SUY NIEÄM VEÀ CHUÙA GIEÂSU
Theo Phuùc AÂm Thaùnh Marcoâ

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


III. Taám Loøng yeâu thöông
cuûa Chuùa Gieâsu

Ñoïc tieáp phuùc aâm theo thaùnh Marcoâ, chöông 1 caâu 40-45:

Chuùng ta coù theå löu yù theâm chi tieát naày laø pheùp laï Chuùa Gieâsu chöõa laønh cho ngöôøi bò phong huûi ñeán xin Chuùa giuùp, ñöôïc keå laïi trong hai phuùc aâm nhaát laõm, Mt 8,2-4 vaø Luca 5,12-16. Nhöng coù moät khaùc bieät naày, laø töôøng thuaät cuûa Mc maø chuùng ta suy nieäm hoâm nay coù moät chi tieát khaùc khoâng coù trong hai baøi töôøng thuaät Mt vaø Luca. Ñoù laø taùc giaû baøi töôøng thuaät Mc coù ghi theâm veà thaùi ñoä cuûa Chuùa Gieâsu, tröôùc khi chöõa laønh ngöôøi bò phong huûi. Ñoù laø: Chuùa Gieâsu ñoäng loøng thöông. Nhöng cuõng coù baûn coå ghi laø Chuùa Gieâsu phaån noä. Caùc nhaø chuù giaûi cuûa baûn Kinh Thaùnh Gieârusalem, aán baûn môùi nhaát naêm 1998 vöøa qua, ñaõ choïn chi tieát: Chuùa Gieâsu phaån noä. Chi tieát khoù hieåu naày xem ra gaàn vôùi chuû yù cuûa taùc giaû Phuùc AÂm Marcoâ, hôn laø chi tieát noùi raèng Chuùa ñoäng loøng thöông. Thaät vaäy, vieäc Chuùa ñeå cho ngöôøi phong huûi ñeán vôùi Chuùa, vaø vieäc Chuùa nghe lôøi anh xin maø chöõa laønh anh, laø nhöõng chi tieát noùi leân tình thöông cuûa Chuùa Gieâsu roài, neân xem ra khoâng caàn phaûi noùi nöõa. Taùc giaû phuùc aâm Marcoâ haún coù moät chuû yù ñaëc bieät hôn, khi ghi laïi chi tieát noùi raèng Chuùa Gieâsu phaån noä. Taïi sao phaån noä? Chaéc chaén raèng Chuùa khoâng phaån noä vôùi ngöôøi bò phung huûi ñeán xin Chuùa giuùp. Nhöng phaån noä, vì thaùi ñoä cuûa nhöõng ngöôøi Do Thaùi thôøi Chuùa soáng theo luaät cöïu öôùc kyø thò loaïi tröø nhöõng ngöôøi baát haïnh bò beäng phung huûi naày. Thaät vaäy, Saùch Leâvi, chöông 13, caâu 45tt, cuûa Cöïu Öôùc, leân aùn nhöõng ngöôøi bò beänh phung huûi, nhö laø keû bò Chuùa phaït vaø nhö theá hoï bò loaïi ra khoûi coäng ñoaøn. Hoï phaûi soáng nôi rieâng, coâ laäp. Khoâng ai ñöôïc chaïm ñeán hoï, vaø hoï cuõng khoâng ñöôïc gaàn guûi ai, ñeå khoûi bò nhô baån khoâng nhöõng treân bình dieän theå xaùc, maø coøn treân bình dieän tinh thaàn nöõa. Chuùa Gieâsu phaån noä, vì con ngöôøi soáng theo lyù luaän töï nhieân cuûa mình maø loaïi tröø xua ñuoåi nhöõng con ngöôøi baát haïnh naày. vaø Chuùa ñaõ haønh ñoäng vì yeâu thöông, ñeå ñöa con ngöôøi phung huûi trôû veà laïi vôùi coäng ñoaøn, coù laïi phaåm giaù ñaùng ñöôïc toân troïng nhö bao anh chò em khaùc. Chuùa Gieâsu laøm pheùp laï, chöõa laønh anh phung huûi vaø laäp töùc sai anh ñi thöïc hieän ñieàu theo luaät ñònh ñeå ñöôïc xaùc nhaän trôû veà laïi vôùi coäng ñoaøn, vaø nhaát laø ñeå trôû neân daáu chæ, laøm chöùng cho caùc tö teá bieát: Nöôùc Thieân Chuùa ñaõ ñeán nôi Chuùa Gieâsu Kitoâ, Ñaáng ñaõ chöõa laønh ngöôøi phung huûi, nhö ñaõ ñöôïc loan baùo tröôùc trong KinhThaùnh maø hoï bieát roõ. Chuùng ta haõy chieâm ngaém thaùi ñoä traøn ñaày yeâu thöông cuûa Chuùa Gieâsu vaø ñöøng laøm cho Chuùa phaån noä vôùi chuùng ta vì nhöõng loái haønh xöû kyû thò loaïi tröø anh chò em, nhaát laø nhöõng keû baát haïnh, nhö tröôøng hôïp cuûa anh bò beânh phung huûi trong phuùc aâm hoâm nay. Tình thöông cuûa ngöôøi Kitoâ phaûi laø tình thöông cuûa Chuùa, ñeå chöõa laønh nhöõng caên beänh kyø thò khinh deã phaãm giaù cuûa anh chò em trong xaõ hoäi chuùng ta ñang soáng. Tình thöông chaân thaät coù söùc chöõa laønh, quy tuï, phuïc hoài vaø naâng cao phaåm giaù laøm ngöôøi. Laïy Chuùa xin giuùp con canh taân taâm hoàn ñöôïc traøn ñaày tình thöông nhö Chuùa, ñeå coù theå dieån taû ra baèng nhöõng haønh ñoäng laøm toát cho ñôøi, vaø laøm saùng danh Chuùa. Amen.


Back to Radio Veritas Asia Home Page