Nhöõng bieán coá cuûa ngaøy sau cuøng
cuûa Naêm Thaùnh taïi Roma

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nhöõng bieán coá cuûa ngaøy sau cuøng cuûa Naêm Thaùnh taïi Roma.

 Vatican - 06.01.2001- Ngaøy sau cuøng cuûa Naêm Thaùnh 2000 taïi Roma ñöôïc ñaùnh daáu baèng nhöõng bieán coá khaùc thöôøng:

 - Hôn 200 ngaøn ngöôøi haønh höông chôø ñôïi töø saùng sôùm ñeå ñöôïc böôùc qua Cuûa Thaùnh Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ.

 - Ba Vò Hoàng Y ñaëc söù cuûa ÑTC chuû toïa leã nghi ñoùng Cöûa Thaùnh taïi Ba Ñeàn thôø caû ôû Roma.

 - Cuoäc gaëp gôõ giöõa ÑTC vaø hôn 6 ngaøn treû em ñeán töø naêm Chaâu taïi Thính ñöôøng Phaoloâ VI.

 - Buoåi caàu nguyeän sau cuøng cho caùc ngöôøi haønh höông taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ.
 
 

1 - Hôn 200 ngaøn ngöôøi haønh höông chôø dôïi ñeå böôùc qua Cöûa Thaùnh Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ

Bieán coá gaây nhaïc nhieân hôn caû laø hôn 200 ngaøn ngöôøi haønh höông chôø ñôïi töø saùng sôùm ngaøy thöù saùu, muøng 5 thaùng 1/2001, ñeå ñöôïc böôùc qua Cöûa Thaùnh Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ. Cöûa Thaùnh, nhö quyù vò ñaõ bieát, ñöôïc ñoùng laïi vaøo saùng thöù baåy, moàng 6 thaùng 1/2001, ñuùng ngaøy Leã Ba Vua. Ñaây laø moät bieán coá laï luøng chöa bao giôø xaåy ra trong lòch söû caùc Naêm Thaùnh tröôùc ñaây. Ban traät töï taïi Ñeàn thôø ñöôïc leänh ñeå môû Cöûa Thaùnh cho ñeán phuùt cuoái cuøng, nghóa laø chæ ñöôïc ñoùng laïi sau khi ngöôøi haønh höông cuoái cuøng ñaõ böôùc qua. Ngöôøi haønh höông cuoái cuøng böôùc qua Cöûa Thaùnh laø oâng Paolo Villaggio, moät dieãn vieân Xi-neâ, ngöôøi YÙ. Ñoaøn ngöôøi haønh höông, gia taêng moãi luùc moãi nhieàu theâm, xeáp haøng daøi töø cuoái Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ. Soá nguôøi haønh höông chôø ñôïi qua Cöûa Thaùnh, moãi luùc moãi gia taêng, nhaát laø töø luùc ÑTC ra Cöûa soå ñoïc Kinh Truyeàn tin vaø ban pheùp laønh luùc 12 giôø cho caùc ngöôøi hieän dieän taïi Quaûng tröôøng. Cöû chæ naøy, töø sau leã Giaùng sinh, ÑTC laëp laïi moãi ngaøy, vì soá ngöôøi haønh höông, trong nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa Naêm Thaùnh, tuoán ñeán Roma moãi ngaøy moãi ñoâng theâm. Ngaøi raát caûm ñoäng veà Quang caûnh saàm uaát naøy. ÑTC ñaõ khoâng ra nghæ ít ngaøy taïi Traïi heø Castelgandolfo, nhö moïi naêm sau Leã Giaùng sinh, maø ôû laïi Roma ñeå gaàn guõi caùc con caùi. Hôn 200 ngaøn ngöôøi haønh höông sau cuøng naøy ñaõ phaûi chôø ñôïi ít nhaát 3 hay 4 giôø ñoàng hoà ñeå ñöôïc böôùc qua Cöûa Thaùnh. Taát caû xeáp haøng trong traät töï, yeân laëng, caàu nguyeän. Ña soá laø ngöôøi daân Roma vaø caùc mieàn chung quanh; nhöng khoâng thieáu nhöõng ngöôøi haønh höông ñeán töø caùc nöôùc khaùc. Hoï ñaõ ñeán ñeå gaëp Chuùa, ñeå xin tha thöù vaø ñeå soáng ñôøi soáng Kitoâ caùch trung thaønh vaø soát saéng hôn. Hoï tìm canh taân ñôøi soáng, ñeå laøm cho gia ñình, xaõ hoäi vaø theá giôùi trôû neân toát laønh hôn.
 
 

2 - Ba Vò Hoàng Y ñaëc söù cuûa ÑTC ñoùng Cöûa Thaùnh taïi ba Ñeàn thôø caû ôû Roma.

Tuø luùc 3 giôø cho tôùi luùc 5 giôø chieàu, ngaøy thöù saùu muøng 5 thaùng 1/2001, ba Vò Hoàng Y ñaëc söù cuûa ÑTC chuû toïa leã nghi ñoùng Cöûa Thaùnh cuûa ba Ñeàn thôø Caû ôû Roma. ÑHY Roger Etchegaray, chuû tòch UÛy Ban trung öông Naêm Thaùnh, ñoùng Cöûa Thaùnh Ñeàn thôø Thaùnh Phaoloâ ngoaøi Thaønh. Cöûa Thaùnh naøy ñöôïc môû ra sau cuøng trong Naêm Thaùnh vaøo ngaøy 18 thaùng Gieâng naêm 2000, ngaøy baét ñaàu tuaàn caàu nguyeän cho hieäp nhaát caùc tín höõu Kitoâ. Luùc ñoù, cuøng môû Cöûa Thaùnh Ñeàn thôø Thaùnh Phaoloâ vôùi ÑTC, coù vò TGM ñaïi dieän Toøa Giaùo chuû chính thoáng ñaïi keát Constantinopoli vaø Ñöùc Giaùo chuû Anh giaùo. Cöû chæ naày mang yù nghóa saâu xa veà hieäp nhaát cho Naêm Thaùnh.

 ÑHY Camillo Ruini, Toång Ñaïi dieän Giaùo phaän Roma, chuû toïa leã nghi ñoùng Cöûa Thaùnh Ñeàn thôø Thaùnh Gioan Lateranoâ. Cöûa Thaùnh Ñeàn thôø Thaùnh Gioan ñöôïc môû ra chieàu leã Giaùng 25.12.1999, do chính ÑTC.

 Cöûa Thaùnh Ñeàn thôø Ñöùc Baø Caû cuõng do chính ÑTC môû ra ngaøy Ñaàu Naêm Döông lòch 2000, Leã Ñöùc Maria, Meï Thieân Chuùa. ÑHY Carlo Furno, phuï traùch Ñeàn thôø naøy, ñaõ ñöôïc uûy thaùc chuû toïa leã nghi ñoùng Cöûa Thaùnh taïi ñaây.

 Sau leã nghi ñoùng Cöûa Thaùnh cuûa ba Ñeàn thôø Caû ôû Roma, caùc Vò Hoàng Y ñaëc söù chuû toïa leã nghi haùt Kinh chieàu veà Leã Hieån Linh.

 Taïi ba Ñeàn thôø naøy cuõng coù nhieàu ngöôøi haønh höông chôø ñôïi ñöôïc böôùc qua Cöûa Thaùnh, tröôùc khi ñoùng laïi, nhöng khoâng ñoâng nhö taïi Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ. Taïi Ñeàn thôø Thaùnh Gioan, coù ít ngöôøi phaûn ñoái, vì ñoùng Cöûa Thaùnh quaù sôùm (luùc 3 giôø chieàu), trong luùc nhieàu ngöôøi coøn chôø ñôïi. Toøa Giaùm muïc loan baùo treân maùy phoùng thanh: Ñeå laõnh ôn toaøn xaù, chæ caàn vieáng Ñeàn thôø vaø thöïc hieän nhöõng ñieàu kieän ñaõ aán ñònh. Vieäc böôùc qua Cöûa Thaùnh khoâng phaûi laø ñieàu kieän baét buoäc ñeå laõnh Ôn Toaøn Xaù.
 
 

3 - Buoåi gaëp gôõ thaân maät giöõa ÑTC vaø caùc treû em theá giôùi.

Nhö chuùng toâi loan tin tröôùc ñaây: Ngaøy Toaøn xaù cuûa treû em ñöôïc khai maïc moàng 2 thaùng gieâng 2000, caùch ñaây moät naêm. ÑTC muoán keát thuùc Naêm Toaøn xaù cuõng baèng moät cuoäc gaëp gôõ vôùi caùc treû em. Cuoäc gaëp gôõ naøy mang yù nghóa saâu xa: ÑTC muoán trao gia taøi Naêm Thaùnh cho caùc treû em, nhöõng ngöôøi seõ cöû haønh Naêm Thaùnh thöôøng leä vaøo naêm 2025, nhö chính ngaøi ñaõ noùi trong baøi noùi chuyeän vôùi caùc em vaøo cuoái buoåi gaëp gôõ: “Caùc con seõ laø theá heä thöù nhaát cuûa caùc tín höõu Kitoâ cuûa Ngaøn Naêm thöù ba. Vì theá cha noùi vôùi caùc con: Cha vui möøng ñaõ daãn ñöa Giaùo hoäi vaøo Ngaøn naêm thöù ba. Cha nhìn vaøo caùc con vôùi taâm hoàn ñaày hy voïng“. Nhaéc ñeán leã Ba Vua, ÑTC noùi: “Caùc vò naøy laø nhöõng ngöôøi khoân ngoan, thoâng thaùi, chuyeân veà thieân vaên... Nhöng nhìn saâu vaøo taâm hoàn, caùc ngaøi coù moät taâm hoàn cuûa treû em, moät taâm hoàn bò quyeán ruõ bôûi maàu nhieäm laï luøng vaø caùc ngaøi saün saøng ñoùn nhaän lôøi môøi goïi cuûa Ngoâi sao vaø boû moïi söï leân ñöôøng ñi tìm Vua caùc ngöôøi Do thaùi môùi sinh ra ôû Belem“.

 Tham döï cuoäc gaëp gôõ naøy coù nhoùm caùc em thuoäc chuûng toäc Mori ñeán töø New Zealand-Australia, ñaïi dieän Chaâu Ñaïi döông -, nhoùm caùc em Philippines, Nhaät, Nam Haøn, ñaïi dieän Chaâu AÙ, - nhoùm caùc em Brazil, Hoa kyø, Mexicoâ... ñaïi dieän Chaâu Myõ, - nhoùm caùc em Sierra Leone vaø Zimbabwe, ñaïi dieän Chaâu Phi, - nhoùm caùc em Ba lan, YÙ, Ukraine-- ñaïi dieän Chaâu Au. Moãi nhoùm goùp vui baèng ca vuõ vaø y phuïc cuûa ñòa phöông mình. Noåi baät hôn caû laø ca ñoaøn tí hon Antoninano cuûa YÙ ñeán töø thaønh phoá Bologna (mieàn trung-baéc nöôùc YÙ) vaø ca ñoaøn Ba lan. Moãi nhoùm ñeàu cöû ñaïi dieän daâng leã vaät cho Chuùa Haøi Ñoàng ñaët trong Maùng coû ôû Thính ñöôøng Phaoloâ VI, roài noùi ít lôøi kính chaøo ÑTC vaø sau ñoù caùc em ñeán oâm hoân ngaøi nhö ngöôøi “oâng“ ñaùng kính meán.

 Nhieàu em coøn nhôù: trong Ngaøy Toaøn xaù cuûa caùc em naêm ngoaùi, ÑTC ñaõ noùi vôùi 150 ngaøn em tham döï Ngaøy Toaøn xaù taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ: “Caùc con laø toâng ñoà cuûa nieàm an vui“.

 Naêm nay, ngaøy beá maïc Naêm Thaùnh, ÑTC noùi vôùi hôn saùu ngaøn treû em tuï hoïp trong Thính ñöôøng Phaoloâ VI nhö sau: “Nôi khuoân maït treû maêng cuûa caùc con, cha nhìn veà naêm thaùnh 2025“. Vôùi caùi nhìn naøy, ÑTC muoán trao gia taøi Naêm Thaùnh 2000 cho caùc em, vaø ngaøi noùi: “Cha nhìn veà xa vaø caùc con laø töông lai, nhöõng nguôøi seõ xaây döïng theá giôùi cuûa ngaøy mai“.
 
 

4- Buoåi caàu nguyeän cuoái cuøng cho vaø vôùi caùc ngöôøi haønh höông taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ.

Vì coù cuoäc gaëp gôõ giöõa ÑTC vaø caùc treû em, buoåi caàu nguyeän cuoái cuøng taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ cho vaø vôùi caùc ngöôøi haønh höông ñöôïc dôøi laïi khoaûng nöûa giôø: nghóa laø vaøo luùc 7:30 thay vì luùc 7 giôø toáiø nhö caùc ngaøy khaùc.

 Ñöùc TGM Crescenzo Sepe, Toång thö kyù UÛy ban trung öông Naêm Thaùnh, chuû toïa buoåi caàu nguyeän cuoái cuøng naøy.

 Giaûng trong buoåi caàu nguyeän, Ñöùc Cha Toång thö kyù UÛy Ban caûm ôn taát caû nhöõng ai ñaõ goùp coâng baát cöù baèng caùch naøo vaøo dieãn tieán cuûa buoåi caàu nguyeän haèng ngaøy taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ trong suoát Naêm Thaùnh. Vaøo cuoái giôø caàu nguyeän, moïi ngöôøi tham döï haùt kinh Linh Hoàn Toâi Ngôïi Khen Chuùa, cuûa Ñöùc Meï Maria, Ngoâi sao saùng cuûa Naêm Thaùnh. Moïi ngöôøi hôïp yù taï ôn Chuùa veà hoàng aân Naêm Ñaïi Toaøn xaù. Buoåi caàu nguyeän keát thuùc baèng Pheùp laønh Toøa Thaùnh vaø baèng baøi Ca Naêm Thaùnh.

 Trong suoát Naêm Toaøn xaù, haèng ngaøy, trong Muøa Ñoâng thì vaøo luùc 7 giôø toái, vaø trong Muøa Heø thì vaøo luùc 7:30 toái, caùc ngöôøi haønh höông tuï hoïp taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ, ñeå caàu nguyeän chung, do moät vò Hoàng Y, Giaùm muïc hay Linh muïc chuû toïa. Buoái caàu nguyeän dieãn ra theo hình thöùc cöû haønh Lôøi Chuùa: Tröôùc heát laø vaøi gôïi yù suy nieäm, roài ñoïc baøi Phuùc aâm cuûa thaùnh leã moãi ngaøy - Vò chuû toïa giaûi thích Phuùc aâm, - coäng ñoaøn cuøng nhau haùt kinh Tin Kính, ñeå tuyeân xöng ñöùc tin beân moä Thaùnh Toâng ñoà Pheâroâ - Lôøi nguyeän giaùo daân (ñöôïc ñoïc theo caùc tieáng khaùc nhau) - haùt kinh Laïy Cha - lôøi nguyeän keát thuùc - Haùt kính Ñöùc Meï, höôùng veà aûnh thaùnh Ñöùc Meï, ñöôïc ñaët treân cao, nôi toøa nhaø cuûa Phuû Giaùo Hoaøng nhìn xuoáng Quaûng tröôøng - Pheùp laønh cuûa ÑTC vaø keát thuùc baèng baøi Ca Naêm Thaùnh. Tieåu Ban Phuïng vuï cuûa UÛy Ban trung öông Naêm Thaùnh phuï traùch toå chöùc caùc buoåi caàu nguyeän naøy, döôùi söï höôùng daãn cuûa Linh muïc Mggioni, thuoäc Doøng Montfortain.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page