SUY NIEÄM VEÀ CHUÙA GIEÂSU
Theo Phuùc AÂm Thaùnh Marcoâ

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


IV. Chuùa Gieâsu laø Thieân Chuùa
laø Ñaáng coù quyeàn tha toäi

Chuùng ta ñaõ quan saùt thaáy Chuùa Gieâsu maïc khaûi chính mình cho daân chuùng, nhö laø Ñaáng vöøa giaûng daïy coù uy quyeàn, vöøa thöïc hieän nhöõng daáu laï khöû tröø ma quyû, chöûa laønh beänh taät, cho ngöôøi bò phung huûi ñöôïc laønh saïch. Vaø daân chuùng thì coù thaùi ñoä vöøa kinh ngaïc vöøa toân vinh Thieân Chuùa. Hoï töø khaép nôi ñeán vôùi Chuùa Gieâsu. Taùc giaû Phuùc aâm theo thaùnh Marcoâ ñaõ keát thuùc chöông I vôùi nhaän ñònh nhö vaäy.

Giôø ñaây chuùng ta ñoïc vaø suy nieäm chöông 2, caâu 1-12, keå laïi bieán coá Gieâsu laøm pheùp laï cho ngöôøi baát toaïi ñöôïc ñi ñöùng khoûe maïnh, ñeå chöùng toû moät ñieàu heát söùc quan troïng, laø chính Ngaøi laø Ñaáng coù quyeàn tha toäi.

Nhö theá maïc khaûi veà Maàu Nhieäm Chuùa Gieâsu Kitoâ ñöôïc tieán theâm moät böôùc quan troïng: Chuùa Gieâsu khoâng phaûi chæ laø Ñaáng ñaày quyeàn naêng trong lôøi noùi vaø trong vieäc laøm xua ñuoåi ma quyû vaø chöõa laønh beänh taät, nhöng Ngaøi coøn laø Ñaáng coù quyeàn tha toäi nhö Thieân Chuùa. Töø phía nhöõng keû ñoùn nhaän maïc khaûi cuûa Chuùa Gieâsu, taùc giaû Phuùc aâm Marcoâ cuõng baét ñaàu löu yù theâm chi tieát quan troïng sau ñaây: coù nhöõng ngöôøi coù loøng tin vaøo Chuùa vaø cuõng coù nhöõng ngöôøi baét ñaàu choáng ñoái ngaøi. Cao ñieåm cuûa söï choáng ñoái naày laø aâm möu gieát Chuùa.

Nôi ñoaïn trích töø caâu 1-12 chöông 2, Phuùc AÂm Marcoâ, chuùng ta ghi nhaän ñöôïc nhöõng chi tieát vöøa noùi treân. Laàn ñaàu tieân, taùc giaû nhaéc ñeán Ñöùc Tin cuûa nhöõng ngöôøi ñeán vôùi Chuùa, vaø cuõng laø laàn ñaàu tieân taùc giaû nhaéc ñeán thaùi ñoä baét ñaàu choáng ñoái Chuùa Gieâsu nôi nhöõng vò kinh sö, nhöõng luaät só. Chuùng ta haõy cuøng nhau ñoïc laïi ñoaïn tin möøng nhö sau:

"Vaäy ñeå caùc oâng bieát, ôû döôùi ñaát naày, Con Ngöôøi coù quyeàn tha toäi, Chuùa Gieâsu baûo ngöôøi bò baïi lieät: Ta truyeàn cho con, haõy ñöùng daäy vaùc choûng cuûa con maø ñi veà nhaø. Ngöôøi baïi lieät ñöùng daäy vaø laäp töùc vaùc choûng ñi ra tröôùc maët moïi ngöôøi, khieán ai naày ñeàu söõng soát vaø toân vinh Thieân Chuùa."

Quyù vò vaø caùc baïn thaân meán, nhö ñaõ noùi treân, maïc khaûi veà Maàu Nhieäm Chuùa Gieâsu Kitoâ, baét ñaàu môû ra cho chuùng ta nhìn thaáy moät yeáu toá môùi: Chuùa Gieâsu Kitoâ laø Ñaáng coù quyeàn tha toäi, nhö moät vì Thieân Chuùa. Pheùp laï cho ngöôøi bò baïi lieät ñöôïc ñi ñöùng khoûe maïnh laø moät baèng chöùng roõ raøng vaø maïnh meõ. Sau naày, sau khi ñaõ hoaøn taát coâng vieäc cöùu chuoäc qua caùi cheát vaø soáng laïi cuûa Ngaøi, Chuùa Gieâsu trao ban quyeàn aáy cho caùc toâng ñoà: Haõy laõnh nhaän Chuùa Thaùnh Thaàn. Chuùng con tha toäi ai thì nguôøi ñoù ñöôïc tha, chuùng con caàm toäi ai thì toäi ngöôøi ñoù bò caàm buoäc (Gioan 20,22-23). Caùc toâng ñoà khoâng bôû ngôû khi nghe laïi nhöõng lôøi treân cuûa Chuùa Phuïc Sinh, vì caùc ngaøi ñaõ nghe nhöõng lôøi ñoù tröôùc roài, chaúng haïn nhö trong bieán coá pheùp laï chöõa laønh ngöôøi bò baïi lieät maø chuùng ta suy nieäm hoâm nay: Naày con, con ñaõ ñöôïc tha toäi roài. Nhöõng keû choáng ñoái Chuùa thì cho ñaáy laø moät söï phaïm thöôïng, vì chæ moät mình Thieân Chuùa môùi laø Ñaáng coù quyeàn tha toäi maø thoâi. Vaø haún thaät nhö vaäy. Chuùa Gieâsu muoán veùn môû cho con ngöôøi bieát Ngaøi laø Thieân Chuùa, laø Ñaáng coù quyeàn tha toäi. Neân ngaøi môùi noùi vôùi ngöôøi bò baïi lieät: Haõy ñöùng daäy, vaø vaùc choûng veà nhaø ñi. Chuùng ta coù thaùi ñoä nhö theá naøo tröôùc maïc khaûi quan troïng naày cuûa Chuùa Gieâsu? Quyeàn tha toäi ñaõ ñöôïc Chuùa Gieâsu Kitoâ ban cho caùc toâng ñoà vaø nhöõng ai ñöôïc tham döï vaøo taùc vuï toâng ñoà cuûa caùc ngaøi trong doøng thôøi gian, töø theá heä naày sang theá heä khaùc. Quyeàn tha toäi luoân luoân taùc ñoäng trong Giaùo Hoäi Chuùa. Chuùng ta coù xaùc tín nhö vaäy hay khoâng?


Back to Radio Veritas Asia Home Page