ÑTC trôû laïi sinh hoïat bình thöôøng
vaø vieáng thaêm caùc Giaùo xöù Roma

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC trôû laïi vieáng thaêm caùc Giaùo xöù Roma.

 Vatican - 31.01.2001 - Trong Naêm Thaùnh, vì nhieàu leã nghi vaø coâng vieäc khaùc, ÑTC taïm ñình vieäc vieáng thaêm muïc vuï taïi caùc giaùo xöù trong giaùo phaän Roma. Naêm Thaùnh vöøa keát thuùc, ÑTC trôû laïi vieáng thaêm caùc giaùo xöù nhö tröôùc ñaây. Chuùa nhaät 4.2.2001, ÑTC seõ vieáng thaêm Giaùo xöù Thaùnh Alphongsoâ ñeä Liguori. Ñeå chuaån bò chuyeán vieáng thaêm, ít ngaøy tröôùc, ÑTC tieáp Ñöùc Hoàng Y Camillo Ruini, Toång ñaïi dieän Roma, Ñöùc Giaùm muïc phuï taù phuï traùch moãi khu vöïc cuûa Giaùo phaän, cha sôû vaø caùc cha phoù, ñeå bieát roõ tình hình cuûa giaùo xöù seõ ñöôïc vieáng thaêm.

 Chöông trình moãi chuyeán vieáng thaêm taïi Giaùo xöù khoâng thay ñoåi: baét ñaàu luùc 9 giôø saùng, baèng cuoäc gaëp gôõ caùc treû em - sau ñoù ÑTC cöû haønh Thaùnh leã cho coäng ñoàng giaùo xöù - roài gaëp caùc ñoaøn theå khaùc: Ban Quaûn trò giaùo xöù, caùc thanh nieân nam nöõ vaø Tu só nam nöõ hoaït ñoäng trong giaùo xöùù. Cho tôùi luùc naøy, trong 22 naêm laøm Giaùo Hoaøng, ÑTC ñaõ vieáng thaêm gaàn 300 trong soá 350 giaùo xöù cuûa Giaùo phaän Roma. ÑTC vöøa laø Chuû chaên Giaùo hoäi hoaøn caàu, ñoàng thôøi cuõng laø Giaùm muïc vaø Chuû chaên giaùo phaän Roma, giaùo phaän rieâng cuûa ngaøi.

 ÑTC Gioan Phaoloâ II trôû veà laïi vôùi chöông trình sinh hoaït bình thöôøng sau Naêm Thaùnh chaám döùt.

 Tin Vatican (Apic 28/1/2001): Thöù saùu ngaøy 26 thaùng 1/2001, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ tieáp kieán 12 vò Giaùm Muïc Hungari, veà vieáng moä Thaùnh Toâng Ñoà, theo nhö giaùo luaät ñaõ ñònh. Ñaây laø daáu hieäu cho thaáy ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ baét ñaàu laïi nhöõng sinh hoaït bình thöôøng, sau nhöõng bieán coá ñaëc bieät cuûa Naêm Thaùnh.

 Nhöõng sinh hoaït bình thöøôøng naày goàm coù nhöõng yeáu toá chính nhö sau: tieáp kieán caùc giaùm muïc töø khaép nôi veà Roma vieáng moä Thaùnh Toâng Ñoà, ñi thaêm caùc giaùo xöù taïi Roma, vieáng thaêm muïc vuï caùc quoác gia, soaïn vaø pheâ chuaån nhöõng vaên kieän môùi.

 Veà caùc cuoäc tieáp kieán nhöõng vò Giaùm Muïc veà Roma vieáng moä thaùnh Toâng Ñoà, thì trong naêm 2001 naày, ÑTC coù chöông trình tieáp caùc giaùm muïc töø 40 Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc khaùc nhau treân khaép theá giôùi, trong soá naày coù 22 HÑGM töø AÙ Chaâu, 10 HÑGM töø Myõ Chaâu, 5 HÑGM töø AÂu chaâu, vaø 3 HÑGM töø Phi Chaâu.

 Baét ñaàu töø Chuùa Nhaät muøng 4 thaùng 2 naêm 2001, ÑTC cuõng baét ñaàu laïi chöông trình vieáng thaêm caùc giaùo xöù taïi Roma. Tính cho ñeán nay, ÑTC ñaõ vieáng thaêm ñöôïc 291 trong toång soá 331 giaùo xöù cuûa Giaùo Phaän Roma.

 Nhöõng chuyeán vieáng thaêm muïc vuï caùc quoác gia treân theá giôùi, cuõng seõ ñöôïc baét ñaàu laïi, vôùi chuyeán vieáng thaêm Syrie vaøo Muøa Xuaân naêm 2001 naày, vaø chuyeán vieáng thaêm Ukraine töø ngaøy 23 ñeán 27 thaùng 6/2001. ÑTC cuõng chöa töø boû yù ñònh ñi haønh höông kính vieáng nhöõng nôi thaùnh cuûa Toå Phuï Abraham beân Irak hieän nay, vaø vieáng thaêm Hy Laïp, maüc duø giaùo hoäi chính thoáng hy laïp choáng laïi vieäc naày.

 Treân bình dieän caùc vaên Kieän, thì trong naêm 2001 naày, ngöôøi ta mong chôø ÑTC coâng boá hai vaên kieän haäu Thuôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc, moät cho AÂu Chaâu, vaø moät cho Ñaïi Döông Chaâu. vaø ñeå coâng boá caùc Vaên Kieän naày, coù theå laø ÑTC seõ ñi thaêm quoác gia naøo ñoù, ñöôïc choïn laøm ÑÒA ÑIEÅM ÑEÅ COÂNG BOÁ VAÊN KIEÄN, nhö Ngaøi vaån thöï chieän tröôùc ñaây. Hôn nöõa, Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh Coâng Lyù vaø Hoøa Bình, ñang chuaån bò ñeå ÑTC pheâ chuaån vaø truyeàn coâng boá moät quyeån “Thuû Baûn veà Hoïc Thuyeát Xaõ Hoäi cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo”, ñang ñöôïc moïi ngöôøi mong ñôïi.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page