Hoäi Hieäp só Colombo (Hoa kyø)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp caùc vò laõnh ñaïo Hoäi Hieäp só Colombo (Hoa kyø).

Vatican - 11.12.97 - Saùng thöù naêm 11.12, taïi Vatican, ÑTC ñaõ tieáp caùc vò laõnh ñaïo Hoäi Hieäp Só Colombo, do Hieäp Só Tröôûng Virgil Dechant vaø Ñöùc Cha Thomas Daily, giaùm muïc giaùo phaän Brooklyn, höôùng daãn. Trong dieãn vaên vaén ñoïc cho caùc Hieäp Só, ÑTC caûm ôn veà söï ñoùng goùp tinh thaàn vaø vaät chaát cuûa caùc Hieäp Só ñeå phuïc vuï Giaùo hoäi. ÑTC nhaéc ñeán söï quan troïng cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà Chaâu Myõ, ñöôïc keát thuùc vaøo chieàu thöù naêm vaø saùng thöù saùu 12/12.

Chaâu Myõ laø nôi Hoäi Hieäp Só Colombo ñöôïc Cha Michael McGivney thaønh laäp caùch ñaây hôn 100 naêm vaø mang teân cuûa Vò khaùm phaù Taân theá giôùi: OÂng Christophe Colombo. Trong thôøi gian laâu daøi naøy, tình lieân ñôùi giöõa caùc ngöôøi Coâng Giaùo Nam vaø Baéc, moãi ngaøy moãi gia taêng. ÑTC tin chaéc raèng: "Caùc Hieäp Só Colombo, luoân luoân trung thaønh vôùi lyù töôûng, seõ bieán ñoåi xaõ hoäi qua vieäc trung thaønh haèng ngaøy vôùi Phuùc AÂm Chuùa".

Hoäi Hieäp Só Colombo ñaõ ñöôïc thaønh laäp naêm 1882 vôùi muïc ñích cuûng coá "caên cöôùc"cuûa caùc ngöôøi Coâng Giaùo vaø giuùp ñôõ taøi chaùnh cho taát caû nhöõng ai soáng trong hoaøn caûnh khoù khaên. Hoäi laáy teân cuûa Vò Khaùm phaù Taân Theá Giôùi Christophe Colombo chính laø ñeå ñeà cao söï ñoùng goùp cuûa caùc ngöôøi Coâng Giaùo vaøo vieäc khaùm phaù, phaùt trieån vaø Phuùc aâm hoùa Chaâu Myõ. Hieän nay Hoäi coù moät trieäu röôõi ñoaøn vieân vaø phaùt trieån caùch rieâng taïi Hoa kyø, nhöng cuõng coù nhöõng hoäi vieân taïi Canada, Mehico vaø Philippines.

Taïi Chaâu Myõ, caùc Hieäp Só Colombo tham döï vaøo caùc coâng taùc sau ñaây: Phong traøo tình nguyeän phuïc vuï xaõ hoäi, phong traøo choáng phaù thai, vieäc thaêng tieán gia ñình, giuùp ñôõ chaêm soùc caùc ngöôøi taøn taät, caùc beänh nhaân, caùc ngöôøi giaø caû. Töø naêm 1987 tôùi naøy Hoäi Hieäp Só Colombo ñaõ daønh gaàn moät tæ Myõ kim cho caùc cô quan baùc aùi vaø 400 trieäu giôø ñeå hoaït ñoäng trong caùc dòch vuïï. Trong naêm vöøa qua maø thoâi, Hoäi ñaõ taëng caùc cô quan töø thieän baùc aùi 87 trieäu Myõ kim vaø 50 ngaøn giôø daán thaân cho caùc dòch vuï. Ñoái vôùi rieâng Toøa Thaùnh, trong 15 naêm qua, Hoäi Hieäp Só Colombo ñaõ taëng ÑTC 20 trieäu Myõ kim cho caùc coâng vieäc baùc aùi cuûa ngaøi. Töø hôn 20 naêm nay, Hoäi giuùp taøi chaùnh cho caùc tieáp vaän truyeàn hình theá giôùi veà caùc leã nghi do ÑTC chuû söï trong naêm phuïng vuï vaø môùi ñaây ñaõ taëng Trung taâm Truyeàn hình Vatican moät xe lôùn duøng cho vieäc truyeàn hình löu ñoäng. Caùch ñaây 10 naêm, Hoäi ñaõ trang traûi caùc phí toån ñeå röûa saïch vaø queùt laïi maët tieàn Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ vaø söûa maùi nhaø nguyeän giöõ Thaùnh Theå cuõng cuûa Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page