Ngaøy theá giôùi cuûa ñôøi soáng taän hieán

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ngaøy theá giôùi cuûa ñôøi soáng taän hieán.

 Vattican - 02.2.2001 - Ngaøy moàng 2 thaùng 2/2001, Leã Ñöùc Meï daâng Chuùa vaøo Ñeàn thaùnh, töø 5 naêm nay, ñaõ ñöôïc ÑTC chæ ñònh laø ngaøy theá giôùi cuûa Ñôøi soáng taän hieán. Trong Naêm Thaùnh, Ngaøy naøy ñaõ ñöôïc ñaõ ñöôïc cöû haønh raát long troïng vôùi söï tham döï cuûa nhöõng ñaïi dieän nam nöõ cuûa ñôøi taän hieán, töø khaép theá giôùi, tuoán veà Roma, ñeå caàu nguyeän vôùi Ñöùc Thaùnh Cha vaø cöû haønh Ngaøy Toaøn xaù. Naêm nay ñöôïc cöû haønh trong baàu khí aâm thaàm hôn taïi töøng quoác gia, nhöng yù nghóa vaãn laø moät: taát caû caùc linh hoàn taän hieán trong caùc Doøng Kín cuõng nhö hoaït ñoäng toâng ñoà trong caùc laõnh vöïc khaùc nhau treân caû theá giôùi, theo Chuùa Gieâsu vaøo Ñeàn Thaùnh, tuyeân khaán hoaëc nhaéc laïi lôøi khaán, ñeå haêng say tieán theâm maõi trong daán thaân phuïc vuï Chuùa, Giaùo hoäi vaø caùc linh hoàn.

 Taïi Roma, trong Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ, luùc 17:30, Ñöùc Hoàng Y Eduardo Martinez Somalo, Toång tröôûng Boä caùc Doøng Tu vaø caùc Hoäi hoaït ñoäng toâng ñoà, chuû teá thaùnh leã. ÑTC chæ döï thaùnh leã vaø sau baøi Phuùc AÂm ngaøi giaûng khuyeân caùc Tu só nam nöõ hieän dieän vaø ban pheùp laønh cuoái thaùnh leã. Tröôùc Thaùnh leã, vò chuû teá laøm pheùp neán, chuû toïa cuoäc kieäu.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page