ÑTC Gioan Phaoloâ II
seõ coâng boá danh saùch 30 vò Hoàng Y môùi
vaøo Chuùa Nhaät 14/1/2001

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC Gioan Phaoloâ II seõ coâng boá danh saùch 30 vò Hoàng Y môùi vaøo Chuùa Nhaät 14/1/2001.

 Tin Roma (8 Jan 2001): Haõng tin coâng giaùo Thuïy Só vöøa trích thuaät nguoàn tin cuûa Nhaät Baùo “Ngöôøi Ñöa Tin”, xuaát baûn taïi Italia, cho bieát raèng ÑTC Gioan Phaoloâ II seõ coâng boá danh saùch 30 vò Taân Hoàng Y vaøo Chuùa Nhaät, 14 thaùng gieâng 2001. Vaø ngaøy 21 thaùng 2/2001, aùp ngaøy leã Kính Toøa Thaùnh Pheâroâ, seõ laø ngaøy phong töôùc Hoàng Y cho caùc vò Hoàng Y môùi.

 Trong danh saùch 30 vò Taân Hoàng Y, cuõng theo nguoàn tin treân, coù 12 vò hieän ñang laøm vieäc taïi Giaùo Trieàu Roma. Vôùi laàn taán phong Hoàng Y saép ñeán, ÑTC seõ naâng toång soá nhöõng vò hoàng y döôùi 80 tuoåi, coù quyeàn vaøo maät vieäc baàu giaùo hoaøng, leân ñuùng con soá 120 vò, nhö ñaõ ñöôïc Ñöùc Coá Giaùo Hoaøng Phaoloâ Ñeä Luïc, aán ñònh.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page