Chính phuû Hy laïp
chính thöùc môøi ÑTC vieáng thaêm

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chính phuû Hy laïp chính thöùc môøi ÑTC vieáng thaêm.

 Vatican - 25.01.2001- Chieàu thöù tö 24 thaùng Gieâng 2001, Tieán só Navarro Valls, phaùt ngoân vieân vaø Giaùm ñoác Phoøng baùo chí Toøa Thaùnh, loan baùo: Trong chuyeán vieáng thaêm Vatican, vaøo thöù tö 24.01.2001. Toång thoáng Hy Laïp, OÂng Constantino Stephanopoulos, ñaõ chính thöùc môøi ÑTC vieáng thaêm Hy laïp. OÂng noùi tieáp: Ñaây laø moät böôùc tieán theâm cho vieäc thöïc hieän chuyeán vieáng thaêm Atheønes, moät trong caùc chaëng cuûa Cuoäc Haønh höông taïi caùc nôi lieân heä ñeán lòch söû cöùu roãi. Giaùm ñoác Phoøng baùo chí Toøa Thaùnh nhaán maïnh ñeán tính caùch chính thöùc cuûa lôøi môøi: ÑTC ñaõ caûm ôn Vò Thöôïng Khaùch cuûa ngaøi vaø öôùc mong raèng chuyeán vieáng thaêm naøy coù theå thöïc hieän trong moät ngaøy naøo ñoù.

 Thuïc ra, chuyeán vieáng thaêm Hy laïp ñaõ ñöôïc noùi ñeán töø laâu. Khoù khaên laø ôû nôi Giaùo hoäi chính thoáng Hy laïp, ñöôïc coi laø Giaùo hoäi quoác gia vaø chieám tôùi treân 90% daân cö. Giaùo hoäi chính thoáng taïi ñaây laø moät trong caùc Giaùo hoäi chính thoáng khaét khe hôn caû ñoái vôùi Roma. Coù luùc Giaùo hoäi naøy ñaõ yeâu caàu chính phuû ñoaïn tuyeät ngoaïi giao vôùi Vatican. Traùi laïi Chính phuû Hy laïp luoân luoân giöõ vöõng laäp tröôøng vaø giöõ quan heä ngoaïi giao toát ñeïp vôùi Toøa Thaùnh. Chuyeán vieáng thaêm vöøa qua cuûa Toång thoáng Hy laïp taïi Vatican minh chöùng caùch cuï theå moái giao haûo giöõa Vatican vaø Atheønes. Lôøi môøi cuûa Chính phuû cuõng cho thaáy: Giaùo hoäi chính thoáng Hy laïp khoâng choáng ñoái chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC. Trong Naêm Ñaïi Toaøn xaù, ngaøi ñaõ noùi leân öôùc mong ñöôïc vieáng thaêm Atheønes, theo veát chaân Thaùnh Phaoloâ, Toâng ñoà Daân ngoaïi, ñaõ can ñaûm rao giaûng Thieân Chuùa cho giôùi trí thöùc vaø chính trò taïi chính dieãn ñaøn Atheønes. Hy laïp cuõng laø nôi Thaùnh Pheâroâ laäp Toøa ñaàu tieân vaø rao giaûng Tin Möøng trong 7 naêm tröôùc khi ñeán laäp Toøa taïi Roma.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page