Söù Ñieäp cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II
cho ngaøy Quoác Teá Truyeàn Giaùo
(24/10/1999)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

1. Haèng naêm, Ngaøy Quoác Teá Truyeàn Giaùo laø dòp quyù baùo ñeå Giaùo Hoäi suy tö veà baûn chaát truyeàn giaùo cuûa mình. Luoân ghi nhôù meänh leänh cuûa Chuùa Kitoâ: "Anh em haõy ra ñi vaø haõy giaûng daïy cho muoân daân, röûa toäi cho hoï nhaân danh Cha vaø Con vaø Thaùnh Thaàn" (Mt 28,19) Giaùo Hoäi yù thöùc mình ñöôïc goïi rao giaûng cho muoân daân vaøo moïi thôøi ôû moïi nôi veà tình yeâu thöông cuûa Thieân Chuùa Cha duy nhaát, Ñaáng muoán quy tuï laïi trong Chuùa Gieâsu Kitoâ taát caû nhöõng con caùi ngaøi ñaõ bò taûn maùt (cf. Gn 11,52).

Trong naêm sau cuøng cuûa theá kyû ñang chuaån bò chuùng ta cho Ñaïi Toaøn Xaù naêm 2000, chuùng ta nghe ñöôïc lôøi môøi goïi maïnh meõ haõy höôùng nhìn vaø naâng taâm hoàn leân cuøng Thieân Chuùa Cha, ñeå coù theå "bieát Ngaøi nhö Ngaøi laø vaø nhö ñöôïc Chuùa Con maïc khaûi cho chuùng ta bieát" (CCC 2779). Khi ñoïc trong vieãn töôïng naày Lôøi Kinh Laïy Cha maø chính Chuùa ñaõ daïy, chuùng ta coù theå hieåu deã daøng hôn ñaâu laø nguoàn maïch cuûa coâng cuoäc daán thaân toâng ñoà cuûa giaùo hoäi vaø ñaâu laø nhöõng lyù do caên baûn laøm cho giaùo hoäi trôû neân truyeàn giaùo cho ñeán taän cuøng traùi ñaát".

Laïy Cha chuùng con ôû treân trôøi

2. Giaùo Hoäi laø truyeàn giaùo, bôûi vì giaùo hoäi khoâng meät moûi rao giaûng raèng Thieân Chuùa laø Cha, ñaày tình thöông yeâu ñoái vôùi taát caû moïi ngöôøi. Moïi ngöôøi vaø moïi daân toäc ñeàu ñi tìm, caû ñoâi khi moät caùch khoâng yù thöùc, (ñi tìm) dung maïo huyeàn nhieäm cuûa Thieân Chuùa, maø chæ Con Moät duy nhaát, Ñaáng ngöï nôi cung loøng Thieân Chuùa Cha, môùi maïc khaûi troïn veïn cho chuùng ta bieát ñöôïc (x. Gn 1,18). Thieân Chuùa laø "Cha cuûa Chuùa Gieâsu Kitoâ, Chuùa chuùng ta" vaø "Ngaøi muoán cho taát caû moïi ngöôøi ñöôïc cöùu roãi vaø ñöôïc bieát söï thaät" (1 Tim 2,4). Taát caû nhöõng ai ñoùn nhaän aân suûng cuûa Ngaøi, ñeàu khaùm phaù caùch kyø dieäu mình laø nhöõng con caùi cuûa moät Cha duy nhaát vaø caûm thaáy mình coù boån phaän rao giaûng ôn cöùu roãi cho taát caû moïi nguôøi. Trong theá giôùi ngaøy nay, coøn coù nhieàu ngöôøi khoâng nhìn nhaän Thieân Chuùa cuûa Chuùa Gieâsu Kitoâ nhö laø Ñaáng Taïo Döïng vaø laø Cha. Nhieàu ngöôøi khaùc, caû vì nhöõng loãi phaïm cuûa ngöôøi Kitoâ, ñaõ quyeát ñònh soáng laûnh ñaïm vaø voâ thaàn; moät soá ngöôøi khaùc, vöøa vaån giöõ moät taâm tình toân giaùo naøo ñoù, nhöng töï taïo ra cho mình moät vì Thieân Chuùa theo hình aûnh rieâng; nhöõng ngöôøi khaùc thì laïi xem Thieân Chuùa nhö laø Ñaáng hoaøn toaøn khoâng theå naøo ñaït tôùi ñöôïc.

Traùch vuï cuûa ngöôøi Kitoâ laø rao giaûng vaø laøm chöùng raèng "duø ôû nôi saùng laùng khoâng theå tôùi ñöôïc" (1 tim 6,16), Thieân Chuùa Cha, Ñaáng ngöï treân trôøi, ñaõ ñeán gaàn vôùi moïi ngöôøi vaø laøm cho con nguôøi coù theå ñaùp laïi lôøi Ngaøi môøi goïi, hieåu bieát Ngaøi vaø yeâu thöông Ngaøi" (x. CCC 52), trong Con Ngaøi, Ñaáng ñaõ nhaäp theå trong cung loøng cuûa Ñöùc Trinh Nöõ Maria, ñaõ cheát vaø ñaõ soáng laïi.

Chuùng con nguyeän danh Cha caû saùng

3. YÙ thöùc raèng cuoäc gaëp gôõ vôùi Thieân Chuùa Cha coã voõ vaø naâng cao phaåm giaù con ngöôøi, yù thöùc ñoù laøm cho ngöôøi Kitoâ caàu nguyeän: "Chuùng con nguyeän danh Cha caû saùng", nghóa laø: Xin Cha haõy laøm cho söï hieåu bieát veà Cha nôi chuùng con ñöôïc saùng leân, ngoõ haàu chuùng con coù theå bieát ñöôïc söï phong phuù bao la nhöõng ôn laønh Cha ban, bieát ñöôïc taàm möùc roäng raõi nhöõng lôøi Cha höùa, bieát ñöôïc söï cao caû cuûa uy nghi cuûa Cha vaø nhöõng phaùn ñoaùn cao saâu cuûa Cha (Thaùnh Phanxicoâ, Nguoàn Phanxicoâ 268).

Ngöôøi Kitoâ caàu xin sao cho Thieân Chuùa ñöôïc caû saùng trong nhöõng con caùi cuûa ngaøi, cuõng nhö nôi nhöõng ai chöa ñöôïc Ngaøi maïc khaûi cho, trong yù thöùc raèng chính nhôø qua söï thaùnh thieän maø Thieân Chuùa cöùu roãi toaøn theå taïo vaät. Ngoõ haàu Danh Thieân Chuùa ñöôïc caû saùng giöõa moïi daân nöôùc, Giaùo Hoäi hoaït ñoäng ñeå ñöa nhaân loaïi vaø taïo vaät ñeán gaàn vôùi chöông trình cuûa Ñaáng Taïo Hoùa, Ñaáng vì tình thöông yeâu ñaõ muoán cho chuùng ta ñöôïc thaùnh thieän vaø khoâng tì oá tröôùc nhan ngaøi (x. Eph 1,9).

Nöôùc Cha trò ñeán, YÙ Cha theå hieän döôùi ñaát cuõng nhö treân trôøi

4. Vôùi nhöõng lôøi naày, caùc tín höõu khaån caàu cho Nöôùc Chuùa ngöï ñeán vaø cho vieäc Chuùa Kitoâ trôû laïi trong vinh quang. Tuy nhieân öôùc nguyeän naày khoâng caát hoï ra khoûi söù maïng haèng ngaøy trong theá giôùi; ngöôïc laïi, laøm cho hoï daán thaân nhieàu hôn nöõa. Vieäc Nöôùc Chuùa ngöï ñeán laø coâng vieäc cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn, maø Chuùa Gieâsu Kitoâ ñaõ sai xuoáng "ñeå laøm cho neân troïn coâng vieäc cuûa Chuùa trong theá gian vaø ñeå hoaøn taát coâng cuoäc thaùnh hoùa moïi ngöôøi" (Saùch Leã Roma, Kinh Nguyeän Thaùnh Theå IV).

Trong neàn vaên hoùa hieän ñaïi, ñang ñöôïc phoå bieán moät söï chôø ñôïi thôøi kyø môùi meõ cuûa hoøa bình, sung tuùc, lieân ñôùi, toân troïng nhaân quyeàn vaø tình yeâu thöông ñaïi ñoàng.

Ñöôïc Chuùa Thaùnh Thaàn soi saùng, Giaùo Hoäi rao giaûng raèng Nöôùc cuûa Coâng Baèng, Hoøa Bình vaø Yeâu Thöông, ñaõ ñöôïc rao giaûng trong Phuùc AÂm, ñang ñöôïc thöïc hieän moät caùch huyeàn nhieäm qua caùc theá kyû, nhôø vaøo nhöõng con ngöôøi, nhöõng gia ñình vaø nhöõng coäng ñoaøn quyeát choïn soáng moät caùch taän caên giaùo huaán cuûa Chuùa Kitoâ, theo tinh thaàn cuûa Caùc Moái Phuùc Thaät. Vôùi coá gaéng rieâng, xaõ hoäi con ngöôøi ñöôïc thoâi thuùc tieán tôùi nhöõng chaân trôøi cuûa neàn coâng baèng vaø tình lieân ñôùi toát ñeïp hôn. Giaùo Hoäi cuõng rao giaûng raèng Thaùnh YÙ cuûa Thieân Chuùa Cha laø "öôùc chi taát caû moïi ngöôøi ñöôïc ôn cöùu roãi vaø ñöôïc bieát söï thaät" (1 Tim 2,4), nhôø qua vieäc soáng gaén boù vôùi Chuùa Kitoâ; vaø meänh leänh cuûa Chuùa laø "chuùng ta haõy yeâu thöông nhau, nhö Ngöôøi ñaõ yeâu thöông chuùng ta." (CCC 2822) Ñaây laø meänh leänh bao goàm taát caû nhöõng meänh leänh khaùc vaø maïc khaûi cho chuùng ta bieát Thaùnh YÙ cuûa Thieân Chuùa. Chuùa Gieâsu môøi goïi chuùng ta caàu nguyeän cho ñieàu naày vaø Ngöôøi daïy raèng chuùng ta böôùc vaøo Nöôùc Chuùa khoâng phaûi baèng lôøi noùi: "Laïy Chuùa, Laïy Chuùa, nhöng baèng vieäc thöïc hieän thaùnh yù cuûa Thieân Chuùa Cha, Ñaáng ngöï treân trôøi" (Mt 7,21).

Xin Cha cho chuùng con hoâm nay löông thöïc haèng ngaøy

5. Trong thôøi ñai chuùng ta, ngöôøi ta coù yù thöùc maïnh meõ raèng taát caû moïi ngöôøi coù quyeàn coù "côm aên haèng ngaøy", nghóa laø coù ñieàu toái thieåu ñeå soáng. Vaø ngöôøi ta cuõng caûm thaáy ñoøi hoûi cuûa moät söï coâng baèng höõu hieäu vaø cuûa moät tình lieân ñôùi bieát chia seõ vaø keát hôïp taát caû moïi ngöôøi laïi vôùi nhau. Maëc duø vaäy, nhieàu ngöôøi trong chuùng ta coøn soáng trong caùch thöùc khoâng phuø hôïp vôùi phaåm giaù con ngöôøi. Chæ caàn nghó ñeán nhöõng vuøng ngheøo cuøng vaø muø chöõ hieän coù taïi vaøi ñaïi luïc, ñeán vieäc thieáu nhaø ôû, thieáu söï trôï giuùp y teá, thieáu vieäc laøm, ñeán nhöõng ñaøn aùp chính trò vaø nhöõng chieán tranh ñang tieâu dieät nhöõng daân toäc taïi nhieàu vuøng treân maët ñaát. Thöû hoûi ñaâu laø traùch vuï cuûa nhöõng ngöôøi kitoâ tröôùc nhöõng thaûm traïng nhö vaäy? Ñaâu laø töông quan giöõa ñöùc tin vaøo Thieân Chuùa haèng soáng vaø chaân thaät vôùi giaûi ñaùp cho nhöõng vaán ñeà ñang hoaønh haønh nhaân loaïi? Nhö toâi ñaõ vieát trong thoâng ñieäp "Söù Maïng cuûa Ñaáng Cöùu Chuoäc" (Redemptoris Missio), coâng cuoäc phaùt trieån cuûa moät daân toäc khoâng ñeán tröôùc heát töø tieàn cuûa, cuõng khoâng töø nhöõng trôï giuùp vaät chaát, cuõng khoâng töø nhöõng cô caáu kyõ thuaät, nhöng ñeán töø vieäc giaùo duïc caùc löông taâm, töø söï tröôûng thaønh cuûa caùc taâm thöùc vaø cuûa nhöõng neáp soáng. Chính con ngöôøi laø chuû theå taùc ñoäng cuûa phaùt trieån, chôù khoâng phaûi tieàn cuûa vaø kyû thuaät. Giaùo Hoäi giaùo duïc caùc löông taâm, vöøa maïc khaûi cho caùc daân toäc moät Vì Thieân Chuùa maø hoï ñang ñi tìm maø khoâng bieát, vaø maïc khaûi cho hoï söï cao caû cuûa con ngöôøi ñöôïc taïo döïng gioáng hình aûnh cuûa Thieân Chuùa vaø ñöôïc Ngaøi yeâu thöông, maïc khaûi cho con ngöôøi söï bình ñaúng giöõa taát caû moïi ngöôøi nhö laø nhöõng con caùi cuûa Thieân Chuùa"... (soá 58). Khi rao giaûng raèng con ngöôøi laø nhöõng con caùi cuûa cuøng moät Thieân Chuùa Cha, vaø do ñoù anh chò em vôùi nhau, Giaùo Hoäi coáng hieán phaàn ñoùng goùp cuûa mình ñeå xaây döïng moät theá giôùi ñöôïc ghi daáu bôûi tình huynh ñeä ñích thöïc.

Coäng ñoaøn Kitoâ ñöôïc môøi goïi coäng taùc vaøo coâng cuoäc phaùt trieån vaø hoøa bình baèng nhöõng coâng vieäc naâng cao phaåm giaù con ngöôøi, vôùi nhöõng cô sôû giaùo duïc vaø huaán luyeän ñeå phuïc vuï cho nhöõng ngöôøi treû, baèng vieäc lieân læ leân tieáng toá caùo nhöõng ñaøn aùp vaø nhöõng baát coâng ñuû loaïi. Tuy nhieân, phaàn ñoùng goùp rieâng bieät cuûa giaùo hoäi laø rao giaûng Phuùc AÂm, huaán luyeän Kitoâ cho caùc caù nhaân, caùc gia ñình, caùc coäng ñoaøn, vöøa yù thöùc roõ raøng raèng söù maïng cuûa mình khoâng thuoäc laõnh vöïc hoaït ñoäng tröïc tieáp trong bình dieän kinh teá, kyõ thuaät hay chính trò, hoaëc ñoùng goùp phaàn vaät chaát cho vieäc phaùt trieån, nhöng heä taïi caùch thieát yeáu trong vieäc coáng hieán cho caùc daân toäc "khoâng phaûi moät caùi coù nhieàu hôn, nhöng moät caùi laø toát hôn, vöøa thöùc tænh caùc löông taâm baèng Phuùc AÂm Chuùa. Coâng cuoäc phaùt trieån con ngöôøi ñích thaät caàn phaûi aên reã vaøo trong coâng vieäc rao giaûng phuùc aâm saâu xa hôn" (Ibidem, soá 58).

Vaø tha nôï chuùng con

6. Trong lòch söû nhaân loaïi, toäi loãi ñaõ hieän dieän ngay töø ñaàu. Toäi loãi beõ gaûy moái giaây lieân keát nguyeân thuûy giöõa taïo vaät vaø Thieân Chuùa, keùo theo nhöõng haäu quaû traàm troïng cho ñôøi soáng cuûa taïo vaät cuõng nhö cho ñôøi soáng cuûa nhöõng keû khaùc. Ngaøy nay, laøm sao ta khoâng nhaán maïnh raèng nhöõng theå hieän khaùc nhau cuûa söï döõ vaø cuûa toäi loãi thöôøng gaëp ñöôïc keû ñoàng minh nôi nhöõng phöông tieän truyeàn thoâng xaõ hoäi? Vaø laøm sao ta khoâng nhaän thaáy raèng "ñoái vôùi nhieàu ngöôøi, phöông tieän chính yeáu ñeå thoâng tin vaø huaán luyeän, ñeå höôùng daãn vaø soi saùng cho nhöõng thaùi ñoä soáng nôi caù nhaân, gia ñình vaø xaõ hoäi" (Redemptoris Missio, n. 37), laø chính nhöõng phöông tieän truyeàn thoâng xaõ hoäi? Coâng vieäc truyeàn giaùo khoâng theå naøo khoâng mang ñeán cho töøng caù nhaân vaø caùc daân toäc tin vui möøng veà loøng toát nhaân töø cuûa Chuùa. Thieân Chuùa Cha, Ñaáng ngöï treân trôøi, nhö ñöôïc moâ taû roõ raøng trong duï ngoân veà ngöôøi con ñi hoang, laø Ñaáng toát laønh vaø tha thöù cho ngöôøi toäi loãi aên naên; Ngaøi queân ñi loãi phaïm vaø trao ban laïi söï thanh thaûn vaø an bình. Ñoù laø dung maïo ñích thöïc cuûa Thieân Chuùa, Ngöôøi Cha ñaày traøn yeâu thöông, Ñaáng ban cho ta söùc maïnh ñeå chieán thaéng söï döõ baèng söï thieän, vaø laøm cho nhöõng ai bieát ñaùp laïi tình thöông cuûa Ngaøi coù ñöôïc khaû naêng goùp phaàn vaøo coâng cuoäc cöùu chuoäc theá gian.

Nhö chuùng con cuõng tha keû coù nôï chuùng con

7. Vôùi söù maïng cuûa mình, Giaùo Hoäi ñöôïc môøi goïi laøm cho hieän dieän thöïc taïi ñaày söùc traán an veà tình phuï töû cuûa Thieân Chuùa, khoâng nhöõng baèng lôøi noùi, nhöng coøn nhaát laø baèng söï thaùnh thieän cuûa nhöõng nhaø truyeàn giaùo vaø cuûa Daân Chuùa. Toâi ñaõ vieát trong thoâng ñieäp "Söù Maïng cuûa Ñaáng cöùu Chuoäc" raèng: "Söùc thuùc ñaåy môùi cho söù maïng truyeàn giaùo nôi muoân daân, ñoøi hoûi nhöõng nhaø truyeàn giaùo thaùnh thieän". Vaø thaät laø khoâng ñuû, neáu chæ canh taân nhöõng phöông phaùp muïc vuï; cuõng khoâng ñuû neáu chæ toå chöùc vaø ñieàu haønh toát hôn nhöõng nguoàn löïc cuûa Giaùo Hoäi; cuõng khoâng ñuû, neáu chæ khaùm phaù moät caùch chính xaùc hôn nhöõng neàn taûng kinh thaùnh vaø thaàn hoïc cuûa ñöùc tin; coøn caàn phaûi khôi daäy moät "söùc haêng say môùi soáng thaùnh thieän nôi nhöõng nhaø truyeàn giaùo vaø trong toaøn theå coäng ñoaøn Kitoâ" (soá 90).

Ñöùng tröôùc nhieàu haäu quaû khuûng khieáp cuûa toäi loãi, caùc tín höõu coù traùch vuï coáng hieán nhöõng daáu chæ cuûa söï tha thöù vaø cuûa tình yeâu thöông. Chæ khi naøo caùc tín höõu caûm nghieäm ñöôïc tình thöông cuûa Thieân Chuùa trong ñôøi soáng, thì hoï môùi coù theå coù khaû naêng yeâu thöông nhöõng keû khaùc moät caùch quaûng ñaïi vaø trong saùng. Söï tha thöù theå hieän cao ñoä tình baùc aùi thaàn thieâng, ñöôïc trao ban cho nhöõng ai khaån khoaûn naøi xin.

Xin Chôù ñeå chuùng con sa chöôùc caùm doã,
nhöng cöùu chuùng con cho khoûi söï döõ

8. Vôùi nhöõng lôøi caàu xin naày, trong kinh Laïy Cha, chuùng ta xin Thieân Chuùa ñöøng ñeå chuùng ta ñi vaøo con ñöôøng toäi loãi vaø haõy giaûi thoaùt chuùng ta khoûi söï döõ, raát thöôøng ñöôïc khôi daäy bôûi moät thaàn döõ, laø Satan, keû muoán caûn trôû yù ñònh cuûa Thieân Chuùa vaø coâng cuoäc cöùu roãi ñöôïc Ngaøi chu toaøn trong Chuùa Kitoâ.

YÙ thöùc mình ñöôïc môøi goïi mang Lôøi rao giaûng ôn cöùu roãi vaøo trong moät theá giôùi bò thoáng trò bôûi toäi loãi vaø Thaàn Döõ, nhöõng ngöôøi kitoâ ñöôïc môøi goïi haõy tin töôûng vaøo Thieân Chuùa, vöøa caàu xin Ngaøi sao cho söï chieán thaéng treân hoaøng töû cuûa theá gian (x. Gn 14,30), moät chieán thaéng ñaõ ñöôïc Chuùa Kitoâ thöïc hieän vónh vieãn moät laàn döùt khoaùt, ñöôïc trôû neân kinh nghieäm haèng ngaøy cuûa ñôøi soáng hoï.

Trong nhöõng khung caûnh xaõ hoäi chòu söï thoáng trò naëng neà cuûa quyeàn löïc vaø baïo haønh, söù maïng cuûa Giaùo Hoäi laø laøm chöùng cho tình thöông cuûa Thieân Chuùa vaø cho söùc maïnh cuûa Phuùc aâm; tình thöông vaø söùc maïnh naày beõ gaûy ñöôïc söï giaän gheùt vaø traû thuø, tính ích kyû vaø söï laûnh ñaïm. Chuùa Thaùnh Thaàn cuûa ngaøy Leã Nguõ Tuaàn canh taân daân Kitoâ, ñaõ ñöôïc Maùu thaùnh Chuùa Kitoâ cöùu chuoäc. Ñoaøn chieân nhoû naày ñöôïc sai ñi khaép nôi, thieáu phöông tieän traàn theá, nhöng ñöôïc töï do khoûi nhöõng aûnh höôûng, ñeå laøm men cho moät nhaân loaïi môùi.

Keát luaän

9. Anh chò em raát thaân meán, Ngaøy Quoác Teá Truyeàn Giaùo coáng hieán cho moãi ngöôøi chuùng ta dòp ñeå laøm saùng toû hôn ôn goïi truyeàn giaùo ñang thoâi thuùc nhöõng ñoà ñeä cuûa Chuùa Kitoâ trôû thaønh nhöõng toâng ñoà cuûa Tin Möøng Hoøa Giaûi vaø Bình An cuûa Ngöôøi. Söù maïng cöùu roåi laø söù maïng phoå quaùt; cho töøng ngöôøi vaø cho troïn caû con ngöôøi. Ñoù laø traùch vuï cuûa toaøn theå Daân Chuùa, cuûa taát caû moïi tín höõu. Ñaëc tính truyeàn giaùo, nhö theá, phaûi laø söï ñam neâ cuûa moïi ngöôøi kitoâ; ñam meâ ñoái vôùi söï cöùu roãi theá giôùi vaø söï daán thaân noàng nhieät ñeå thieát laäp laïi Vöông Quoác cuûa Thieân Chuùa Cha. Ngoû haàu ñieàu naày coù theå ñöôïc, thì caàn coù lôøi caàu nguyeän lieân læ, ñeå nuoâi soáng öôùc muoán mang Chuùa Kitoâ ñeán cho taát caû moïi ngöôøi. Caàn phaûi daâng leân nhöõng ñau khoå cuûa rieâng mình keát hieäp vôùi ñau khoå cuûa Ñaáng cöùu chuoäc. Cuõng theá, caàn söï daán thaân caù nhaân trong vieäc naâng ñôõ nhöõng cô caáu thöïc hieän söï coäng taùc truyeàn giaùo. Toâi khuyeán khích haõy löu yù ñaëc bieät ñeán Nhöõng Hoäi Giaùo Hoaøng Truyeàn Giaùo, coù muïc ñích xin caàu nguyeän cho vieäc truyeàn giaùo, coå voõ hoaït ñoäng vaø cung caáp nhöõng phöông tieän cho nhöõng hoaït ñoäng rao giaûng Phuùc AÂm. Nhöõng Hoäi Giaùo Hoaøng Truyeàn Giaùo naày hoaït ñoäng trong söï coäng taùc chaët cheõ vôùi Boä Truyeàn Giaùo; Boä naày ñieàu haønh coá gaéng truyeàn giaùo trong söï hieäp nhaát vôùi nhöõng Giaùo Hoäi ñòa phöông vaø vôùi nhöõng Hoïc Vieän Truyeàn Giaùo coù maët khaép nôi trong Giaùo Hoäi. Chuùng ta cöû haønh vaøo Chuùa Nhaät 24 thaùng 10/1999 naày Ngaøy Quoác Teá Truyeàn Giaùo cuoái cuøng cuûa moät ngaøn naêm, trong ñoù coâng cuoäc truyeàn giaùo cuûa Giaùo Hoäi ñaõ laøm troå sinh nhöõng hoa traùi tuyeät vôøi. Chuùng ta haõy caûm taï Chuùa vì nhöõng ñieàu toát bao la do caùc nhaø truyeàn giaùo thöïc hieän, vaø vôùi caùi nhìn höôùng ñeán töông lai, chuùng ta tin töôûng chôø ñôïi bình minh cuûa Moät Ngaøy Môùi. Nhöõng ai ñang hoaït ñoäng taïi nhöõng nôi tieàn tuyeán cuûa Giaùo Hoäi, hoï thaät nhö laø nhöõng ngöôøi lính canh treân bôø töôøng cuûa Thaønh Thieân Chuùa; chuùng ta coù theå hoûi hoï nhö sau: "Hôõi anh lính canh, ñeâm coøn daøi bao laâu nöõa?" (Is 21,11); vaø chuùng ta nhaän ñöôïc caâu traû lôøi nhö sau: "Naày, nhöõng ngöôøi lính canh cuûa toâi haõy caát cao gioïng leân; cuøng nhau hoï haõy coâng boá nieàm vui, bôûi vì chính maét hoï ñaõ nhìn thaáy Chuùa cuûa Sion ngöï ñeán" (Is 52,8). Chöùng taù quaûng ñaïi cuûa hoï töø khaép nôi treân maët ñaát loan baùo raèng "vaøo luùc gaàn ñeán Ngaøn Naêm thöù ba cuûa ôn cöùu chuoäc, Thieân Chuùa ñang chuaån bò moät Ñaïi Muøa Xuaân Kitoâ, maø giôø ñaây ngöôøi ta ñaõ nhìn thaáy ñieåm khôøi ñaàu" (Redemptoris Misso, soá 86).

Nguyeän xin Meï Maria, Ngoâi Sao Mai, giuùp chuùng ta laëp laïi vôùi söùc haêng say luoân môùi meõ lôøi thöa Xin Vaâng ñaùp laïi yù ñònh cöùu roãi cuûa Thieân Chuùa Cha, ngoõ haàu taát caû moïi daân toäc, moïi ngoân ngöõ coù theå nhìn thaáy vinh quang Thieân Chuùa (x. Is 66,18).

Vôùi nhöõng nguyeän öôùc treân, toâi xin chaân thaønh gôûi ñeán caùc nhaø truyeàn giaùo vaø taát caû nhöõng ai coå voõ cho coâng cuoäc truyeàn giaùo Pheùp Laønh Toøa Thaùnh ñaëc bieät.


Back to Radio Veritas Asia Home Page