SUY NIEÄM VEÀ CHUÙA GIEÂSU
Theo Phuùc AÂm Thaùnh Marcoâ

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


II. Haõy nhìn nhaän
daáu laï Chuùa thöïc hieän

Sau khi ñaõ nhaéc laïi lôøi keâu goïi cuûa Chuùa Gieâsu, taùc giaû Phuùc AÂm theo thaùnh Mc 1, 21-28, keå laïi cho chuùng ta moät bieán coá xaûy ra trong Hoäi Ñöôøng Do Thaùi taïi thaønh Capharnaum vaøo ngaøy Sabaùt. Nhöõng ngöôøi trong Hoäi Ñöôøng luùc ñoù caûm nghieäm ñöôïc quyeàn naêng cuûa Chuùa Gieâsu Kitoâ, Ñaáng giaûng daïy vôùi moät uy quyeàn ñaëc bieät; vaø qua pheùp laï chöûa ngöôøi bò quyû aùm, Chuùa ñaõ chöùng toû quyeàn naêng thaàn thieâng cuûa Ngaøi. Maàu nhieäm Chuùa Gieâsu Kitoâ ñöôïc töø töø maïc khaûi cho con ngöôøi, baèng Lôøi Chuùa giaûng daïy vaø baèng nhöõng vieäc laï Chuùa thöïc hieän. Daân chuùng caûm nghieäm ñöôïc söï môùi meõ vaø kinh ngaïc tröôùc daáu laï. Ñaây môùi laø khôûi ñaàu. Taùc giaû phuùc aâm Marcoâ seõ coøn ghi laïi nhöõng Lôøi giaûng daïy vaø nhöõng daáu laï khaùc nöõa cuûa Chuùa Gieâsu, vaø chuaån bò töø töø cho lôøi tuyeân xöng Ñöùc Tin vaøo Chuùa Gieâsu Ñaáng Thieân Sai, nôi chöông 8, caâu 29: "Thaày laø Ñöùc Kitoâ". Con ñöôøng Ñöùc Tin ñi qua nhieàu giai ñoaïn. Chuùng ta ñaõ löu yù ñeán giai ñoaïn caên baûn ñaàu tieân laø: saùm hoái, trôû veà vôùi Thieân Chuùa. Hoâm nay, chuùng ta ñöôïc môøi goïi löu yù ñeán moät böôùc khaùc nöõa laø: bieát kinh ngaïc laéng nghe Lôøi Chuùa vaø ghi nhaän daáu laï Chuùa thöïc hieän, ñeå maïc khaûi veà Thöïc Theå Maàu Nhieäm cuûa Ngaøi. Chuùng ta haõy ñoïc laïi ñoaïn phuùc aâm nhö sau:

Bieán coá Chuùa Gieâsu laøm pheùp laï chöõa laønh ngöôøi bò thaàn oâ ueá aùm, laø daáu chæ cuõng coá theâm uy quyeàn thaàn linh cuûa Chuùa Gieâsu. Nhöõng vò Thöôïng Teá daân Do Thaùi thôøi Chuùa Gieâsu cuõng xöû duïng nghi thöùc tröø quyû. Hoï khoâng ra leänh tröïc tieáp cho thaàn döõ xuaát ra khoûi ngöôøi bó aùm, nhöng nhôø vaøo quyeàn naêng cuûa Thieân Chuùa. Ñoái vôùi Chuùa Gieâsu thì khaùc, Ngaøi tröïc tieáp ra leänh: Haõy im ñi vaø ra khoûi ngöôøi naày. Vaø thaàn döõ vaâng phuïc.

Thaàn OÂ ueá khoâng nhaèm noùi ñeán söï oâ ueá theå lyù, hay söï thieáu veä sinh. Cuõng khoâng phaûi laø söï oâ ueá theo nghóa laø nghòch laïi luaät Moâi sen. Nhöng ñaây laø chính söï oâ ueá noäi taâm, laøm hö haïi con ngöôøi; ñoù laø söï xaáu, söï toäi. Thaàn OÂ Ueá ñaây chính laø Satan, kieàm haõm con ngöôøi trong voøng noâ leä cho toäi loãi. Noù chieám ñoaït con ngöôøi, baét con ngöôøi vaâng theo meänh leänh cuûa noù. Chuùa Gieâsu ñeán vôùi quyeàn naêng thaàn linh, rao giaûng ñaïo lyù cuûa Thieân Chuùa, rao giaûng Nöôùc Trôøi, giaûi thoaùt con ngöôøi khoûi voøng noâ leä cho toäi loãi. Tröôùc khi ra khoûi con ngöôøi, thaàn oâ ueá "daèn daät" con ngöôøi; noù traû thuø, haønh haï con ngöôøi. Giöõa Chuùa Gieâsu vaø Thaàn Döõ Satan, khoâng theå naøo coù söï "hôïp taùc" chung vôùi nhau ñöôïc. Con ngöôøi bò thaàn döõ chieám ñoaït laø con ngöôøi ñaùng thöông. Con ngöôøi ñöôïc Chuùa Gieâsu giaûi thoaùt, hay noùi caùch khaùc, ngöôøi naøo saün saøng coäng taùc vôùi ôn Chuùa, laø con ngöôøi coù phuùc.

Ngay töø luùc khôûi ñaàu söù maïng cöùu roãi, Chuùa Gieâsu cho thaáy coù söï caêng thaúng, chieán ñaáu, giöõa Chuùa vaø Thaàn Döõ. Vaø chieán thaéng cuoái cuøng thuoäc veà Chuùa. Ngöôøi Kitoâ soáng theo Chuùa, töø boû nhöõng vieäc laøm cuûa Ma quyû, cuõng bò haønh haï, daèn daät, nhö ngöôøi bò quyû aùm, ñöôïc keå laïi trong ñoaïn tin möøng ôû ñaàu baøi naày. Nhöng chuùng ta ñöøng sôï. Haõy maïnh meõ ñöùng veà phe cuûa Chuùa, nhaát quyeát laøm moân ñeä Chuùa cho ñeán cuøng.

Tieáp theo ñoaïn phuùc aâm treân, chuùng ta haõy ñoïc vaø suy nieän caâu 29 ñeán 39, chöông 1, keå tieáp nhöõng vieäc laøm cuûa Chuùa trong ngaøy nhö sau:

Chuùa chöõa laønh beänh taät vaø khöû tröø ma quyû, vaø tieáp tuïc söù maïng rao giaûng khaép nôi, khoâng ñeå cho söï noàng nhieät cuûa daân chuùng aûnh höôûng. Vaø giöõa nhöõng hoaït doäng nhö vaäy, Chuùa Gieâsu coøn coù daønh thôøi giôø rieâng bieät ñeå caàu nguyeän, tieáp xuùc vôùi Cha, Ñaáng ñaõ sai ngaøi xuoáng traàn gian. Ñeå trung thaønh vôùi söï daán thaân ban ñaàu, rao giaûng Tin Möøng khaép nôi cho moïi ngöôøi, Chuùa Gieâsu ñaõ neâu göông cho chuùng ta, vaø chæ cho chuùng ta moät bí quyeát: ñoù laø giöõ lieân laïc vôùi Cha, Ñaáng ñaõ sai ngaøi, qua vieäc caàu nguyeän. Ngöôøi ñoà ñeä cuûa Chuùa Gieâsu khoâng khoâng theå naøo soáng caùch khaùc, khoâng theå naøo boû qua nhöõng giaây phuùt daønh rieâng cho vieäc caàu nguyeän, cho vieäc tieáp xuùc vôùi Thieân Chuùa, ñeå laéêng nghe Lôøi Chuùa daïy, vaø soáng thöïc haønh troïn veïn Lôøi daïy ñoù. Khoâng coù nhöõng giaây phuùt caàu nguyeän nhö Chuùa neâu göông, ngöôøi ñoà ñeä khoù maø trung thaønh cho ñeán cuøng trong söï daán thaân cuûa mình.


Back to Radio Veritas Asia Home Page