Möôøi Ñieàu Raên
daønh cho ngöôøi laùi xe

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Möôøi Ñieàu Raên daønh cho ngöôøi laùi xe theo tinh thaàn Kitoâ.

Baïn haõy baét ñaàu cuoäc haønh trình vôùi lôøi caàu nguyeän, vaø Baïn haõy keát thuùc chuyeán ñi vôùi lôøi caàu nguyeän. Ñoù laø "ñieàu raên thöù nhaát vaø thöù möôøi" trong soá 10 ñieàu raên daønh cho nhöõng ngöôøi laùi xe, do Hieäp Hoäi Quoác Teá veà Söï An Toaøn Treân caùc Ngaû Ñöôøng, coù truï sôû taïi Luaân Ñoân, Anh Quoác, phoå bieán môùi ñaây. Hieäp hoäi naày ñaõ ñöôïc thaønh laäp caùch ñaây 60 naêm, vaø hieän coù nhöõng thaønh vieân taïi caùc nöôùc nhö Hoa Kyø, Canada, UÙc Chaâu, Taân Taây Lan vaø moät soá quoác gia beân Phi Chaâu, Triniteù-Tobago, Bahamas, vôùi toång soá thaønh vieân laø 16,000. Hieäp Hoäi quoác teá cuûa nhöõng ngöôøi laùi xe naày, nhaèm phoå bieán nhöõng aán phaåm noùi veà nhöõng dòch vuï lo cho söï an toaøn treân caùc ngaû ñöôøng. Hieäp Hoäi cuõng nhaèm ñöa ra nhöõng lôøi khuyeân thieát thöïc, nhaèm giuùp cho caùc thaønh vieân, töùc nhöõng ngöôøi laùi xe, bieát caùch soáng ñöùc tin cuûa mình khi laùi xe. Sau ñaây laø 10 "ñieàu raên" cho nhöõng ngöôøi laùi xe theo tinh thaàn Ñöùc Kitoâ:

1. Haõy baét ñaàu cuoäc haønh trình vôùi lôøi caàu nguyeän.
2. Neáu baïn ñi treã, thì seõ ñeán treã.
3. Röôïu khoâng phaûi ñeå cho ngöôøi laùi xe duøng.
4. Neáu ngöôøi laùi xe kia nhöôøng cho baïn nhaäp vaøo ñöôøng xe, thì baïn haõy ra daáu caùm ôn ngöôøi ñoù.
5. Neáu baïn lôõ caûn trôû löu thoâng cuûa xe khaùc, thì haõy ra daáu xin loãi.
6. Baïn haõy nhöôøng ñöôøng cho nhöõng taøi xeá voäi vaû, laán laáy ñöôøng xe, ñeå hoï vöôït qua baïn.
7. Baïn haõy laùi xe laøm sao, ñeå khi gaëp moät xe caûnh saùt baát ngôø xuaát hieän, thì baïn vaån bình tænh.
8. Baïn haõy nhöôøng khoaûng caùch ñaày ñuû cho nhöõng xe taxi vaø nhöõng xe coù keùo theo xe phuï.
9. Baïn ñöøng bao giôø gia taêng toác ñoä, maø ngöôïc laïi, haõy giaõm toác ñoä khi caàn, khi ngöôøi laùi xe kia muoán laán vaøo ñöôøng xe cuûa baïn.
10. Baïn haõy keát thuùc cuoäc laùi xe vôùi lôøi caàu nguyeän.

Ñoù laø nhöõng ñieàu luaät giuùp nhöõng ngöôøi laùi xe giöõ an toaøn cho chính mình vaø cho keû khaùc. Nguyeân taéc chung vaø caên baûn nhaát laø bieát nhöôøng nhòn, vaø coù thaùi ñoä leã pheùp caû khi laùi xe. Ngoaøi baûn 10 ñieàu raên treân, thì coøn coù nhöõng baûn vaên giuùp cho ngöôøi laùi xe caàu nguyeän tröôùc vaø sau khi laùi xe. Nhöõng baûn vaên giuùp caàu nguyeän naày nhaéc cho nhöõng ngöôøi laùi xe veà nhöõng nguy hieãm, coù haïi cho söï an toaøn treân ñöôøng, maø hoï caàn phaûi loaïi boû ra khoûi thaùi ñoä soáng khi laùi xe. Ñoù laø nhöõng nguy hieåm sau ñaây: loái laùi xe muoán thoáng trò vöôït hôn keû khaùc, söï ham thích toác ñoä nhanh, söï noâ leä cho thôøi giôø, vaø vieäc uoáng röôïu. Neáu ra ñi treã, thì phaûi chaáp nhaän ñeán treã. Do ñoù, ñöøng haáp taáp voäi vaøng. Ñöøng laán ñöôøng xe cuûa keû khaùc. Caàn soáng ñöùc tin, caû trong vieäc laùi xe. Ñoù laø ñieàu maø Hieäp Hoäi Quoác Teá nhöõng ngöôøi laùi xe nhaém ñeán, khi cho coâng boá 10 ñieàu raên cho ngöôøi laùi xe theo tinh thaàn Ñöùc Kitoâ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page