CHÖÙNG NHAÂN TÌNH YEÂU
NAÊM 2000

24 baøi suy nieäm ñeå theo Chuùa troïn veïn hôn...

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Back to Radio Veritas Asia Home Page