Chöông trình
muïc vuï vaø truyeàn giaùo cuûa ÑTC
trong töông lai

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chöông trình muïc vuï vaø truyeàn giaùo cuûa ÑTC trong töông lai.

 Trong Toâng thö ñöôïc kyù sau Thaùnh leã beá maïc Ñaïi Toaøn xaù cuûa naêm 2000 (moàng 6 thaùng Gieâng naêm 2001), ÑTC ñöa ra khaåu hieäu: “Duc in altum: Haõy ra khôi“. Vôùi Toâng thö naøy, Giôùi Giaùo só cuõng nhö Giôùi baùo chí ñeàu coâng nhaän raèng: Tuy tuoåi ñaõ cao vaø theå xaùc suy yeáu, Ñöùc Karol Wojtyla luoân luoân nhìn veà töông lai, baèng caùch phaùc hoïa chöông trình hoaït ñoäng cho chính mình vaø cho toaøn Giaùo hoäi. Nhìn vaøo cuoán nhaät kyù ñaày caùc ñòa ñieåm caàn vieáng thaêm trong nhöõng naêm tôùi ñaây, chuùng ta thaáy raèng: Ñöùc Gioan Phaoloâ II ñang thöïc hieän nhöõng gì ngaøi noùi leân: Naêm Thaùnh keát thuùc; nhöng ñaây khoâng laø luùc ngöøng böôùc; traùi laïi Naêm Thaùnh ñem ñeán cho Giaùo hoäi moät ñaø tieán môùi vaø maïnh meõ hôn nöõa trong daán thaân muïc vuï vaø truyeàn giaùo, theo meänh leänh cuûa Chuùa Gieâsu, Ñaáng saùng laäp Giaùo hoäi: “Haõy ra ñi rao giaûng Tin Möøng cho moïi taïo vaät, cho moïi daân toäc ñeán cuøng coõi traùi ñaát“.

 Naêm Thaùnh vöøa keát thuùc, ngaøn naêm môùi ñöôïc khôûi söï, Ñöùc Karol Wojtyla ñang chuaån bò caàm gaäy muïc töû leân ñöôøng ñem Tin Möøng ñeán cho muoân daân. Chöông trình trong nhöõng naêm tôùi ñaây xem ra höôùng veà Phöông Ñoâng: Caän ñoâng vaø Vieãn ñoâng nhieàu hôn.

 Tröôùc heát, chuyeán vieáng thaêm taïi Coäng hoøa Ukraine ñöôïc coi nhö laø chaéc chaén seõ ñöôïc thöïc hieän trong thaùng saùu tôùi ñaây. Sau chuyeán vieáng thaêm naøy, ÑTC öôùc mong thöïc hieän giaác mô “vieáng thaêm caùc nôi lieân heä ñeán ñöùc tin Kitoâ". Thöïc söï chuyeán vieáng thaêm Thaønh phoá Ur dei Caldei (beân Irak), queâ höông cuûa Toå phuï Abraham vaãn coøn ñöôïc giöõ vaø hy voïng moät ngaøy naøo ñoù seõ coù theå thöïc hieän ñöôïc.

 Trong nhöõng ngaøy naøy, Cha Roberto Tucci, vöøa ñöôïc boå nhieäm laøm Hoàng Y, laø ngöôøi toå chöùc khoâng bieát moûi meät caùc chuyeán vieáng thaêm quoác teá cuûa ÑTC, ñang raùo rieát hoaøn taát chöông trình vieáng thaêm caùc nöôùc Syrie (coù theå ñöôïc thöïc hieän vaøo Muøa Xuaân tôùi ñaây). Taïi Thaønh phoá Damas cuûa Syrie, Thaùnh Phaoloâ ñaõ ñöôïc ôn trôû laïi vaø cuõng taïi ñaây caùc coäng ñoàng coâng giaùo ñaàu tieân ñöôïc thaønh laäp vaø caùc moân ñeä ñaàu tieân cuûa Chuùa ñöôïc goïi laø “ngöôøi Kitoâ“.

 Hy laïp cuõng laø ñieåm ñöôïc nhaèm ñeán trong naêm naøy. Thöù tö vöøa qua 24.01.2001, Toång thoáng Constantino Stephanopoulos cuûa Hy laïp, trong buoåi vieáng thaêm Vatican, ñaõ chính thöùc môøi ÑTC ñeán Atheønes, nôi ñaây Thaùnh Phaoloâ, Toâng ñoà daân ngoaïi, ñaõ rao giaûng Thieân Chuùa cho giôùi trí thöùc. ÑTC ñaõ caûm ôn Toång Thoáng veà lôøi môøi naøy. Nhö vaäy, nhöõng khoù khaên veà phía Giaùo hoäi chính thoáng Hy laïp xem ra ñaõ ñöôïc giaûi quyeát. Sau cuøng, cuõng trong naêm nay, Ñaûo Malta cuõng ñöôïc ghi trong chöông trình vieáng thaêm. Cha Roberto Tucci vöøa cho bieát: Coâng vieäc chuaån bò chuyeán vieáng thaêm haàu nhö ñaõ hoaøn taát.

 Ngoaøi caùc chuyeán vieáng thaêm ñaõ ñöôïc ghi trong chöông trình, laïi coù tin Giaùo hoäi Brazil öôùc mong ñöôïc ÑTC vieáng thaêm trong dòp möøng kyû nieäm 150 thaønh laäp HÑGM Brazil. Brazile laø quoác gia roäng meânh moâng vaø HÑGM Brazile laø moät Hoäi ñoàng Giaùm muïc ñoâng nhaát treân theá giôùi, goàm khoaûng 400 thaønh vieân.

 Khoâng keå Brazil, mieàn Vieãn Ñoâng ñöôïc ÑTC quan taâm töø laâu. Caùch ñaây gaàn hai naêm (moàng 7 thaùng 11 naêm 1999), ÑTC vieáng thaêm New Delhi (thuû ñoâ AÁn ñoä) ñeå coâng boá Vaên kieän sau Thöôïng Hoäi ñoàng veà AÙ chaâu (dieãn ra trong Noäi Thaønh Vatican thaùng tö naêm 1998). Trong luùc naøy, Chaâu Ñaïi döông cuõng ñang chôø ñôïi chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC ñeå coâng boá Vaên kieän veà Thöôïng Hoäi ñoàng GM cuûa Ñaïi Döông Chaâu“ Ecclesia in Oceania“ (Giaùo hoäi taïi Chaâu Ñaïi döông); nhöng chöa bieát ñòa ñieåm ñöôïc löïa choïn, coù theå laø Taân- Caleùdonie-chaêng?

 Sang naêm 2003, chuùng ta nhìn veà Manila: ÑTC seõ ñeán ñaây ñeå chuû toïa leã nghi beá maïc cuoäc gaëp gôõ theá giôùi laàn thöù boán cuûa caùc gia ñình (laàn thöù nhaát taïi Roma, thaùng 10 naêm 1994 - laàn thöù hai taïi Rio de Janeiro (Brazil) cuõng thaùng 10 naêm 1999 - laàn thöù ba taïi Roma, cuõng thaùng 10, Ñaïi Toaøn xaù cuûa naêm 2000). Chuùng ta coøn nhôù laïi taïi chính Manila naøy thaùng gieâng naêm 1995, trong ngaøy theá giôùi thanh nieân, coù khoaûng 5 trieäu ngöôøi tuï hoïp ñeå caàu nguyeän vaø cöû haønh thaùnh leã vôùi ÑTC. Daân toäc Philippines hieân ngang laø moät daân toäc coâng giaùo duy nhaát taïi Chaâu AÙ, trong luùc naøy cuøng vôùi taân Toång Thoáng, laø baø Gloria Arroyo, ñang chuaån bò cuoäc gaëp gôõ theá giôùi caùc gia dình vaø cuoäc ñoùn tieáp Vò chuû chaên toaøn Giaùo hoäi vieáng thaêm Manila moät laàn nöõa.

 Tröôùc cuoäc gaëp gôõ bieån ngöôøi taïi Manila, taïi Paris vaø Roma môùi ñaây, chuùng ta nhìn vaøo ngaøy theá giôùi Thanh nieân thöù XVII, seõ ñöôïc toå chöùc taïi Toronto cuoái thaùng 7 naêm 2002. Giôùi treû seõ khoâng bao giôø queân cuoäc gaëp gôõ taïi Roma trong Naêm Thaùnh vöøa qua. Chaéc chaén Giôùi treû seõ tham döï vôùi nhieàu haêng say cuoäc hoïp baïn taïi Toronto. Toronto laø moät thaønh phoá khoâng xa Hoa kyø vaø laø thaønh phoá coù söï hieän dieän cuûa nhieàu chuûng toäc khaùc nhau, caùch rieâng cuûa caùc coäng ñoàng AÙ chaâu: Nhaät baûn, Trung quoác, Vieät nam, trong soá naøy coù nhieàu ngöôøi laø tín höõu Kitoâ. Hôn nöõa Toronto, töông ñoái khoâng xa Trung quoác, coù theå seõ laø cô hoäi thuaän tieän ñeå giôùi treû Trung quoác, Ñaïi Haøn, Nhaät baûn, Vieät nam, Ñaøi Loan... tham döï ñoâng ñaûo Ngaøy theá giôùi Thanh nieân naêm 2002.

 Nhìn veà Vieãn Ñoâng, trong luùc chôø ñôïi ñöôïc Baéc Kinh môû cöûa, ÑTC coù theå vieáng thaêm Ñaøi Loan. Ngaøy 14 thaùng 7 naêm ngoaùi (2000), trong luùc vieáng thaêm Vatican, Toång thoáng Traàn Thuûy Bieän (Chen Shiu-bian) ñaõ chính thöùc môøi ngaøi vieáng thaêm. Ngoaøi Ñaøi Loan ÑTC cuõng coù theå vieáng thaêm Baéc Haøn, caên cöù vaøo lôøi tuyeân boá cuûa Chuû tòch Nhaø Nöôùc, vaøo thaùng saùu naêm 2000, sau cuoäc gaëp gôõ lòch söû giöõa hai vò laõnh ñaïo mieàn Baéc vaø mieàn Nam Ñaïi Haøn.

 Vaäy chuyeán vieáng thaêm Nga ñöôïc noùi ñeán töø laâu bò huûy boû sao? Hieän nay nhöõng caêng thaúng giöõa Giaùo hoäi chính thoáng vaø Coâng giaùo taïi ñaây vaãn coøn maïnh meõ. Nhöng chuyeán vieáng thaêm Ukraine tôùi ñaây coù theå seõ laø con ñöôøng tieán veà Moscowa trong töông lai. Chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC dó nhieân khoâng gaëp khoù khaên veà maët chính trò, nhöng veà maët toân giaùo, do phía Giaùo hoäi chính thoáng. Noãi lo laéng lôùn lao cuûa caùc vò laõnh ñaïo Giaùo hoäi naøy laø aûnh höôûng saâu roäng chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC nôi caùc coäng ñoàng chính thoáng. Seõ coù raát nhieàu ngöôøi trôû laïi Giaùo hoäi coâng giaùo. Sau khi cheá ñoä coäng saûn Lieân xoâ suïp ñoå, coù töï do toân giaùo. Giaùo hoäi coâng giaùo, sau nhöõng cuoäc baùch haïi döõ doäi, trôû laïi hoaït ñoäng vaø aûnh höôûng daàn daàn tôùi ngöôøi daân. Vì theá Giaùo hoäi coâng giaùo bò toá caùo laø “chieâu moä tín ñoà cuûa Giaùo hoäi chính thoáng“.

 Trong luùc naøy, ÑTC chöa theå vieáng thaêm Nga; nhöng caùc quoác gia khaùc trong mieàn naøy ñang chôø ñôïi ngaøi, nhö Coäng hoøa Armeùnie. (Thöïc söï chöông trình vieáng thaêm ñaõ ñöôïc aán dònh vaøo Muøa heø naêm 1999, nhöng bò ñình laïi, vì Ñöùc Giaùo chuû caùc tín höõu Armeùnie qua ñôøi ). ÑTC seõ ñeán thaêm Armenie ñeå möøng kyû nieäm 1,700 naêm Armeùnie ñöôïc nghe giaûng Tin Möøng. Bulgaria cuõng ñang chôø ñôïi ñoùn tieáp Ñöùc Gioan Phaoloâ II. Thöù ba vöøa qua (23.01.2001), Ñöùc TGM chính thoáng Galaktion ñaõ coâng khai uûng hoä chuyeán vieáng thaêm naøy. Vaø trong töông lai gaàn ñaây, ÑTC coù theå vieáng thaêm Coäng hoøa Kazakhstan, moät quoác gia meânh moâng, ña soá daân cö theo Hoài giaùo; coâng giaùo thuoäc thieåu soá, nhöng laø moät coäng ñoàng raát soáng ñoäng. Sau lôøi môøi chính thöùc cuûa Toång thoáng luùc vieáng thaêm Vatican 24 thaùng 9 vöøa qua, caùc vò laõnh ñaïo Giaùo hoäi coâng giaùo Kazakhstan cuõng baøy toû öôùc mong ñöôïc ÑTC vieáng thaêm daøn chieân nhoû beù naøy.

 Trong danh saùch daøi naøy, cöïu Yougoslavie (nay laø coäng hoøa Serbia) sau khi cheá ñoä coäng saûn ñoäc taøi cuûa Milosevic maát quyeàn, cuõng ñöôïc ghi vaøo soå caùc nöôùc chôø ñôïi ÑTC vieáng thaêm.

 Ñoïc qua chöông trình hoaït ñoäng naøy, coù ngöôøi cho ñaây chæ laø moät giaác mô. Dó nhieân nhìn vaøo tuoåi taùc vaø giôùi haïn söùc khoûe cuûa ÑTC vaø noùi theo phöông dieän loaøi ngöôøi, coù theå laø giaác mô. Nhöng thöû hoûi, caùch ñaây ít naêm, ai coù theå quaû quyeát tröôùc ñöôïc raèng Ñöùc Karol Wojtyla seõ ñöa Giaùo hoäi vaøo Ngaøn naêm thöù ba? Ai laø ngöôøi daùm quaû quyeát: Ngaøi seõ khai maïc Naêm Thaùnh vaø sau ñoù khoâng vaéng maët moät laàn naøo trong caùc leã nghi cöû haønh vaø caùc buoåi tieáp kieán, raát nhieàu vaø naëng nhoïc trong suoát Naêm Toaøn xaù? “Duc in altum: Haõy ra khôi“ Haõy daán thaân cho söù maïng, cho ñeán ngaøy Chuùa Quan phoøng quyeát ñònh theå khaùc.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page