SUY NIEÄM VEÀ CHUÙA GIEÂSU
Theo Phuùc AÂm Thaùnh Marcoâ

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


V. Chuùa luoân tha thöù
vaø keâu goïi keû toäi loãi

Trong kinh tin kính ñöôïc duøng trong thaùnh leã, chuùng ta tuyeân xöng: Vì loaøi ngöôøi chuùng toâi vaø ñeå cöùu roãi chuùng toâi, Ngöôøi ñaõ töø trôøi xuoáng theá. Muïc ñích cuûa maàu nhieäm nhaäp theå laø ñeå cöùu roãi chuùng ta, ñeå giaûi thoaùt chuùng ta khoûi noâ leä cho toäi loãi, vaø giao hoøa chuùng ta laïi vôùi Thieân Chuùa vaø anh chò em. Vì theá thaät laø an uûi cho chuùng ta bieát laø chöøng naøo, khi ñöôïc ñoïc thaáy nôi ñaàu chöông thöù hai cuûa Phuùc AÂm theo thaùnh Marcoâ raèng Chuùa Gieâsu Kitoâ laø Ñaáng coù quyeàn tha toäi. Ñoù laø noäi dung cuûa baøi suy nieäm tröôùc, veà vieäc Chuùa chöõa laønh ngöôøi baát toaïi, ñeå laøm chöùng Chuùa thaät laø Ñaáng coù quyeàn tha toäi. Nhöng khoâng phaûi chæ coù theá maø thoâi. Tieáp tuïc baøi phuùc aâm treân, ñoaïn phuùc aâm töø caâu 13 ñeán 17 cuûa chöông 2, maïc khaûi theâm cho chuùng ta bieát veà Maàu Nhieäm Chuùa Gieâsu Kitoâ. Khoâng nhöõng Chuùa Gieâsu laø Ñaáng coù quyeàn tha thöù toäi loãi, maø coøn luoân luoân saün saøng xöû duïng quyeàn ñoù vôùi tình thöông. Chuùng ta coù theå nhìn thaáy ñieàu naày qua vieäc Chuùa Gieâsu keâu goïi ngöôøi thu thueá, töùc keû toäi loãi, laø oâng Leâvi, theo laøm moân ñeä Chuùa, vaø chaáp nhaän ñeán duøng böûa vôùi nhöõng keû toäi loãi. Chuùng ta haõy ñoïc laïi ñoaïn phuùc aâm naày nhö sau:

"Toâi khoâng ñeán ñeå keâu goïi nguôøi coâng chính, maø ñeå keâu goïi ngöôøi toäi loãi".
Ñaây laø coâng boá toùm goïn muïc tieâu chính yeáu cuûa cuoäc ñôøi nhaäp theå cuûa Chuùa Gieâsu treân traàn gian naày. Caøng ñoïc theâm saâu vaøo Phuùc AÂm theo thaùnh Marcoâ, chuùng ta ñöôïc höôùng daãn khaùm phaù nhöõng ñöôøng neùt noåi baät cuûa maàu nhieäm Chuùa Gieâsu Kitoâ. Töø ñaàu chöông 1 ñeán ñaây, chuùng ta ñöôïc chæ cho bieát dung maïo sau ñaây cuûa Chuùa Gieâsu: Chuùa rao giaûng Lôøi cöùu roãi vôùi uy tính vaø coù ñaày quyeàn naêng cuûa moät vì Thieân Chuùa ñeå xua tröø ma quyû vaø chöõa laønh caùc beänh taät. Chöa heát. Chuùa Gieâsu coøn chöùng toû ngaøi coù quyeàn tha toäi. Roài Ngaøi keâu goïi OÂng Leâvi ngöôøi thu thueá, töùc keû toäi loãi coâng khai bò loaïi tröø khoûi coäng ñoaøn daân Chuùa, haõy theo Ngaøi, vaø chaáp nhaän duøng böûa vôùi nhöõng ngöôøi toäi loãi vaø nhöõng keû thu thueá. Chuùa haønh ñoäng hoaøn toaøn khaùc laï vôùi nhöõng vò laõnh ñaïo toân giaùo cuûa daân Israel thôøi ñoù, Chuùa khoâng loaïi boû ai ra khoûi tình thöông cöùu roãi cuûa Chuùa. Ngöôïc laïi, Chuùa ñeán vôùi hoï, keâu goïi hoï theo laøm ñoà ñeä cuûa Ngaøi. Laøm nhö vaäy, khoâng coù nghóa laø Chuùa Gieâsu ñoàng yù nuoâng chieàu theo nhöõng toäi loäi cuûa con ngöôøi. Khoâng, Chuùa Gieâsu ñeán vôùi keû toäi loäi vaø keâu goïi hoï haõy aên naên quay trôû veà vôùi Thieân Chuùa. "Thôøi giôø ñaõ neân troïn. Haõy aên naên hoái caûi vaø tin vaøo Tin Möøng". Chuùa ñaõ coâng boá nhö vaäy ngay töø khôûi ñaàu taùc vuï rao giaûng cuûa ngaøi taïi mieàn baéc Galileâa. Chuùa khoâng loaïi tröø hay coâ laäp ngöôøi toäi loãi, nhöng ñeán vôùi hoï, ñeå hoï caûm nghieäm ñöôïc tình thöông cuûa Chuùa vaø quay trôû veà. Coù caûm nghieäm ñöôïc tình thöông nhaân töø vaø hay tha thöù cuûa Thieân Chuùa ñoái vôùi mình, ta môùi coù theå hieåu roõ hôn ñoaïn phuùc aâm hoâm nay, vaø quyù troïng ñieàu Chuùa thöïc hieän cho con ngöôøi chuùng ta, khi Chuùa chaáp nhaän böôùc vaøo traàn gian, vaø luoân saün saøng tha thöù toäi loãi cho chuùng ta.. Thieân Chuùa chaáp nhaän söï moûng doøn yeáu ñuoái cuûa con ngöôøi, vaø luoân saün saøng tha thöù. Chuùng ta haõy noi göông soáng cuûa Chuùa, ñeå ñöøng bao giôø phaùn ñoaùn vaø loaïi tröø anh chò em vì nhöõng taät xaáu vaø nhöõng toäi loãi cuûa hoï. Laø nhöõng con ngöôøi mang laáy thaân phaän toäi loãi nhö nhau, chuùng ta ñöøng coâng kích nhau, nhöng haõy giuùp nhau khaùm phaù ra tình thöông cuûa Thieân Chuùa vaø khieâm toán saùm hoái ñeå laõnh nhaän ôn cöùu roãi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page