ÑTC coâng boá
söù ñieäp Ngaøy theá giôùi Thanh nieân thöù XVI

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC coâng boá söù ñieäp Ngaøy theá giôùi Thanh nieân thöù XVI.

 Vatican - 25.01.2001 - Ngaøy theá giôùi Thanh nieân thöù XVI seõ ñöôïc cöû haønh treân caáp baäc quoác gia vaøo Chuùa nhaät leã Laù 2001. Ñeå chuaån bò, ÑTC seõ coâng boá Söù ñieäp göûi cho caùc thanh nieân nam nöõ treân caû theá giôùi. Ñeà taøi suy tö naêm nay laø “Neáu ai muoán theo Ta, haõy töø boû mình, vaùc thaäp giaù vaø theo Ta“. Ñaây laø lôøi trích töø Phuùc AÂm Thaùnh Luca. Sau Thaùnh leã Chuùa nhaät Leã Laù, theo truyeàn thoáng töø naêm thaønh laäp Ngaøy theá giôùi Thanh nieân (töùc vaøo Leã Laù naêm 1985), Ñaïi dieän Thanh nieân YÙ, hieän ñang giöõ Thaùnh Giaù cuûa Thanh nieân trong Naêm Thaùnh vöøa qua, seõ trao laïi cho Ñaïi dieän Thanh nieân Canada. Phaùi ñoaøn Thanh nieân YÙ seõ do Ñöùc Hoàng Camillo Ruini, chuû tòch HÑGM YÙ vaø Toång ñaïi dieän giaùo phaän Roma höôùng daãn. Phaùi ñoaøn Canada do ÑHY Aloysius Matthew Ambrozic, TGM giaùo phaän Toronto, caàm ñaàu. Toronto ñaõ ñöôïc chæ ñònh laõnh nhaän traùch nhieäm toå chöùc Ngaøy theá giôùi Thanh nieân thöù XVII, vaøo naêm 2002, seõ laõnh nhaän Thaùnh Giaù vaø röôùc veà Canada. Ngaøy theá giôùi Thanh nieân thöù XVII seõ dieãn ra töø 23 ñeán 28 thaùng 7 naêm 2002.

 Thaùnh giaù töø nay trôû neân “Bieåu hieäu then choát“ cuûa caùc Ngaøy theá giôùi Thanh nieân vaø trong naêm vöøa qua, ñaõ trôû neân “quen thuoäc“ vôùi caùc thanh nieân YÙ, bôûi vì Thaùnh giaù naøy ñaõ ñöôïc röôùc ñi khaép caùc Giaùo phaän nöôùc YÙ, tröôùc khi veà Roma, ñeå ñoùn tieáp hai trieäu thanh nieân ñeán töø khaép theá giôùi tham döï Ngaøy Toaøn xaù vaø Ngaøy theá giôùi Thanh nieân thöù XV taïi Khuoân Vieân Ñaïi hoïc Nhaø Nöôùc Tor Vergata, Roma.

 Ñeà taøi suy tö naêm nay (2001) laø moät ñeà taøi raát ñoøi hoûi: “Neáu ai muoán theo Ta, haõy töø boû baûn thaân, haõy vaùc thaäp giaù vaø theo Ta“. Nhöng ÑTC khoâng ngaàn ngaïi ñeà nghò vôùi giôùi treû, bôûi vì ngaøi tin vaøo loøng quaûng ñaïi vaø chí khí anh huøng cuûa hoï. Moät ñieàu laï luøng: ÑTC khoâng ñöa ra nhöõng con ñöôøng deã daõi, traùi laïi ngaøi luoân luoân noùi ñeán hy sinh, töø boû, taän tuïy, daán thaân... nhöng thanh nieân vaãn tuoán ñeán nghe theo, bôûi vì hoï bieát raèng: ngaøi yeâu thöông hoï, tin töôûng hoï, chæ daãn con ñöôøng haïnh phuùc thaät cho taát caû nhöõng ai ñi tìm yù nghóa ñích thöïc vaø lyù töôûng cao quí cuûa cuoäc ñôøi. ÑTC luoân luoân noùi vôùi hoï: Chæ coù Chuùa Gieâsu Kitoâ môùi coù theå thoûa maõn nhöõng öôùc voïng chính ñaùng cuûa con ngöôøi maø thoâi, vì chæ mình Ngöôøi laø “Ñöôøng ñi, laø Söï thaät vaø laø Söï soáng“.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page