaùch haønh höông ñaõ tham döï 3,400 buoåi cöû haønh khaùc nhau, trong 379 ngaøy cuûa Ñaïi Toaøn xaù, töø Ñeâm Leã Giaùng sinh naêm 1999 ñeán saùng moàng 6 thaùng Gieâng naêm 2001, Leã Ba Vua, ngaøy beá maïc Naêm Thaùnh.

 Moät caùch ñaëc bieät, xeùt veà con soá nhöõng tín höõu tham döï caùc buoåi tieáp kieán vaø ñoïc kinh truyeàn tin vôùi ÑTC, thì trong suoát Naêm Thaùnh ñaõ coù 8,515,088 tín höõu ngöôøi tham döï caùc buoåi tieáp kieán chung, caùc leã nghi vaø ñoïc kinh Truyeàn Tin vôùi ÑTC.

 Khoaûng hôn moät trieäu ngöôøi ñaõ tham döï caùc buoåi ñoïc Kinh Maân coâi kính Ñöùc Maria taïi Ñeàn thôø Ñöùc Baø Caû, moãi thöù baåy trong suoát naêm Thaùnh. Gaàn 5 trieäu ngöôøi haønh höông ñaõ tham döï caùc leã nghi chính thöùc Naêm Toaøn xaù (do caùc vò Giaùm muïc khaùc chuû toïa taïi caùc Ñeàn Thôø Caû ôû Roma.

 1,342,088 ngöôøi haønh höông thuoäc caùc nhoùm khaùc nhau ñaõ ñöôïc ÑTC tieáp kieán rieâng trong Naêm Thaùnh.

 Taïi nöôùc YÙ ñaõ coù 134 giaùo phaän toå chöùc caùc cuoäc haønh höông taäp theå taïi Roma: toång soá caùc ngöôøi tham döï khoaûng 400 ngaøn.

 Bieán coá noåi baät hôn caû laø Ngaøy theá giôùi Thanh nieân taïi Roma- Ñaõ coù treân hai trieäu thanh nieân nam, nöõ ñeán töø khaép theá giôùi tham döï. 30 ngaøn baïn treû ñaõ ñöôïc ñoùn tieáp trong caùc gia ñình cuûa Thaønh phoá Roma.

 350 giaùo xöù cuûa Giaùo phaän Roma ñaõ ñöôïc huy ñoäng ñeå ñoùn tieáp.

 300 cô sôû khaùc: tu vieän nam nöõ, chuûng vieän vaø 1.500 tröôøng hoïc trôû thaønh nôi truù troï cuûa thanh nieân tham döï Ngaøy Toaøn xaù.

 Ban toå chöùc cuûa Giaùo Phaän Roma ñaõ huy ñoäng 7 ngaøn thanh nieân nam nöõ ñoùn tieáp caùc baïn ñeán töø nôi xa. Sau cuøng Buoåi canh thöùc vaø Thaùnh Leã taïi Tor Vergata ñaõ ñöôïc dieãn ra treân moät dieän tích roäng 330 maãu taây cuûa Campus Ñaïi hoïc Quoác Gia Italia taïi Tor Vergata, ngoaïi oâ Roma.

 - Caùc ñaøi truyeàn hình - giöõ moät vai troø raát quan troïng trong Naêm Thaùnh.

 Treân caû theá giôùi coù 120 ñaøi truyeàn hình cuûa 80 quoác gia khaùc nhau ñaõ truyeàn hình tröïc tieáp ít ra moät hay hai bieán coá quan troïng cuûa Naêm Thaùnh.

 Rieâng ñaøi truyeàn hình cuûa quoác gia YÙ, ñaõ daønh taát caû 400 giôø cho caùc leã nghi, caùc buoåi cöû haønh quan troïng cuûa Naêm Thaùnh. Soá khaùn giaû theo doõi khoaûng 260 trieäu (trong nöôùc YÙ maø thoâi). Nhöng trong nhöõng Ngaøy theá giôùi Thanh nieân (töø ngaøy 15 ñeán 20.8.2000) caùc buoåi truyeàn hình tröïc tieáp chieám khoaûng 50% cuûa 400 giôø truyeàn hình treân ñaây. Cuõng trong nhöõng ngaøy naøy, ñaõ coù 69 ñaøi truyeàn hình cuûa 42 quoác gia tieáp vaän vôùi Ñaøi Truyeàn Hình Quoác Gia Italia.

 Ñaøi truyeàn hình cuûa caùc ngöôøi coâng giaùo YÙ, mang teân laø ñaøi “Veä Tinh 2000” (Sat 2000) ñaõ daønh cho Naêm Thaùnh 300 buoåi truyeàn hình ñaëc bieät, vôùi 1,125 dòch vuï.

 - Veà vieäc toå chöùc - Ñaïi Toaøn Xaù ñaõ xöû duïng moät soá nhaân söï raát ñoâng ñaûo:

 Dòch vuï Y teá ñaõ daønh ra 130 trieäu giôø, trong 30 bieán coá quan troïng cuûa Naêm Thaùnh. Soá ngöôøi xin caáp cöùu hôn 6 ngaøn.

 Veà an ninh, Boä Noâi vuï YÙ ñaõ huy ñoäng 20,677 nhaân vieân Caûnh saùt, khoâng keå 6,822 caûnh binh phuïc vuï thöôøng tröïc trong Thaønh phoá Roma.

 Veà chuyeân chôû - Thaønh phoá Roma ñaõ taêng cöôøng caùc phöông tieän chuyeån chôû coâng coäng vôùi khoaûng 79 ngaøn giôø dòch vuï.

 Veà con soá khaùch Du lòch taïi YÙ - Trong Naêm Thaùnh, con soá taêng theâm gaàn 3%, nhôø vaøo 76 trieäu du khaùch, trong soá naøy coù 33 trieäu ngöôøi ngoaïi quoác. Khoâng phaûi moïi ngöôøi ñeán YÙ hay Roma, ñeàu laø nhöõng tín höõu haønh höông caû . Soá haønh höông nhö chuùng toâi nhaéc treân ñaây: 25 trieäu, theo con soá cuûa Ban toå chöùc Naêm Thaùnh taïi Roma, vaø laø 32 trieäu, neáu theo Thoáng keâ cuûa Nhaø Nöôùc Italia.

 - Veà Con soá caùc töï nguyeäïn vieân cuûa Naêm Thaùnh - Vaên phoøng toå chöùc Naêm Thaùnh Roma cho bieát: töø ngaøy 22 thaùng 12 naêm 1999 ñeán moàng 6 thaùng Gieâng naêm 2001, ñaõ coù gaàn 70 ngaøn (69,273) töï nguyeän vieân phuïc vuï trong 380 ngaøy vôùi moät trieäu 380 ngaøn giôø.

 Trong soá 69,273 töï nguyeän vieân, coù 56,527 ñeán töø caùc giaùo phaän YÙ vaø 10,484 laø ngöôøi Roma. Soá coøn laïi 6,321 töï nguyeän vieân ñeán töø 60 nöôùc khaùc nhau treân theá giôùi. Con soá ngaøy khoâng bao goàm 50 ngaøn töï nguyeän vieân, trong dòp ñaëc bieät, phuïc vuï trong nhöõng Ngaøy Toaøn Xaù cho töøng giôùi khaùc nhau, vaø trong ngaøy Theá giôùi Thaùnh nieân töø 15 ñeán 20 thaùng 8, naêm 2000.

 Veà Ñòa ñieåm laøm vieäc: Ngoaøi caùc Ñeàn thôø Caû ôû Roma, caùc nôi thaùnh ôû trung taâm hay ôû ngoaïi oâ Roma, caùc töï nguyeän vieân coøn phuïc vuï taïi caùc trung taâm ñoùn tieáp, nhö ga xe löûa, saân bay quoác teá Fiumicino, töø 8 giôø saùng ñeán 2 giôø chieàu, töùc 6 tieáng moãi ngaøy, vaø töø 2 giôø chieàu ñeán 8 giôø toái.

 Ngaøy moàng 7 thaùng Gieâng 2001, sau ngaøy beá maïc Naêm Thaùnh, ÑHY Roger Etchegaray, chuû tòch UÛy Ban trung öông Naêm Thaùnh, ñaõ cöû haønh Thaùnh Leã taï ôn vôùi söï tham döï cuûa hôn 10 ngaøn töï nguyeän vieân trong Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ. Giaûng trong Thaùnh leã, ngaøi goïi caùc töï nguyeän vieân laø “Nhöõng Keû Phuïc Vuï cuûa Ñöùc Baùc AÙi” (Diaconi della carita”). Sau ñoù, caùc töï nguyeän vieân ñaõ tuï hoïp taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ, ñeå ñoïc Kinh Truyeàn Tin vôùi ÑTC. Trong dòp naøy, ÑTC ñaõ ca ngôïi tinh thaàn xaû kyû vaø ñöùc aùi quaûng ñaïi cuûa caùc töï nguyeän vieân, roài ngaøi caûm ôn veà dòch vuï phuïc vuï quí baùu cuûa hoï trong suoát Naêm Thaùnh. ÑTC khuyeán khích haõy baûo toàn vaø tieáp tuïc tinh thaàn phuïc vuï naøy trong ñôøi soáng haèng ngaøy. Caùc töï nguyeän vieân vôùi boä aùo xanh da trôøi vaø haøng chöõ ghi treân aùo “Ta laø ngöôøi xa laï, maø caùc ngöôøi ñaõ ñoùn tieáp Ta“, ñaõ ñeå laïi moät kyû nieäm saâu xa trong taâm hoàn caùc ngöôøi haønh höông ñeán Roma. Caùc töï nguyeän vieân laø moät trong nhöõng hình aûnh ñaëc bieät cuûa Ñaïi Toaøn xaù cuûa naêm 2000.

 Bieán coá noåi baät khaùc cuûa Naêm Toaøn xaù 2000, ñoù laø “Naêm Thaùnh 2000” keùo daøi trong 379 ngaøy, keå caû ngaøy 24 thaùng 12 naêm 1999 laø Ngaøy Khai maïc môû Cöûa Thaùnh, vaø ngaøy muøng 6 thaùng gieâng naêm 2001, Ngaøy beá maïc, ñoùng Cöûa Thaùnh.

 Trong Naêm Thaùnh coù ba thaùnh leã Phong Chaân phöôùc: trong Thaùnh Leã phong chaân phöôùc thöù nhaát, ñöôïc cöû haønh ngaøy muøng 5 thaùng 3/2000, coù Chaân phöôùc Anreâ Thaày Giaûng Phuù Yeân, Vò töû ñaïo tieân khôûi cuûa Vieät nam. Vaø moät Leã Phong Hieån Thaùnh cho 120 Chaân phöôùc Töû ñaïo Trung quoác vaøo ngaøy muøng 1 thaùng 10/2000.

 Ngoaøi ra, coøn phaûi keå ñeán 49 “thaùnh leã quoác teá” cuûa Giôùi treû - 265 cuoäc gaëp gôõ chia seû caùc chöùng töø vaø caàu nguyeän - 52 buoåi chaàu Thaùnh Theå - 29 Ngaøy Toaøn xaù cuûa caùc giôùi khaùc nhau - khoâng keå nhöõng ngaøy Toaøn xaù rieâng cuûa caùc nhoùm vaø caùc giaùo phaän.
 
 

Phaûn ÖÙng Baùo Chí veà Bieán Coá Naêm Thaùnh 2000 vöøa keát thuùc.

Trong gaàn moät tuaàn leã qua, chuùng ta ñaõ laéng nghe nhöõng baøi töôøng thuaät veà bieán coá quan troïng lòch söû cuûa naêm 2000, moät bieán coá khoâng nhöõng lieân keát vôùi ñôøi soáng cuûa Giaùo hoäi coâng giaùo, nhöng cuûa theá giôùi nöõa.

 Trong caùc baøi ñieåm baùo tröôùc ñaây, chuùng toâi ñaõ nhaéc laïi raèng: caùc baùo lôùn, nhoû, xuaát baûn sau ngaøy beá maïc Naêm Thaùnh, ñeàu ñaõ daønh nhieàu trang: töø 2 ñeán 4 trang, ñeå noùi veà bieán coá lòch söû naøy. Nhöng ñoái vôùi nhaät baùo “Töông Lai” cuûa Giaùo Hoäi coâng giaùo Italia, thì ngöôøi ta ñaõ daønh tôùi 7 trang ñaàu, ñeå töôøng thuaät vaø bình luaän veà bieán coá ñöôïc coi laø quan troïng nhaát trong naêm 2000.

 Trong hai baøi noùi chuyeän tröôùc ñaây, chuùng toâi ñaõ löôïc toùm moät soá döõ kieän ñöôïc ñaêng treân 4 trang ñaàu. Hoâm nay, chuùng toâi xin sang ñeán trang 5, 6 vaø 7. Baùo “Töông Lai” ñaõ töôøng thuaät nhöõng gì trong caùc trang naøy?

 Nôi baøi ñaàu cuûa trang 5, nhaät baùo coâng giaùo vieát vôùi töïa lôùn nhö sau: “Nhöõng daáu hieäu seõ coøn löu laïi maõi“. “Moät coâng vieäc phuïc vuï nhöõng ngöôøi sau cuøng trong xaõ hoäi: thaønh quaû vaø lôøi keâu goïi thöïc hieän ñöùc aùi cuûa Naêm toaøn xaù seõ coøn“. Baøi baùo ñaõ ñaëc bieät nhaéc laïi “Böõa aên tröa toaøn xaù cuûa ÑTC vôùi caùc ngöôøi ngheøo, vaøo thaùng saùu naêm thaùng 2000, taïi Vatican. Nhaät baùo Töông Lai quaû quyeát raèng: “Thi haønh ñöùc aùi vôùi can ñaûm: ñoù laø moät trong caùc öu tieân muïc vuï ñöôïc neâu leân trong Toâng thö “Ngaøn naêm môùi baét ñaàu”. Nhaät baùo giaûi thích theâm nhö sau: ÑTC ñaõ muoán Naêm Toaøn xaù ñeå laïi moät coâng vieäc, moät caùch naøo ñoù, laøm neân thaønh quaû vaø daáu chæ cuûa ñöùc aùi trong Naêm Thaùnh. Vì theá soá tieàn coøn laïi trong Naêm Thaùnh, seõ xöû duïng cho caùc hoaït ñoäng baùc aùi. Nhaät baùo keå laïi nhöõng saùng kieán khaùc nhau veà caùc hoaït ñoäng baùc aùi seõ ñöôïc thöïc hieän sau Naêm Thaùnh taïi nhieàu Giaùo xöù vaø Giaùo phaän taïi YÙ, cuõng taïi nhieàu nöôùc khaùc.

 Baøi thöù hai cuûa trang 5, vôùi töïa ñeà lôùn chieám caû trang nhö sau: “Chuùng ta haõy ra khôi vôùi Chuùa Kitoâ“. Taùc giaû baøi baùo nhaéc ñeán Toâng Thö “Ngaøn Naêm Thöù Ba Baét ñaàu”, nhö laø moät Nhaät Kyù cuûa ÑTC cho töông lai. Trong toâng thö naày, ÑTC “chæ veõ con ñöôøng thaùnh thieän luoân luoân laø moät ñoøi hoûi khaån caáp cuûa muïc vuï; con ñöôøng tieán ñeán troïn laønh Phuùc AÂm khoâng phaûi chæ daønh cho moät soá “thieân taøi“, nhöng laø lôøi keâu goïi göûi ñeán moïi ngöôøi“. Beân caïnh baøi naøy, nhaät baùo “Töông lai” ñeå hình daân chuùng döï thaùnh leã beá maïc Naêm Thaùnh vaø hình ÑTC ñöùng caàm gaäy chaên chieân luùc haùt Phuùc AÂm trong Thaùnh leã beá maïc Naêm Thaùnh. Taùc giaû baøi baùo vieát tieáp nhö sau: “Vieäc cöû haønh Ñaïi Toaøn xaù ñaõ laøm taùi sinh nôi caùc taâm hoàn söï chaéc chaén naøy laø “Chuùa Gieâsu Kitoâ seõ ôû laïi maõi vôùi chuùng ta moïi ngaøy cho ñeán taän theá“. Chuùng ta phaûi muùc kín ôû vieäc cöû haønh naøy moät ñaø tieán môùi cho ñôøi soáng Kitoâ. Ñaây laø moät lôøi môøi goïi “khoâng döøng böôùc” vì Naêm Thaùnh ñaõ keát thuùc”, nhöng laø lôøi môøi goïi “haõy tieán ra khôi“: lôøi môøi goïi maø ÑTC nhaéc laïi nhieàu laàn trong Toâng thö veà Ngaøn Naêm Môùi. ÑTC nhaán maïnh raèng: Phaûi khôûi söï töø Chuùa Kitoâ. Böôùc ñi cuûa chuùng ta phaûi nhanh nheïn hôn. Caùc con ñöôøng cuûa chuùng ta raát nhieàu, nhöng khoâng coù khoaûng caùch giöõa nhöõng ai lieân keát chaët cheõ vôùi nhau bôûi moät söï hieäp thoâng duy nhaát, söï hieäp thoâng moïi ngaøy ñöôïc nuoâi döôõng treân baøn tieäc Thaùnh Theå. Chuùa Gieâsu laø ngöôøi baïn luoân luoân trung thaønh. Ngaøi heïn gaëp taát caû trong nhaø Tieäc Ly.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page