CHUÙNG CON NGUYEÄN
DANH CHA CAÛ SAÙNG

Nhöõng baøi suy nieäm theo Kinh Laïy Cha

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Back to Radio Veritas Asia Home Page