Thô cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II
gôûi cho caùc Linh Muïc
Nhaân Ngaøy Thöù Naêm Tuaàn Thaùnh
1/04/1999

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Thô cuûa ÑTC gôûi cho caùc Linh Muïc nhaân ngaøy Thöù Naêm Tuaàn Thaùnh 1999.

"Abba, laïy Cha!"
Anh em thaân meán trong chöùc Linh Muïc, cuoäc heïn cuûa toâi vôùi anh em ngaøy Thöù Naêm Tuaàn Thaùnh naêm nay (1999) laø cuoäc heïn cuoái cuøng Ñaïi Toaøn Xaù naêm 2000. Cuoäc heïn naày chuù yù ñeán lôøi thöa "Abba! Laïy Cha!" trong ñoù, theo nhö caùc nhaø chuù giaûi noùi, chuùng ta nghe ñöôïc ñuùng thaät Lôøi Thöa cuûa Chuùa Gieâsu. Ñaây laø lôøi thöa goùi gheùm Maàu Nhieäm saâu thaúm voâ cuøng veà Ngoâi Lôøi Laøm Nguôøi, Ñaáng ñaõ ñöôïc Thieân Chuùa Cha sai xuoáng traàn gian ñeå cöùu roãi nhaân loaïi.

Söù maïng cuûa Con Thieân Chuùa ñaït ñeán söï troïn ñaày cuûa noù khi Ngöôøi, nhôø qua haønh ñoäng daâng hieán chính mình, maø thöïc hieän vieäc chuùng ta ñöôïc nhaän laøm con caùi cuûa Thieân Chuùa Cha, vaø nhôø vieäc trao ban Chuùa Thaùnh Thaàn, maø Chuùa laøm loaøi ngöôøi coù theå thoâng phaàn vaøo söï hieäp thoâng Ba Ngoâi. Trong Maàu Nhieäm Vöôït Qua, nhôø Chuùa Con vaø trong Chuùa Thaùnh Thaàn, Thieân Chuùa Cha cuùi mình xuoáng vôùi moïi ngöôùi nam nöõ, vöøa coáng hieán cho hoï khaû theå ñöôïc cöùu chuoäc vaø ñöôïc giaûi phoùng khoûi söï cheát. Nhôø aân suõng, chuùng ta laø nhöõng taùc vieân cuûa thöïc taïi vöøa noùi treân.

1. Trong vieäc cöû haønh bí tích Thaùnh Theå, chuùng ta keát thuùc lôøi nguyeän môû ñaàu baèng nhöõng lôøi nhö sau: "Nhôø Ñöùc Gieâsu Kitoâ, Con Chuùa, Chuùa chuùng con, Ñaáng haèng soáng vaø haèng trò vôùi Chuùa vaø Chuùa Thaùnh Thaàn, moät Thieân Chuùa Duy Nhaát, ñeán muoân thuôû muoân ñôøi." Laïy Cha, Chuùa Gieâsu haèng soáng vaø hieån trò cuøng vôùi Cha! Chuùng ta coù theå noùi raèng caâu keát thuùc lôøi nguyeän nhö treân coù baûn chaát cuûa moät cuoäc ñi leân: nhôø Chuùa Kitoâ, trong Chuùa Thaùnh Thaàn, tieán leân cuøng Thieân Chuùa Cha. Ñaây cuõng laø caùi suôøn thaàn hoïc cho thôøi gian tam nieân chuaån bò, 1997-1999: naêm thöù nhaát, naêm cuûa Chuùa Con, roài ñeán naêm thöù hai, naêm cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn vaø giôø ñaây laø naêm thöù ba, naêm cuûa Thieân Chuùa Cha.

Chieàu ñi leân naày luoân ñöôïc aên trong chieàu ñi xuoáng; vaø chieàu ñi xuoáng ñöôïc thaùnh Phaoloâ Toâng ñoà moâ taû trong thô gôûi caùc tín höõu Galata. Chuùng ta suy tö nhieàu veà baûn vaên naày trong phuïng vuï muøa Giaùng Sinh. Baûn vaên nhö sau: "Khi thôøi vieân maõn ñeán, Thieân Chuùa Cha sai xuoáng Con Moät Ngaøi, sinh ra bôûi ngöôøi nöõ, sinh ra döôùi Leà Luaät, ñeå cöùu chuoäc nhöõng ai soáng döôùi leà Luaät, ngoõ haàu hoï coù theå laõnh nhaän vieäc ñöôïc laøm con caùi cuûa Thieân Chuùa" (Gal 4,4-5).

Chuùng ta gaëp thaáy nôi ñoaïn vaên treân chieàu ñi xuoáng: Thieân Chuùa Cha sai Con Moät Ngaøi xuoáng, ñeå laøm cho chuùng ta trôû thaønh nhöõng döôõng töû trong Chuùa Con. Trong maàu nhieäm Vöôït Qua, Chuùa Gieâsu hoaøn thaønh chöông trình cuûa Thieân Chuùa Cha qua bôûi vieäc trao ban söï soáng Ngöôøi cho chuùng ta. Sau ñoù, Thieân Chuùa Cha sai Thaùnh Thaàn cuûa Con xuoáng soi saùng cho chuùng ta veà ñaëc aân ngoaïi thöôøng naày: "Vì anh chò em laø nhöõng con caùi nam nöõ cuûa Ngaøi, Thieân Chuùa Cha ñaõ sai Thaùnh Thaàn cuûa Con Moät Ngaøi xuoáng trong taâm hoàn chuùng ta, ñeå keâu leân Abba, laïy Cha! Nhö theá, nhôø qua Thieân Chuùa, anh em khoâng coøn laø noâ leä nöõa, nhöng laø nhöõng con caùi, vaø neáu laø con caùi, thì laø nhöõng keû thöøa töï" (Gal 4,6-7).

Laøm sao chuùng ta coù theå khoâng ghi nhaän tính caùch ñoäc nhaát cuûa ñieàu Thaùnh Phaoloâ toâng ñoà vieát ra? Thaùnh nhaân quaû quyeát raèng chính Chuùa Thaùnh Thaàn laø Ñaáng thoát leân: Abba, Cha! Thöïc vaäy, trong thöïc teá, nhôø qua maàu nhieäm Nhaäp Theå vaø Cöùu Chuoäc, ngöôøi laøm chöùng cho tình phuï töû cuûa Thieân Chuùa laø chính Con Moät Ngaøi; chính Con Moät naày ñaõ daïy cho chuùng ta bieát höôùng veà Thieân Chuùa vaø goïi Ngaøi laø "Cha". Chính Con Moät naày ñaõ goïi Thieân Chuùa laø "Cha cuûa Thaày", vaø ñaõ daïy chuùng ta caàu nguyeän cuøng Thieân Chuùa vôùi danh goïi ñaày tình thöông laø "Laïy Cha chuùng con". Phaûi, thaùnh Phaoloâ daïy chuùng ta raèng chính nhôø qua söï daïy doã noäi taâm cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn maø lôøi giaûng daïy cuûa Chuùa Con moät caùch naøo ñoù, phaûi ñöôïc theå hieän trong taâm hoàn cuûa nhöõng ai laéng nghe Ngöôøi. Thaät vaäy, chæ nhôø qua taùc ñoäng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn, maø chuùng ta coù khaû naêng toân thôø Thieân Chuùa trong söï thaät, vöøa goïi Ngaøi laø Abba, Laïy Cha!

2. Anh em thaân meán trong chöùc Linh Muïc, Toâi vieát nhöõng lôøi treân cho anh em, khi nghó ñeán ngaøy Thöù Naêm Tuaàn Thaùnh, vöøa hình dung anh em vaây quanh vò Giaùm Muïc cuûa mình trong Thaùnh Leã Laøm Pheùp Daàu. Ñaây laø nguyeän öôùc heát söùc maïnh meõ cuûa toâi: khi anh em gaëp nhau trong Linh Muïc ñoaøn cuûa mình, anh em haõy caûm thaáy hieäp nhaát vôùi toaøn theå giaùo hoäi ñang cöû haønh naêm cuûa Thieân Chuùa Cha, naêm cuoái cuøng truôùc khi keát thuùc theá kyû thöù 20 vaø ñoàng thôøi cuõng keát thuùc ngaøn naêm Kitoâ thöù hai.

Trong vieãn töôïng naày, laøm sao chuùng ta coù theå khoâng caûm taï Thieân Chuùa, khi chuùng ta nghó ñeán bieát bao Linh Muïc, trong khoaûng thôøi gian daøi haèng ngaøn naêm naày, ñaõ hy sinh cuoäc ñôøi mình ñeå phuïc vuï cho Tin Möøng, vaø ñoâi khi cho ñeán möùc ñoä toät cuøng hy sinh chính maïng soáng? Trong tinh thaàn cuûa Ñaïi Toaøn Xaù saép ñeán, duø nhìn nhaän nhöõng giôùi haïn vaø nhöõng sô soùt cuûa nhöõng theá heä Kitoâ ñaõ qua, vaø do ñoù nhìn nhaän nhöõng giôùi haïn vaø nhöõng sô soùt cuûa caùc Linh Muïc trong thôøi ñaõ qua, nhöng chuùng ta vui möøng nhaän thaáy raèng moät phaàn lôùn cuûa coâng vieäc phuïc vuï quyù baùu cuûa Giaùo Hoäi cho söï tieán boä cuûa nhaân loaïi, laø do coâng vieäc khieâm toán vaø trung thaønh cuûa voâ soá thöøa taùc vieân cuûa Chuùa Kitoâ; trong doøng thôøi gian ngaøn naêm, nhöõng taùc vieân naày ñaõ laø nhöõng keû xaây döïng ñaày quaûng ñaïi cho neàn vaên minh tình thöông.

Bieát bao thôøi gian ñaõ qua! Neáu thôøi gian luoân laø moät söï ñi xa ra khoûi ñieåm khôûi ñaàu, thì thôøi gian cuõng laø, khi chuùng ta nghó ñeán noù, moät söï trôû veà vôùi khôûi ñaàu. Vaø ñieàu naày coù taàm quan troïng caên baûn: neáu thôøi gian ñaõ khoâng laøm gì khaùc hôn laø ñöa chuùng ta ñi ra xa vôùi khôûi ñaàu, vaø neáu ñònh höôùng cuoái cuøng cuûa thôøi gian -- töùc söï tìm laïi ñieåm khôûi ñaàu -- laø ñieàu khoâng roõ raøng, thì toaøn boä cuoäc soáng cuûa chuùng ta trong thôøi gian coù leõ bò thieáu moät ñònh höôùng roõ reät. Cuoäc soáng chuùng ta nhö vaäy coù theå seõ khoâng coù yù nghóa gì.

Chuùa Kitoâ, "Alpha vaø OÂmeâga... Khôûi Ñaàu vaø Cuøng Ñích... Ñaáng hieän coù, ñaõ coù vaø seõ ngöï ñeán" (KH 1,8), Ngaøi ñaõ ban ñònh höôùng vaø yù nghóa cho cuoäc ñôøi chuùng ta xuyeân qua thôøi gian. Chuùa ñaõ noùi veà chính ngaøi nhö sau: "Ta ñeán töø Thieân Chuùa Cha vaø ñi vaøo traàn gian; giôø ñaây, ta rôøi khoûi traàn gian vaø trôû veà cuøng Thieân Chuùa Cha" (Gn 16,28). Nhö theá bieán coá Chuùa Kitoâ thaám nhaäp vaøo ñöôøng ñôøi cuûa moãi ngöôøi chuùng ta. Chính cuøng vôùi Chuùa Kitoâ maø chuùng ta haønh trình qua thôøi gian, vöøa tieán böôùc theo cuøng moät höôùng maø Chuùa Kitoâ ñaõ ñi qua: ñoù laø höôùng tieán veà Thieân Chuùa Cha.

Ñieàu naày caøng trôû neân hieån nhieân hôn trong Ba Ngaøy Thaùnh; ñaây laø nhöõng ngaøy thaùnh thieän tuyeät vôøi trong ñoù nhôø qua maàu nhieäm, chuùng ta tham döï vaøo trong cuoäc trôû veà cuûa Chuùa Kitoâ vôùi Thieân Chuùa Cha, nhôø qua cuoäc khoå naïn, cheát vaø soáng laïi. Ñöùc tin baûo ñaûm cho chuùng ta raèng cuoäc haønh trình naày cuûa Chuùa Kitoâ trôû veà cuøng Thieân Chuùa Cha, cuoäc Vöôït Qua cuûa Chuùa, khoâng phaûi laø moät bieán coá chæ coù lieân heä vôùi moät mình Chuùa maø thoâi. Caû chuùng ta nöõa cuõng ñöôïc môøi goïi tham gia vaøo. Cuoäc Vöôït Qua cuûa Chuùa laø cuoäc Vöôït Qua cuûa chuùng ta.

Nhö theá, cuøng vôùi Chuùa Kitoâ, chuùng ta tieán veà Thieân Chuùa Cha. Chuùng ta thöïc hieän ñieàu naày nhôø qua Maàu Nhieäm Vöôït Qua, baèng vieäc soáng laïi nhöõng giôø phuùt quan troïng khi Chuùa Kitoâ saép cheát treân Thaäp Giaù ñaõ thoát leân: "Laïy Chuùa toâi, Laïy Chuùa toâi, taïi sao Chuùa boû toâi?" (Mt 15,34), vaø sau ñoù: "Moïi söï ñaõ hoaøn taát" (Jn,30), "Laïy Cha, con phoù thaùc linh hoàn con trong tay Cha" (Lc 23,46). Nhöõng lôøi treân töø Phuùc AÂm laø nhöõng lôøi quen thuoäc cho moïi ngöôøi Kitoâ vaø moät caùch ñaëc bieät cho moïi Linh Muïc. Nhöõng lôøi ñoù noùi veà cuoäc soáng vaø caùi cheát cuûa chuùng ta. Vaøo cuoái ngaøy, chuùng ta noùi leân trong phuïng vuï giôø kinh nhö sau: "Laïy Chuùa, con xin phoù thaùc linh hoàn con trong tay Chuùa", ñeå chuaån bò chính mình cho maàu nhieäm cao caû cuûa cuoäc ra ñi cuûa chuùng ta, moät kinh nghieäm rieâng veà cuoäc Vöôït Qua cuûa moãi ngöôøi chuùng ta, khi Chuùa Kitoâ, do bôûi caùi cheát vaø söï soáng laïi cuûa Nguôøi, seõ ñem chuùng ta veà vôùi Nguôøi ñeå trình dieän chuùng ta cho Thieân Chuùa Cha treân trôøi.

3. "Laïy Cha, con caûm taï Cha, laø Chuùa Trôøi Ñaát, vì Cha ñaõ giaáu nhöõng ñieàu ñoù khoâng cho nhöõng keû khon ngoan vaø thoâng thaùi bieát, maø laïi maïc khaûi cho nhöõng keû beù nhoû. Vaâng, laïy Cha, vì Cha ñaõ muoán nhö vaäy. Moïi söï ñaõ ñöôïc Cha trao ban cho Ta; vaø khoâng ai bieát Con ngoaøi ra Cha, vaø khoâng ai bieát Cha ngoaøi ra Con vaø nhöõng keû maø Con choïn ñeå maïc khaûi Cha cho hoï" (Mt 11,25-27). Phaûi, chæ mình Chuùa Con bieát Chuùa Cha. Ñaáng ngöï trong Thieân Chuùa Cha" -- nhö thaùnh Gioan vieát trong Phuùc AÂm cuûa mình -- Ñaáng ñoù ñaõ ñem Thieân Chuùa Cha ñeán gaàn chuùng ta; Ngaøi ñaõ noùi vôùi chuùng ta veà Cha, ñaõ maïc khaûi cho chuùng ta bieát dung maïo vaø taâm hoàn cuûa Ngaøi. Trong böûa tieäc ly, khi toâng ñoà Philip xin Chuùa: "Haõy chæ cho chuùng toâi bieát Cha (Jn 14,8), thì Chuùa Kitoâ traû lôøi: "Thaày ñaõ ôû cuøng con laâu roài, theá maø con khoâng bieát Thaày ö? Con coù tin raèng Thaày ôû trong Cha, vaø Cha soáng trong thaày khoâng"? (Jn 14,9-10). Vôùi nhöõng lôøi treân, Chuùa Gieâsu laøm chöùng cho Maàu Nhieäm Ba Ngoâi, Maàu Nhieäm cuûa chính söï sinh ra cuûa Ngöôøi töø ñôøi ñôøi töø Thieân Chuùa Cha, nhö laø ngöôøi Con, Maàu Nhieäm cuûa bí maät saâu xa nhaát cuûa Ngoâi Vò Thieân Chuùa.

Phuùc AÂm laø söï maïc khaûi lieân tuïc veà Thieân Chuùa Cha. Khi Chuùa Gieâsu 12 tuoåi ñöôïc thaùnh Giuse vaø meï Maria tìm gaëp giöõa caùc baäc Thaày trong Ñeàn Thôø, Chuùa Gieâsu ñaõ ñaùp laïi lôøi cuûa Meï Maria "Naày Con, taïi sao con laøm nhö vaäy cho cha meï? (Lc 2,48), baèng vieäc nhaéc ñeán Thieân Chuùa Cha nhö sau: "Cha meï khoâng bieát laø con phaûi lo nhöõng vieäc cuûa Cha Con sao?" (Lc 2,49). Caû trong haïng tuoåi 12, Chuùa Gieâsu ñaõ coù yù thöùc roõ raøng veà yù nghóa cuûa chính ñôøi soáng Ngaøi, vaø yù nghóa cuûa söù maïng cuûa Ngöôøi; söù maïng naày, töø giaây phuùt ñaàu tieân cho ñeán giaây phuùt cuoái cuøng, ñöôïc hoaøn toaøn daønh cho "nhöõng vieäc cuûa Thieân Chuùa Cha". Söù maïng naày ñaït ñeán cao ñieåm cuûa noù treân ñoài Calvary, vôùi hy sinh cuûa Thaäp Giaù, ñöôïc Chuùa Kitoâ chaáp nhaän trong tinh thaàn vaâng phuïc vaø moä meán con thaûo: "Laïy Cha, neáu coù theå ñöôïc, thì xin cho cheùn naày xa Con! Nhöng khoâng theo yù rieâng con, moät theo yù Cha maø thoâi... Nguyeän yù Cha ñöôïc thöïc hieän!" (Mt 26,39.42). Vaø ñeán phieân mình, Thieân Chuùa Cha chaáp nhaän hy teá cuûa Con, vì Ngaøi ñaõ yeâu thöông theá gian ñeán ñoä trao ban Con Moät mình, ngoõ haàu con ngöôøi khoâng cheát, nhöng ñöôïc soáng ñôøi ñôøi (x. Jn 3,16). Phaûi, chæ coù moät mình Con nhaän bieát Cha, vaø nhö theá chæ Ngöôøi Con môùi coù theå maïc khaûi cho chuùng ta bieát Cha.

4. "Nhôø Ngöôøi, vôùi Ngöôøi vaø trong Ngöôøi, trong söï hieäp nhaát vôùi Chuùa Thaùnh Thaàn, moïi vinh quang vaø danh döï ñeàu thuoäc veà Cha toaøn naêng, cho ñeán muoân ñôøi".

Ñöôïc hieäp nhaát moät caùch thieâng lieâng vaø ñöôïc quy tuï moät caùch höõu hình trong nhöõng Nhaø Thôø Chính Toøa vaøo ngaøy ñaëc bieät naày, chuùng ta daâng lôøi caûm taï Thieân Chuùa vì hoàng aân chöùc Linh Muïc. Chuùng ta caûm taï vì hoàng aân cuûa bí tích Thaùnh Theå maø chuùng ta cöû haønh nhö laø nhöõng Linh Muïc. Lôøi chuùc tuïng keát thuùc Kinh Nguyeän Thaùnh Theå coù taàm quan troïng caên baûn trong moïi cöû haønh Bí Tích Thaùnh Theå. Moät caùch naøo ñoù, noù dieãn taû giaây phuùt cao caû cuûa Maàu Nhieäm Ñöùc Tin (Mysterium Fidei), giaây phuùt trung taâm cuûa hy teá Thaùnh Theå, ñöôïc thöïc hieän trong giaây phuùt chuùng ta nhôø quyeàn naêng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn, maø thöïc hieän cuoäc bieán ñoåi baùnh vaø Röôïu trôû thaønh Mình vaø Maùu cuûa Chuùa Kitoâ, nhö chính Chuùa ñaõ thöïc hieän laàn ñaàu tieân nôi Phoøng Tieäc Ly. Khi lôøi Kinh Nguyeän Thaùnh Theå ñaït ñeán cao ñieåm, thì Giaùo Hoäi, trong chính giaây phuùt naày, trong con ngöôøi cuûa Taùc Vieân coù chöùc thaùnh, thoát leân nhöõng lôøi sau ñaây cho Thieân Chuùa Cha: "Nhôø Ngöôøi, vôùi Ngöôøi vaø Trong Ngöôøi, trong söï hieäp nhaát vôùi Chuùa Thaùnh Thaàn, moïi danh döï vaø vinh quang thuoäc veà Chuùa, laø Cha toaøn naêng." Sacrificium laudis! Ñaây laø hy teá ñeå chuùc tuïng Thieân Chuùa.

5. Sau khi coäng ñoaøn ñaùp laïi vôùi lôøi thöa long troïng "Amen", thì vò chuû teá khôûi xöôùng kinh Laïy Cha, lôøi caàu nguyeän cuûa Chuùa. Söï tieáp noái nhau cuûa hai ñieàu treân, laø raát coù yù nghóa. Phuùc AÂm keå laïi raèng caùc Toâng Ñoà, khaâm phuïc tröôùc söï im laëng noäi taâm cuûa Thaày mình, trong cuoäc ñoái thoaïi vôùi Chuùa Cha, ñaõ xin nhö sau: Thöa Thaày, xin daïy chuùng con caàu nguyeän" (Lc 11,1). Roài, ñaây laø laàn thöù nhaát, Chuùa Gieâsu noùi leân nhöõng lôøi ñaõ trôû thaønh kinh nguyeän chính vaø thöôøng ñöôïc duøng, trong lôøi caàu nguyeän cuûa Giaùo Hoäi cuõng nhö cuûa töøng ngöôøi Kitoâ; ñoù laø lôøi Kinh Laïy Cha. Hoïp nhau trong vieäc cöû haønh Phuïng Vuï, khi chuùng ta laéy laïi nhöõng Lôøi ñoù laøm nhö lôøi cuûa mình trong vieäc cöû haønh bí tích Thaùnh Theå, thì nhöõng lôøi ñoù mang moät yù nghóa ñaëc bieät. Xem ra nhö döôøng nhö theå trong luùc ñoù chuùng ta tuyeân xöng raèng Chuùa Kitoâ ñaõ daïy chuùng ta chính lôøi caàu nguyeän cuûa Ngöôøi cuøng Thieân Chuùa Cha trong caùch thöùc troïn haûo nhaát vaø quyeát ñònh nhaát, baèng vieäc giaûi thích lôøi caàu nguyeän ñoù nhôø qua hy sinh cuûa Ngöôøi treân Thaäp Giaù.

Chính trong khung caûnh cuûa Hy Teá Thaùnh Theå maø lôøi caàu nguyeän "Laïy Cha chuùng con", lôøi caàu nguyeän ñöôïc Giaùo Hoäi ñoïc leân, cho thaáy troïn caû yù nghóa cuûa noù. Moãi Lôøi cuûa Kinh Laïy Cha maëc laáy moät aùnh saùng söï thaät ñaëc bieät. Treân Thaäp Giaù, Danh Thaùnh cuûa Thieân Chuùa Cha ñöôïc "caû saùng" moät caùch tuyeät haûo, vaø Nöôùc Ngaøi ngöï ñeán moät caùch khoâng theå cöôõng laïi ñöôïc; trong lôøi noùi cuûa Chuùa Gieâsu "moïi söï ñaõ hoaøn taát", thaùnh yù cuûa Thieân Chuùa Cha ñöôïc thöïc hieän moät caùch quyeát ñònh. Vaø thöû hoûi khoâng phaûi lôøi kinh: "Xin Cha tha nôï cho chuùng con, nhö chuùng con cuõng tha" ñöôïc hoaøn toaøn voïng leân trong nhöõng lôøi cuûa Chuùa Gieâsu chòu ñoùng ñinh treân thaäp giaù hay sao? Ñoù laø nhöõng lôøi: "Laïy Cha, xin tha cho chuùng, vì chuùng khoâng bieát vieäc hoï laøm" (Lc 23,34). Lôøi nguyeän xin cho ñöôïc löông thöïc haèng ngaøy, maëc laáy yù nghóa hôn, khi trong hình baùnh ñöôïc beû ra, chuùng ta laõnh nhaän Mình Thaùnh Chuùa Kitoâ trong vieäc Röôùc Leã. Vaø thöû hoûi lôøi kinh: Xin chôù ñeå chuùng con sa chöôùc caùm doã, nhöng cöùu chuùng con cho khoûi söï döõ" khoâng ñaït ñöôïc söï höõu hieäu nhaát cuûa noù hay sao, vaøo chính luùc Giaùo Hoäi daâng leân Thieân Chuùa Cha giaù cuoái cuøng phaûi traû cho söï cöùu roãi chuùng ta vaø cho söï giaûi thoaùt chuùng ta khoûi söï döõ.

6. Trong bí tích Thaùnh Theå, vò Linh Muïc ñích thaân ñeán gaàn vôùi Maàu Nhieäm voâ cuøng cuûa Chuùa Kitoâ vaø cuûa lôøi caàu nguyeän cuûa Nguôøi cuøng Thieân Chuùa Cha. Linh Muïc coù theå hoøa nhaäp mình haèng ngaøy vaøo trong Maàu Nhieäm cöùu roãi vaø aân suõng naày, qua bôûi vieäc cöû haønh Thaùnh Leã; vieäc cöû haønh naày vaãn giöõ yù nghóa vaø giaù trò cuûa noù, caû khi, vì lyù do chính ñaùng, Thaùnh Leã ñöôïc cöû haønh khoâng coù söï tham döï cuûa tín höõu, nhöng laø Thaùnh Leã ñöôïc cöû haønh cho tín höõu vaø cho toaøn theà giôùi. Chính vì moái giaây lieân keát khoâng theå xoùa boû ñöôïc giöõa Linh Muïc vaø chöùc tö teá cuûa Chuùa Kitoâ, Linh Muïc laø vò thaày daïy caàu nguyeän, vaø tín höõu coù quyeàn xin Linh Muïc vôùi cuøng moät yeâu caàu maø caùc ñoà ñeä ngaøy xöa ñaõ noùi vôùi Chuùa Gieâsu: "Xin haõy daïy chuùng con caàu nguyeän".

Phuïng vuï bí tích Thaùnh Theå laø tröôøng hoïc toát cuûa vieäc caàu nguyeän Kitoâ cho coäng ñoaøn. Thaùnh Leã môû ra nhieàu khaû theà khaùc nhau giuùp cho khoa sö phaïm ñích thaät cuûa tinh thaàn. Moät trong nhöõng khaû theå ñoù laø vieäc Toân Thôø Thaùnh Theå; vieäc laøm naày laø moät söï keùo daøi töï nhieân cuûa vieäc cöû haønh bí tích Thaùnh Theå. Qua vieäc Toân Thôø Thaùnh Theå, tín höõu coù theå caûm neám ñöôïc kinh nghieäm "ôû laïi" trong tình yeâu thöông cuûa Chuùa Kitoâ (x. Jn 15,9), vöøa böôùc vaøo saâu xa hôn trong moái töông quan con thaûo ñoái vôùi Thieân Chuùa Cha.

Chính trong khung caûnh naày maø Toâi khuyeán khích taát caû moïi Linh Muïc haõy tin töôûng vaø can ñaûm chu toaøn boån phaän cuûa hoï höôùng daãn coäng ñoaøn ñeán vieäc caàu nguyeän ñích thöïc Kitoâ. Ñaây laø moät boån phaän maø khoâng moät Linh Muïc naøo coù theå boû qua, maëc nhöõng khoù khaên do bôûi taâm thöùc traàn tuïc hoùa cuûa ngaøy hoâm nay coù theå ñoâi khi laøm cho boån phaän naày trôû thaønh heát söùc ñoøi hoûi ñôùi vôùi Linh Muïc.

Söùc soáng truyeàn giaùo maïnh meõ maø Chuùa Quan Phoøng ñaõ soi saùng trong giaùo hoäi thôøi ñaïi chuùng ta, ñaëc bieät qua Coâng Ñoàng Vaticanoâ II, tröôùc heát laø moät thaùch thöùc cho nhöõng thöøa taùc vieân coù chöùc thaùnh cuûa Giaùo Hoäi, vöøa môøi goïi hoï tröôùc heát haõy thöïc hieän vieäc trôû laïi. Chính caùc taùc vieân caàn phaûi thöïc hieän vieäc trôû laïi tröôùc, ñeå roài coù theå laøm cho keû khaùc trôû laïi, hay noùi caùch khaùc, chính caùc taùc vieân phaûi caûm nghieäm maïnh meõ raèng hoï laø nhöõng con caùi cuûa Thieân Chuùa Cha, ñeå coù theå giuùp cho taát caû nhöõng ai ñaõ laõnh nhaän bí tích röûa toäi khaùm phaù ra phaåm giaù vaø nieàm vui ñöôïc thuoäc veà Thieân Chuùa Cha treân trôøi.

7. Anh em thaân meán, vaøo ngaøy thöù Naêm Tuaàn Thaùnh, chuùng ta seõ laëp laïi nhöõng lôøi höùa cuûa chuùng ta khi ñöôïc thuï phong Linh Muïc. Khi laøm nhö theá, chuùng ta öôùc mong raèng Chuùa Kitoâ caùch naøo ñoù coù theå oâm laáy chuùng ta moät laàn nöõa trong chöùc tö teá thaùnh cuûa Ngöôøi, trong hy teá cuûa ngöôøi, trong söï haáp hoái cuûa Ngöôøi nôi vöôøn Gieátseâmani vaø trong aùi heát cuûa Ngöôøi treân ñoài Golgotha, vaø trong söï phuïc sinh vinh hieån cuûa Ngöôøi. Nhôø ñi laïi ñuùng nhö xöa nhöõng böôùc ñöôøng cuûa Chuùa Kitoâ trong taát caû nhöõng bieán coá vöøa noùi, chuùng ta khaùm phaù ra thaùi ñoä cuûa Chuùa Kitoâ hoaøn toaøn môû roäng höôùng veà Thieân Chuùa Cha. Vaø chính vì lyù do naày maø moãi vieäc cöû haønh Thaùnh Theå moät caùch naøo ñoù laëp laïi lôøi xin cuûa toâng ñoà Philip nôi Phoøng Tieäc Ly: "Thöa Thaày, xin haõy chæ cho chuùng con nhìn thaáy Cha", vaø trong Maàu Nhieäm Ñöùc Tin, Chuùa Kitoâ xem ra laëp laïi cho chuùng ta moãi laàn chuùng ta xin, (laäp laïi) lôøi ngaøi ñaõ noùi: "Thaày ñaõ ôû vôùi con baáy laâu, maø con laïi khoâng bieát Thaày sao? Con khoâng tin raèng Thaày ôû trong Cha vaø Cha ôû trong Thaày sao?" (Jn 14,9-10).

Thöa anh em Linh Muïc thaân meán treân khaép theá giôùi, thöù Naêm Tuaàn Thaùnh naày, khi chuùng ta nhôù laïi vieäc xöùc daàu thaùnh maø chuùng ta ñaõ laõnh nhaän ngaøy ñöôïc thuï phong Linh Muïc, thì cuøng chung vôùi nhau cuøng moät tieáng vaø moät loøng bieát ôn ñaõ ñöôïc canh taân, chuùng ta haõy cao rao lôøi chuùc tuïng:

Nhôø Ngöôøi, vôùi Nguôøi vaø Trong Nguôøi maø daâng leân Chuùa laø Cha Toaøn naêng, laøm moät vôùi Chuùa Thaùnh Thaàn, moïi danh döï vaø vinh quang, ñeán muoân thuôû muoân ñôøi. Amen.


Back to Radio Veritas Asia Home Page