Lôøi Caàu Nguyeän cuûa Gia Ñình

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Lôøi Caàu Nguyeän cuûa Gia Ñình:

(RG 5/10/97). "Lôøi Caàu Nguyeän cuûa Gia Ñình", ñoù laø töïa ñeà cuûa moät baøi haùt do linh muïc ZEZINHO saùng taùc vaø ñaõ ñöôïc trình dieån laàn ñaàu tieân trong Ngaøy Quoác Teá Gia Ñình laàn thöù nhaát, taïi Roma, naêm 1994. Hoâm toái thöù baûy vöøa qua, muøng 4/10,baøi haùt naày ñaõ ñöôïc choïn haùt ñaàu tieân, ñeå khai maïc Buoåi Gaëp Gôõ cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II vôùi caùc Gia Ñình, taïi Saân Ñaù Banh MARACANA cuûa thaønh phoá Rio de Janeiro. Sau ñaây laø nhöõng lôøi ñaày yù nghóa cuûa Baøi Haùt: Lôøi Caàu Nguyeän cuûa Gia Ñình:


Back to Radio Veritas Home Page