Nhöõng Ñieåm thay ñoåi
trong AÁn baûn tieáng Latinh
cuûa Saùch Giaùo Lyù Coâng Giaùo Môùi

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Veà Nhöõng ñieåm thay ñoåi nhoû trong giaùo lyù veà Quyeàn Töï Veä Chính Ñaùng trong AÁn Baûn Maåu baèng tieáng Latinh cuûa saùch Giaùo Lyù môùi.

Nhö quyù vò vaø caùc baïn ñaõ theo doûi trong nhöõng ngaøy qua, AÁn Baûn Maåu Latinh cuûa saùch Giaùo Lyù cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo, ñaõ ñöôïc coâng boá trong hai ngaøy, thöù hai 8/9 vaø thöù ba 9/9. Thöù hai, muøng 8.9, ñuùng ngaøy leã Sinh Nhaät Ñöùc Meï, thì ÑTC Gioan Phaoloâ II chính thöùc coâng boá AÁn baûn Maåu Latinh cho toaøn theå Giaùo Hoäi. Vaø sang ngaøy thöù ba 9/9, thì ÑHY Joseph Ratzinger, môû cuoäc hoïp baùo, ñeå trình baøy AÁn Baûn Maåu Latinh cho giôùi baùo chí theá giôùi. Nhö theá, coù theå noùi, con ñöôøng soaïn saùch giaùo lyù môùi, ñaõ ñöôïc baét ñaàu vaøo naêm 1986, theo sau lôøi yeâu caàu cuûa khoùa hoïp ngoaïi thöôøng cuûa THÑGM Theá Giôùi naêm 1985, nay ñöôïc keát thuùc, vôùi vieäc coâng boá AÁn Baûn Maåu Cuoái Cuøng, baèng tieáng Latinh, saùng hoâm thöù hai vöøa qua 8/9/1997. Coâng vieäc ñaõ keùo daøi trong voøng 11 naêm. Naêm 1992, moät chaëng quan troïng ñaõ ñöôïc thöïc hieän. Ñoù laø aán baûn chính thöùc ñaàu tieân baèng tieáng Phaùp ñaõ ñöôïc coâng boá. Nhöng aán baûn tieáng Phaùp, khoâng phaûi laø aán baûn Maåu cuoái cuøng.Vì theá ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ thieát laäp moät uûy ban Lieân Boä, laøm vieäc töø ñoù ñeán nay, döïa theo nhöõng ñeà nghò hoaëc goùp yù töø caùc nôi trong giaùo hoäi gôûi veà Roma, ñeå soaïn ra AÁn baûn maåu baèng tieáng Latinh, ñöôïc coâng boá saùng thöù hai 8/9 vaø saùng thöù ba 9/9. So saùnh baûn tieáng Latinh vöøa ñöôïc coâng boá, vôùi baûn tieáng Phaùp ñöôïc coâng boá naêm 1992, ngöôøi ta ghi nhaän coù 103 thay ñoåi, trong töø ngöõ, trong lôøi vaên, trong giaùo lyù ñöôïc trình baøy. Trong soá 103 thay ñoåi naày, coù nhöõng thay ñoåi khoâng quan troïng laém, nhöng cuõng coù nhöõng thay ñoåi raát quan troïng, chaúng haïn nhö nhöõng thay ñoåi lieân quan ñeán aùn töû hình, vaø ñeán vieäc phaù thai, ngöøa thai, keá hoaïch hoùa gia ñình. Trong khoaûng thôøi gian töø naêm 1992 ñeán nay 1997, coù moät bieán coá quan troïng ñaõ xaûy ra, vaø coù aûnh höôûng treân AÁn baûn maåu baèng tieáng Latinh cuûa saùch Giaùo Lyù cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo, ñoù laø bieán coá ÑTC Gioan Phaoloâ II coâng boá thoâng ñieäp Tin Möøng Söï soáng, Evangelium Vitae, vaøo naêm 1995. Giaùo Huaán cuûa Thoâng Ñieäp Tin Möøng Söï Soáng ñöôïc ñöa vaøo trong aán baûn maåu latinh cuûa saùch Giaùo Lyù. Trong muïc thôøi söï naày, chuùng toâi khoâng theå baøn heát veà taát caû nhöõng thay ñoåi naày, nhöng chæ xin chuù yù ñeán thay ñoåi nhoû nôi soá 2265 cuûa saùch Giaùo Lyù, noùi veà söï Töï veä chính ñaùng.

Tröôùc heát chuùng ta haõy ñoïc soá 2265,trong aán baûn Tieáng Phaùp nhö sau:

Töï veä chính ñaùng khoâng nhöõng laø moät quyeàn lôïi, maø coøn laø moät boån phaän nghieâm troïng ñoái vôùi nhöõng ai coù traùch nhieäm veà maïng soáng cuûa ngöôøi khaùc, veà ích chung cuûa gia ñình hoaëc cuûa xaõ hoäi.

Soá 2265 naày, trong aán baûn Maåu Latinh ñöôïc thay ñoåi nhö sau:

Töï veä chính ñaùng khoâng nhöõng laø moät quyeàn lôïi, maø coøn laø moät boån phaän nghieâm troïng ñoái vôùi nhöõng ai coù traùch nhieäm veà maïng soáng cuûa ngöôøi khaùc. (Theâm môùi): Duy trì Coâng ích ñoøi buoäc laøm cho keû taán kích baát coâng trôû thaønh khoâng coù khaû naêng gaây thieät haïi. Ñeå ñaït muïc tieâu naày, nhöõng ai coù quyeàn haønh hôïp phaùp thì coù quyeàn lôïi duøng söùc maïnh vuõ khí ñeå ñaåy lui nhöõng keû taán coâng vaøo coäng ñoaøn daân söï ñöôïc trao phoù cho traùch nhieäm cuûa hoï.

So saùnh soá 2265 nôi aán baûn tieáng Phaùp vaø 2265 nôi aán baûn maåu Latinh, chuùng ta thaáy coù 3 yeáu toá: ñieàu ñöôïc giöõ laïi, ñieàu bò boû ñi, vaø ñieàu ñöôïc theâm vaøo.

Ñieàu ñöôïc giöõ laïi laø caâu ñaàu tieân cuûa soá 2265: ñoù laø:

Vieäc töï veä chính ñaùng khoâng nhöõng laø moät quyeàn lôïi maø coøn laø moät boån phaän nghieâm troïng ñoái vôùi nhöõng ai coù traùch nhieäm veà maïng soáng cuûa keû khaùc.

Ñieàu bò boû ñi, nghæa laø coù trong soá 2265 cuûa baûn tieáng Phaùp, nhöng khoâng coù trong aán baûn Maåu Latinh: ñoù laø:

veà ích chung cuûa gia ñình hoaëc cuûa xaõ hoäi.

Ñieàu ñöôïc theâm vaøo nôi AÁn Baûn maåu Latinh:

Duy trì Coâng Ích ñoøi buoäc laøm cho keû taán kích baát coâng trôû thaønh khoâng coù khaû naêng gaây thieät haïi. Ñeå ñaït muïc tieâu naày, nhöõng ai coù quyeàn haønh hôïp phaùp thì coù quyeàn lôïi duøng söùc maïnh vuõ khí ñeå ñaåy lui nhöõng keû taán coâng vaøo coäng ñoaøn daân söï ñöôïc trao phoù cho traùch nhieäm cuûa hoï.

Chuùng ta löu yù theâm, laø caâu theâm vaøo soá 2265, laïi laø caâu ñaàu tieân cuûa soá 2266 trong aán baûn tieáng Phaùp. Nhö vaäy, chuùng ta hieåu laø coù söï söûa ñoåi laïi veà caáu truùc giöõa caùc soá 2265 vaø 2266.

Caâu theâm:

Ñeå ñaït muïc tieâu naày, nhöõng ai coù quyeàn haønh hôïp phaùp thì coù quyeàn lôïi duøng söùc maïnh vuõ khí ñeå ñaåy lui nhöõng keû taán coâng vaøo coäng ñoøan daân söï ñöôïc trao phoù cho traùch nhieäm cuûa hoï.

Caâu theâm naày, giaûi thích roõ raøng hôn caâu ñaõ bò boû ñi, khoâng coøn trong aán baûn Maåu Latinh.

Thaät laø khoù ñeå trình baøy nôi ñaây nhöõng thay ñoåi, nhöng chuùng toâi ñaõ choïn soá 2265, ñeå laøm thí duï cho thaáy laø söï thay ñoåi trong aán baûn Maåu Latinh, khoâng coù gì nghòch laïi ñieàu ñaõ ñöôïc trình baøy, nhöng giaûi thích theâm cho roõ raøng hôn maø thoâi.

Tieáp theo soá 2265, noùi veà söï töï veä chính ñaùng, thì hai soá 2266 vaø 2267 noùi veà aùn töû hình, nhö bieän phaùp töï veä chính ñaùng. Nhöng muïc thôøi söï hoâm nay ñaõ daøi. Chuùng toâi xin daønh vaán ñeà naày laïi cho moät dòp khaùc sau naày.


Back to Radio Veritas Asia Home Page