Söù Ñieäp cuûa Ñöùc Hoàng Y Jozef Tomko
Toång Tröôûng
Boä Rao Giaûng Tin Möøng cho caùc daân toäc
veà Ngaøy Truyeàn Giaùo theá giôùi
(24/10/1999)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Söù Ñieäp cuûa Ñöùc Hoàng Y Jozef Tomko, Toång Tröôûng Boä Rao Giaûng Tin Möøng cho caùc daân toäc veà Ngaøy Truyeàn Giaùo theá giôùi.

Chuùa Nhaät tôùi ñaây 24.10.99, Theá Giôùi Coâng Giaùo cöû haønh Ngaøy Truyeàn Giaùo theá giôùi laàn thöù 73. Ngaøy truyeàn giaùo theá giôùi do Ñöùc Pio XI (1922-1939) laäp ra caùch ñaây hôn baåy chuïc naêm. Haèng naêm caùc Vò Chuû Chaên Giaùo Hoäi, ÑTC vaø caùc Giaùm Muïc thöôøng göûi söù ñieäp veà ngaøy naøy, ñeå thuùc ñaåy caùc tín höõu yù thöùc veà ôn goïi vaø traùch nhieäm truyeàn giaùo cuûa moãi ngöôøi ñoái vôùi anh chò em mình chöa nhaän bieát Chuùa vaø coøn soáng ngoaøi Giaùo Hoäi cuûa Ngöôøi.

Nhaân ngaøy truyeàn giaùo theá giôùi saép ñeán, Ñöùc Hoàng Y Jozef Tomko, Toång Tröôûng Boä Rao Giaûng Tin Möøng cho caùc daân toäc, tuyeân boá nhö sau treân Ñaøi Phaùt thanh Vatican, trong buoåi phaùt thöù Saùu ngaøy 22.10.99.

Ñaïi Toaøn Xaù cuûa naêm 2000 laø kyû nieäm cuûa moät bieán coá duy nhaát vaø nguyeân thuûy: kyû nieäm ñaõ ñaùnh daáu saâu ñaäm taát caû lòch söû nhaân loaïi, ñoù laø vieäc Giaùng Sinh cuûa Chuùa Gieâsu Kitoâ. Nhöng cuõng laø ngaøy sinh nhaät cuûa vieäc truyeàn giaùo. Chuùa Cha laø Ñaáng Taïo Thaønh moïi ngöôøi, "ñaõ yeâu thöông theá gian ñeán ñoä ban Con Moät cuûa Ngöôøi", vöøa sai Con Moät ra ñi truyeàn giaùo ñeå cöùu chuoäc theá gian: "Vì loaøi ngöôøi chuùng con vaø ñeå cöùu roãi chuùng con, Ngöôøi ñaõ töø trôøi xuoáng theá vaø ñaõ nhaäp theå trong loøng Ñöùc Trinh Nöõ Maria", nhö chuùng ta tuyeân xöng trong Kinh Tin Kính. Sau cuoäc soáng ôû traàn gian naøy, Chuùa Phuïc Sinh ñaõ ñeå laïi cho caùc tín höõu meänh leänh long troïng naøy laø: haõy "ñem söù ñieäp cuûa Ngöôøi ñeán taän cuøng Traùi Ñaát vaø nhö vaäy tieáp tuïc söù vuï cuûa Ngöôøi: "Nhö Cha ñaõ sai Ta theá naøo, Ta cuõng sai caùc con nhö vaäy". Coâng vieäc truyeàn giaùo phaùt xuaát bôûi haønh ñoäng cuûa Yeâu Thöông ñoái vôùi nhaân loaïi trong traùi tim cuûa Chuùa Cha, ñöôïc ñoå ñaày traøn trong Tình Yeâu Thöông cuûa Chuùa Con vaø tieáp tuïc trong söù vuï cuûa Giaùo Hoäi".

Vì theá, moãi moät tín höõu Kitoâ ñöôïc môøi goïi ñi vaøo trong luoàng hoaït ñoäng naøy: hoaït ñoäng baét nguoàn nôi tình yeâu thöông cuûa Chuùa Cha vaø trong hy sinh cuûa Chuùa Con, ñeå theá gian ñöôïc soáng; vaø hoaït ñoäng naøy dieãn ra trong lòch söû, caû trong lòch söû cuûa thôøi ta nöõa. Vaø chuùng ta heát thaûy coù traùch nhieäm, nhöng cuõng laø moät danh döï lôùn lao, vì ñöôïc coäng taùc vaøo chöông trình ñôøi ñôøi cuûa vieäc cöùu roãi. Ñaây laø moät hoaït ñoäng maø Chuùa ñaõ höùa ban söï trôï giuùp cuûa Ngöôøi: "Ta seõ ôû vôùi caùc con moïi ngaøy cho ñeán taän theá".

Caùch ñaây ít ngaøy (10.10.99) daân soá ñòa caàu ñaõ leân tôùi saùu tæ; nhöng coøn hai phaàn ba chöa bieát Chuùa Gieâsu Kitoâ. 85% toång soá daân sinh soáng taïi AÙ Chaâu. Caû caùc anh chò em naøy cuõng coù quyeàn nhaän bieát khuoân maët thöïc cuûa Chuùa Cha ñöôïc bieåu loä nôi Chuùa Gieâsu Kitoâ.

Ñöùc Hoàng Y Tomko keát thuùc baèng lôøi keâu goïi nhö sau: "Chuùng ta haõy coäng taùc vaøo coâng vieäc truyeàn giaùo vó ñaïi, baèng chöùng taù ñôøi soáng, baèng hy sinh, baèng vieäc hieán daâng coâng vieäc laøm haèng ngaøy cuûa chuùng ta vaø baèng giuùp ñôõ vaät chaát. Trong khi chôø ñôïi Naêm Toaøn Xaù, chuùng ta haõy daâng leân Chuùa Cha kinh naøy cuûa Thaùnh Phanxico Xavieâ, nhö cuûa chính chuùng ta: "Nguyeän danh Cha caû saùng; xin haõy laøm cho söï nhaän bieát Cha ñöôïc chieáu saùng nôi chuùng con, ñeå chuùng con coù theå nhaän bieát söï bao la veà caùc ôn laønh cuûa Cha, söï lan roäng caùc lôøi höùa cuûa Cha, söï cao sang uy quyeàn cuûa Cha vaø söï saâu thaúm cuûa caùc xeùt xöû cuûa Cha".


Back to Radio Veritas Asia Home Page