Coäng hoøa Ba lan
kính nhôù Vò Hoàng Y "töû ñaïo" cuûa Queâ höông
thôøi cheá ñoä coäng saûn

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Coäng hoøa Ba lan kính nhôù Vò Hoàng Y "töû ñaïo" cuûa Queâ höông, thôøi cheá ñoä coäng saûn.

 “Seõ khoâng coù vò Giaùo Hoaøng Ba lan treân Toøa Pheâroâ, neáu ñaõ khoâng coù Ñöùc Tin cuûa Cha, moät ñöùc tin khoâng luøi böôùc, duø bò tuø ñaày, duø bò ñau khoå - neáu khoâng coù Ñöùc Caäy cuûa Cha - neáu khoâng söï tín nhieäm voâ cuøng cuûa Cha nôi Meï cuûa Giaùo hoäi vaø neáu khoâng coù Ñöùc Baø Jasna Gora vaø taát caû thôøi ñaïi cuûa lòch söû Giaùo hoäi taïi Queâ höông chuùng ta, lieân keát vôùi Thöøa taùc vuï Giaùm muïc vaø Giaùo chuû cuûa Cha“.

 Treân ñaây laø nhöõng lôøi Ñöùc Gioan Phaoloâ II noùi leân tröôùc maët Ñöùc Hoàng Y Stefan Wyszynski ngaøy 20 thaùng 10 naêm 1978, boán ngaøy sau khi Ñöùc Karol Wojtyla, TGM giaùo phaän Cracovia, ñöôïc baàu laøm Giaùo Hoaøng, vò Giaùo Hoaøng tieân khôûi nguôøi Ba lan vaø cuõng laø vò Keá nghieäp Thaùnh Pheâroâ ñaàu tieân goác Slavoâ.

 Chính nhöõng lôøi treân ñaây ñaõ ñöôïc nhaéc laïi caùch long troïng vaøo ñaàu naêm 2001, naêm ñöôïc Quoác Hoäi Coäng hoøa Ba lan daønh rieâng ñeå kính nhôù hình aûnh Vò Giaùo chuû cuûa Ngaøn naêm (nghóa laø vò Giaùo chuû ñaõ coù coâng khôûi xöôùng vieäc toå chöùc nhöõng leã nghi kyû nieäm moät Ngaøn Naêm Ba lan laõnh nhaân Tin Möøng).

 Trong dòp naøy, Ñöùc Hoàng Y Jozef Glemp, TGM giaùo phaän Warsawa vaø Giaùo chuû Ba lan, ñaõ cho coâng boá moät söù ñieäp, trong ñoù ngaøi ñeà cao moái lieân keát giöõa Ñaïi Toaøn xaù cuûa naêm 2000, vöøa keát thuùc, vôùi gia taøi cuûa Vò Tieàn nhieäm, qua ñôøi ngaøy 28 thaùng 5 naêm 1981. Ñöùc Hoàng Y Glemp giaûi thích nhö sau: “Khi chính quyeàn coäng saûn BaLan tìm caùch tieâu dieät moät caùch taøn baïo Giaùo hoäi taïi Ba lan, Ñöùc Giaùo chuû Wyszynski noùi roõ raøng raèng: ngaøi ñaõ phuù thaùc moïi söï nôi Ñöùc Maria, Meï Chuùa Kitoâ. Ngaøi öôùc muoán moät nöôùc Ba lan maïnh meõ trong ñöùc tin, maïnh meõ veà tinh thaàn, moät nöôùc Ba lan ñöôïc xaây döïng treân coâng bình vaø traät töï xaõ hoäi, moät nuôùc Ba lan yù thöùc veà nguoàn goác Kitoâ, lòch söû vaø vaên hoùa cuûa mình“.

 Veà phaàn mình, Ñöùc Gioan Phaoloâ II - lieân keát raát chaët cheõ vôùi Ñöùc Wyszynski baèng moät tình baïn höõu saâu xa vaø trung thaønh - ngaøy moàng 7 thaùng 7 naêm 1981, -- töùc ít tuaàn sau khi Ñöùc Giaùo chuû qua ñôøi --- ñaõ goïi Ñöùc Hoàng Y Wyszynski laø “tieáng noùi can ñaûm cuûa con ngöôøi vaø cuûa caùc quyeàn baát khaû xaâm phaïm trong ñôøi soáng cuûa caù nhaân, gia ñình, xaõ hoäi vaø quoác gia. Ñöùc Coá Giaùo chuû Wyszynski ñaõ trôû neân göông saùng ñaëc bieät cuûa tình yeâu soáng ñoäng ñoái vôùi Queâ höông vaø phaûi ñöôïc ñeà cao nhö moät trong caùc vó nhaân ñaëc bieät nhaát cuûa lòch söû Ñaát nöôùc“.

 Trong khi neâu cao nhöõng ñieåm then choát cuûa giaùo huaán do Ñöùc coá Giaùo chuû Wyszynski ñeå laïi, Ñöùc Hoàng Y Glemp tuyeân boá: “Vieäc toân troïng con ngöôøi, thaønh quaû cuûa ñöùc tin soáng ñoäng vaø cuûa neàn vaên hoùa Kitoâ, ngaøy nay vaãn coøn tröôùc maét chuùng ta nhö moät boån phaän, moät traùch nhieäm. Neáu con ngöôøi ñöôïc toân troïng, thì ngaøy nay seõ khoâng coù moät neàn vaên hoùa maïnh nhö vaäy cuûa söï cheát vaø cuûa bao ñoäng. Seõ khoâng coù bieát bao thanh nieân sa ñoïa trong vieäc tìm kieám thuù vui nôi röôïu cheø vaø nhöõng chaát ma tuùy. Seõ khoâng coù vieäc laøm cho cheát eâm dòu vaø boû rôi caùc ngöôøi giaø laõo, ñau yeáu vaø taøn taät. Vì theá, trong caùc giaù trò ñaõ ñöôïc Ñöùc Hoàng Y Wyszynski rao giaûng, phoå bieán, toâi ñeà cao caùch rieâng giaù trò cuûa vieäc toân troïng ñoái vôùi con ngöôøi vaø phaåm giaù cuûa moãi moät ngöôøi vaø cuûa moïi ngöôøi, baát cöù hoï laø ai. Cuoäc soáng cuûa chuùng ta seõ ñöôïc toát ñeïp hôn, neáu con ngöôøi ñöôïc toân troïng vaø ñöôïc höôùng daãn bôûi löông taâm ngay thaúng. Chæ nhö vaäy thoâi, chuùng ta seõ coù theå ra khoûi nhöõng roái loaïn hieän nay“.

 Ñöùc TGM Jozef Kowalczysk, Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Ba lan töø 11 naêm nay, quaû quyeát trong moät baøi ñaêng treân Tuaàn baùo BaLan, coù teân laø “Ngaøy Chuùa nhaät”, nhö sau: “Trong khi tham döï vaøo ñôøi soáng Giaùo hoäi taïi Ba lan, toâi ñang caûm nghieäm, trong söù vuï cuûa toâi, gia taøi phong phuù ñaõ ñöôïc Vò Ñaày Tôù Chuùa, Ñöùc Hoàng Y Stefan Wyszynski, ñeå laïi. Vaø cuøng vôùi ÑTC, toâi caûm taï Chuùa nhaân laønh, Cha cuûa Loøng Thöông xoùt vaø toâi taï ôn Ñöùc Maria voâ nhieãm, Nöõ Vöông nöôùc Ba lan”.

 Nhaân dòp kính nhôù Ñöùc Coá Hoàng Y Stefan Wyszynski, sau 20 qua ñôøi, chuùng ta khoâng theå queân ñöôïc lôøi tieân tri cuûa Ñöùc Giaùo chuû Ba lan noùi leân, sau khi Ñöùc Karol Wojtyla ñöôïc baàu laøm Giaùo Hoaøng: “Chuùa ñaõ choïn Cha, Cha coù nhieäm vuï daãn ñöa Giaùo hoäi vaøo Naêm 2000“. Lôøi tieân tri naøy ñaõ thaønh söï thaät. Ñöùc Gioan Phaoloâ II ñaõ daãn ñöa Giaùo hoäi vaøo Ngaøn Naêm thöù ba vaø ñang tieáp tuïc söù vuï Chuû chaên toaøn Giaùo hoäi ñaõ laõnh nhaän, baèng nhöõng chæ thò roõ raøng vaø khaån caáp, ñöôïc neâu leân trong Toâng thö “Khôûi ñaàu ngaøn naêm môùi” (Novo Millennio ineunte), do chính ngaøi kyù coâng khai, tröôùc Giaùo Trieàu Roma vaø Coäng ñoàng Daân Chuùa, ngaøy moàng 6 thaùng Gieâng vöøa qua, lieàn sau thaùnh leã beá maïc Ñaïi Toaøn xaù Naêm 2000. Ngaøi ñaõ daãn ñöa Giaùo hoäi vaøo Ngaøn Naêm thöù ba vaø sau khi ñaõ hoaøn taát söù vuï, ngaøi nhaéc laïi lôøi Chuùa noùi vôùi Caùc Toâng ñoà: Haõy Ra Khôi! (Duc in altum). Haõy ra ñi khaép theá gian ñeå ñem Tin Möøng cho muoân daân“. Ngaøn naêm thöù ba phaûi laø ngaøn naêm xuùc tieán maïnh meõ vaø haêng say coâng vieäc truyeàn giaùo, caùch rieâng taïi AÙ chaâu, nôi ñaây môùi chæ coù gaàn 3% daân cö ñöôïc nghe giaûng Tin Möøng.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page