ÑIEÅM BAÙO veà Leã nghi beá maïc
Naêm Ñaïi Toaøn Xaù taïi Roma

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑIEÅM BAÙO veà Leã nghi beá maïc Naêm Ñaïi Toaøn Xaù taïi Roma.

 Trong baøi thôøi söï naày, chuùng toâi xin tieáp tuïc ñieåm baùo veà Leã nghi beá maïc Naêm Ñaïi Toaøn xaù, ñöôïc cöû haønh taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, ôû Roma, saùng Thöù baåy, moàng 6 thaùng Gieâng naêm 2001, ñuùng ngaøy Leã Ba Vua , töùc leã Hieån Linh. Ñaïi Toaøn Xaù laø moät bieán coá lòch söû lôùn nhaát trong naêm 2000. Vì theá ñöôïc caùc ñaøi phaùt thanh, truyeàn hình vaø baùo chí noùi ñeán raát nhieàu. Sau ngaøy beá maïc ñaøi truyeàn hình quoác gia YÙ coøn daønh hai buoåi truyeàn hình ñaëc bieät veà bieán coá quan troïng naøy vaøo toái Chuùa nhaät 7/1/2001 vaø toái thöù hai 8/1/2001; moãi buoåi truyeàn hình keùo daøi moät giôø 30 phuùt.

 Nhaät baùo coù teân goïi laø “Thôøi Baùo” (Il Tempo) xuaát baûn taïi Roma soá ra ngaøy Chuùa nhaät 07.01.2001, ñaõ daønh trang nhaát vaø trang hai vôùi nhieàu hình aûnh veà Leã nghi beá maïc Naêm Thaùnh.

 Trang nhaát ñeå hình maàu lôùn veà Cöûa Thaùnh luùc ÑTC ñang quì caàu nguyeän treân ngöôõng cöûa, tröôùc khi ñoùng laïi. Treân hình naøy coù haøng chöõ: “Beá maïc Ñaïi Toaøn Xaù cuûa Thieân Nieân Kyû“.

 Nôi trang hai, Tôø “Thôøi Baùo” ñeà töïa lôùn caû trang nhö sau: “ÑTC keát thuùc Ñaïi Toaøn xaù cuûa Ngaøn Naêm“. “Trong moät leã nghi ñôn sô vaø caûm ñoäng, Ñöùc Gioan Phaoloâ II ñaõ ñoùng hai caùnh cuûa Cöûa Thaùnh. Coù 100 ngaøn ngöôøi ôû Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ“.

 Tôø baùo Roma ñaêng hình Cöûa Thaùnh vôùi ba ñoäng taùc khaùc nhau cuûa ÑTC: Ñoäng taùc ñaàu tieân, ngaøi naém tay Cöûa Thaùnh - Ñoäng taùc hai: keùo caùnh cöûa beân phaûi ñeå ñoùng laïi vaø ñoäng taùc ba: keùo caùnh thöù hai beân traùi, ñeå ñoùng haún laïi caû hai caùnh.

 Döôùi hình maàu ghi laïi ba cöû chæ cuûa ÑTC, tôø baùo ghi laïi lôøi caàu nguyeän cuûa Giaùo hoäi daâng leân Chuùa trong leã nghi ñoùng Cöûa Thaùnh: “Laïy Chuùa, chuùng con bieát chaéc chaén raèng: loøng thöông xoùt cuûa Chuùa khoâng bao giôø ñoùng laïi ñoái vôùi taát caû nhöõng ai tin vaøo tình yeâu vaø ca ngôïi loøng thöông xoùt cuûa Chuùa“. Cuõng döôùi hình lôùn naøy, tôø baùo vieát theâm: “Vôùi kinh Taï ôn, Ñöùc Gioan Phaoloâ II chính thöùc beá maïc caùc cuoäc cöû haønh Naêm Thaùnh. Ñöùc Giaùo Hoaøng caûm ôn taát caû nhöõng ai ñaõ goùp phaàn cho thaønh coâng toát ñeïp cuûa Ñaïi Toaøn xaù: caùm ôn Nhaø Caàm quyeàn YÙ treân moïi caáp baäc, UÛy ban trung öông Naêm Thaùnh, caùc löïc löôïng an ninh, vaø caùc töï nguyeän vieân, caùc Tu só nam nöõ thuoäc ñôøi soáng chieâm nieäm ñaõ theo doõi Ñaïi Toaøn xaù baèng caàu nguyeän vaø hy sinh“.

 Baøi thöù hai daønh cho Böùc Toâng thö “Böôùc Vaøo Ngaønnaêm Môùi” (Novo Millennio ineunte). Trong baøi naøy, nhaät baùo Roma nhaéc caùch rieâng hai ñieåm trong vaên kieän: Nôï ngoaïi quoác vaø quyeàn soáng cuûa con ngöôøi: ñaây laø hai öu tieân ÑTC neâu leân trong Toâng thö. Taùc giaû baøi baùo vieát theâm: “Vaên kieän ñöôïc kyù sau thaùnh leã beá maïc Naêm Thaùnh, toùm goïn gia taøi cuûa Toaøn xaù. Vaên kieän goàm 4 ñoaïn, moät con ñöôøng höôùng daãn :ñoù laø haõy baét ñaàu laïi töø Chuùa Kitoâ“.

 Tôø baùo lôùn khaùc cuûa Roma: tôø “Ngöôøi Ñöa Tin” (Il Messaggero) coù khynh höôùng trung laäp vaø ñöôïc coi laø moät tôø baùo coù tính caùch thöông maïi, cuõng daønh ba trang: moät, boán, naêm... vôùi nhöõng hình aûnh khaùc nhau, ñeå töôøng thuaät veà Leã nghi vaø Thaùnh leã beá maïc Ñaïi Toaøn xaù cuûa naêm 2000.

 Nôi trang nhaát, tôø baùo Roma ñeå hình maàu lôùn ôû giöõa trang: hình chuïp luùc ÑTC ñang kheùp hai caùnh Cöûa Thaùnh laïi. Trong hình naøy, ghi hai tieáng thaät lôùn: Giaùo Hoaøng vaø Anh Huøng, (PAPA ed EROE), vôùi lôøi bình luaän: ”Ñöùc Giaon Phaoloâ II laø con ngöôøi ñau khoå daãn ñöa Giaùo hoäi vaøo Ngaøn naêm thöù ba“. “Giôø ñaây laø luùc tieán leân“.

 Nôi trang boán, Nhaät Baùo “Ngöôøi Ñöa Tin” in laïi boán hình nhoû veà boán giai ñoaïn khaùc nhau cuûa Naêm Thaùnh:

 Hình moät: Leã nghi khai maïc Naêm Thaùnh Ñeâm leã Giaùng sinh 24.12.1999. Döôùi hình nhoû naøy, nhaät baùo vieát: “Ngaøy 24.12.1999, Naêm Thaùnh chính thöùc khai maïc. Leã nghi naøy ñaùnh daáu vieäc Giaùo hoäi böôùc vaøo Ngaøn Naêm môùi. Ñoái vôùi ÑTC, ñaây laø naêm quan troïng nhaát cuûa Trieàu Giaùo Hoaøng cuûa ngaøi; ñoái vôùi caû Thaønh Roma nöõa, ñaây laø 12 thaùng cuûa nhöõng bieán coá lôùn lao“.

 Hình hai: ÑTC cöû haønh Thaùnh leã trong Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ: 12 thaùng 3 naêm 2000: ngaøy xin tha thöù.

 Treân hình nhoû naøy, nhaät baùo vieát nhö sau: “Ngaøy 12 thaùng 3/2000, moät giai ñoaïn noåi baät khaùc cuûa vieäc “xin tha thöù” Vieäc xin tha thöùù ñaõ bò ngaên caûn bôûi moät phaàn nhoû Giaùo hoäi.“Vieäc xin tha thöù vaø tha thöù ñaõ laøm cho chuùng ta khieâm toán hôn vaø tænh thöùc hôn trong vieäc gaén boù cuûa chuùng ta vôùi Phuùc AÂm“.

 Hình ba: Hí tröôøng Coâlossseâoâ cuûa Roma - Ngaøy 8 vaø 9 thaùng 7/2000, cuoäc bieåu tình cuûa nhoùm ngöôøi “ñoàng tính luyeán aùi“. Cuoäc bieåu tình naøy gaây nhieàu phaûn öùng tieâu cöïc. Caùc giôùi coâng giaùo vaø Giaùo hoäi chæ trích nghieâm khaéc ban toå chöùc nhöõng ngaøy nhö vaäy trong Naêm Thaùnh. Ñaây laø moät thaùi ñoä khieâu khích vaø baát xöùng. Chính Ñöùc Gioan Phaoloâ II leân aùn cuoäc bieåu tình naøy trong Naêm Thaùnh vaø taïi chính Roma, trung taâm Giaùo hoäi.

 Hình boán: ghi laïi sinh hoaït cuûa Ngaøy Quoác teá Giôùi Treû laàn thöù 15 taïi khuoâng vieân Ñaïi Hoïc Nhaø Nöôùc Italia, taïi Tor Vergata, töø ngaøy muøng 10 ñeán 20 thaùng 8 naêm 2000. Baøi baùo bình luaän theâm nhö sau: Trong thaùng 8/2000, bieán coá coù leõ yù nghóa hôn cuûa Ñaïi Toaøn xaù laø Ngaøy theá giôùi Thanh nieân taïi Roma. Thaønh phoá Roma cuõng ñaõ soáng nhöõng ngaøy naùo nhieät, saàm uaát, an vui cuûa Ngaøy theá giôùi Thanh nieân, vôùi caùi oâm hoân cuûa caùc baïn treû tuï hoïp taïi Tor Vergata, vôùi con soá hôn hai trieäu ngöôøi. Chöa bao giôø Roma coù moät cuoäc tuï hoïp ñoâng ñaûo, traät töï, nghieâm trang vaø an vui nhö vaäy.

 Cuõng treân trang 4 naày, tôø baùo Roma daønh moät baøi veà baûn thoáng keâ cuûa Naêm Thaùnh, vôùi töïa ñeà “Thaønh Roma ñaõ thaéng cuoäc - Ngaân khoaûn: 3,500 tæ lire - 70 ngaøn töï nguyeän vieân (trong soá naøy coù 6 ngaøn ñeán töø 60 quoác gia khaùc nhau treân theá giôùi - phaàn lôùn laø caùc töï nguyeän ngöôøi YÙ, thuoäc caùc löùa tuoåi khaùc nhau, ña soá laø thanh nieân nam, nöõ ... ñöôïc caùc Giaùo phaän göûi ñeán Roma trong Naêm Thaùnh, ñeå phuïc vuï caùc ngöôøi haønh höông).

 Caùc ngöôøi haønh höông gaàn 25 trieäu. (Theo UÛy ban trung öông treân 25 trieäu - Theo Baûn thoáng keâ cuûa Nhaø Nöôùc YÙ thì treân 30 trieäu).

 Nôi trang 5, nhaät baùo Il Messaggero daønh ba baøi veà Naêm Thaùnh.

 Baøi moät: Vôùi töïa lôùn caû trang: “Toaøn xaù, sau Cöûa Thaùnh, moät söù meänh môùi“. Döôùi tít naøy, nhaät baùo vieát: Leã nghi ñoùng Cöûa Thaùnh laø moät leã nghi caûm ñoäng. Hôn 100 ngaøn tín höõu taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ, sau “bieån ngöôøi“ cuûa ban ñeâm (töùc bieán coá 200 ngaøn ngöôøi haønh höông chôø ñôïi suoát ngaøy vaø maõi tôùi 3 giôø ñeâm, ñeå ñöôïc böôùc qua Cöûa Thaùnh, tröôùc khi ñoùng laïi).

 Giöõa trang 5, tôø baùo ñaêng hình Ñöùc Gioan Phaoloâ II ñang ñoùng Cöûa Thaùnh vaø quang caûnh caùc tín höõu haønh höông chôø ñôïi ban ñeâm taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ, ñeå ñöôïc böôùc qua Cöûa Thaùnh.

 Baøi hai phaân tích vaên kieän “Luùc khôûi ñaàu ngaøn naêm môùi”, vôùi nhaän ñònh chính: “Moät Vò Giaùo Hoaøng vôùi öôùc muoán lôùn lao veà töông lai“.

 Trong baøi phaân tích naøy, taùc giaû nhaéc laïi nhöõng lôøi quan troïng maø taùc giaû goïi laø “leänh truyeàn, meänh leänh“, nhö: “Haõy ra khôi - Chuùng ta haõy höôùng veà töông lai - Naêm Thaùnh keát thuùc, nhöng ñaø tieán khoâng ñöôïc ngöøng. Chuùng ta haõy tieán ñi vôùi hy voïng... Böôùc ñi cuûa chuùng ta vaøo ñaàu theá kyû naøy phaûi nhanh nheïn hôn trong vieäc raûo böôùc treân caùc ngaû ñöôøng cuûa theá giôùi... Khoâng ñöôïc döøng böôùc. Sau nhöõng haêng say cuûa Naêm Toaøn xaù, khoâng phaûi laø luùc chuùng ta trôû laïi ñôøi soáng haèng ngaøy ñen toái, traùi laïi, neáu cuoäc haønh höông cuûa chuùng ta laø ñích thöïc, thì noù ñaõ laøm cho hai chaân cuûa chuùng ta trôû neân gaân coát hôn, ñeå tieán treân con ñöôøng ñang chôø ñôïi chuùng ta“.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page