SUY NIEÄM VEÀ CHUÙA GIEÂSU
Theo Phuùc AÂm Thaùnh Marcoâ

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


I. Chuùa Gieâsu môøi goïi
con ngöôøi trôû veà

Chuùng ta baét ñaàu suy nieäm ñoaïn Phuùc aâm töø caâu 14-20, chöông 1, phuùc aâm theo thaùnh Marcoâ; ñoaïn naày goàm coù hai phaàn chính: tröôùc heát taùc giaû toùm löôïc giai ñoaïn khôûi ñaàu rao giaûng Tin Möøng cuûa Chuùa Gieâsu, "lieàn sau khi Gioan bò noäp", vaø sau ñoù laø töôøng thuaät veà vieäc Chuùa goïi boán moân ñeä Pheâroâ, Anreâ, Giacoâbeâ vaø Gioan. Chuùng ta haõy ñoïc laïi ñoaïn phuùc aâm nhö sau:

Tuy ñoaïn Phuùc aâm coù hai phaàn khaùc nhau raát deã nhaän ra khi ta ñoïc qua laàn ñaàu tieân, nhöng suy nieäm theâm, ta seõ thaáy coù moät yeáu toá caên baûn duy nhaát lieân keát hai phaàn khaùc nhau cuûa ñoaïn phuùc aâm treân. Yeáu toá caên baûn ñoù laø "Tin Möøng Nöôùc Thieân Chuùa" maø Chuùa Gieâsu ñeán rao giaûng cho con ngöôøi raèng Tin Möøng Nöôùc Thieân Chuùa ñaõ ñeán, vaø thôøi cöùu roãi ñaõ ñeán luùc ñöôïc neân troïn. Öôùc mong ñôïi chôø cuûa Daân Chuùa thôøi Cöïu Öôùc nay ñöôïc thaønh söï thaät nôi Chuùa Gieâsu Kitoâ, Tin Möøng cuûa Thieân Chuùa Cha. Öôùc mong cuûa con ngöôøi khao khaùt ôn cöùu roãi trong moïi thôøi ñaïi seõ ñöôïc thoõa maõn, neáu con ngöôøi thöïc hieän ñieàu Con Thieân Chuùa nhaäp theå muoán con ngöôøi thöïc hieän; ñoù laø: saùm hoái, trôû veà laïi vôùi Thieân Chuùa maø mình ñaõ lìa xa vì nhöõng toäi loãi ñaõ phaïm; vaø khoâng phaûi chæ döøng laïi ôû saùm hoái maø thoâi, nhöng coøn böôùc theâm moät böôùc nöõa laø tin vaøo Tin Möøng, tin vaøo Chuùa Gieâsu Kitoâ, Tin Möøng cuûa Thieân Chuùa Cha. Nhöng khoâng phaûi chæ coù Tin maø thoâi. Ñöùc Tin seõ khoâng ñöôïc troïn ñuû, neáu khoâng ñöôïc theå hieän baèng moät cuoäc soáng Theo Chuùa, moät cuoäc soáng daùm lieàu boû moïi söï ñeå theo Chuùa, moät cuoäc soáng hoaøn toaøn chæ vì Chuùa vaø nhö Chuùa maø thoâi. Nhö theá, saùm hoái, tin nhaän vaø soáng theo beân caïnh Chuùa, nhö nhöõng ñoà ñeä ñöôïc Chuùa môøi goïi: Pheâroâ, Anreâ, Giacoâbeâ, vaø Gioan, ñoù laø thaùi ñoä caên baûn cuûa moïi ngöôøi Kitoâ trong moïi thôøi ñaïi.

Tin Möøng Nöôùc Thieân Chuùa ñaõ ñeán vaø hieän dieän gaàn beân caïnh con ngöôøi, beân caïnh moãi ngöôøi, trong hoaøn caûnh soáng cuï theå cuûa hoï. Caùch noùi maø taùc giaû phuùc aâm Marcoâ duøng ñeå toùm goïn lôøi Rao Giaûng cuûa Chuùa Gieâsu: Nöôùc Thieân Chuùa ñaõ ñeán, ñöôïc hieåu theo hai höôùng: töø phía Thieân Chuùa, chöông trình cöùu roãi ñaõ ñöôïc thöïc hieän nôi Chuùa Gieâsu Kitoâ. Nöôùc Thieân Chuùa ñaõ ñeán, ñaõ ñöôïc thöïc hieän; thôøi cöùu roãi ñaõ ñeán luùc ñöôïc neân troïn nôi Chuùa Gieâsu Kitoâ. Ñoù laø yù nghóa thöù nhaát.

Höôùng thöù hai, töø phía con ngöôøi, thì coøn caàn thaùi ñoä ñaùp laïi cuûa con ngöôøi. Thieân Chuùa khoâng theå cöùu roãi ai, neáu ngöôøi ñoù khoâng muoán. Con ngöôøi caàn saùm hoái, tin nhaän, vaø soáng theo laøm moân ñeä Chuùa. Nöôùc Thieân Chuùa ñaõ ñeán, vaø hieän dieän gaàn beân moãi ngöôøi, chôø ñôïi moãi ngöôøi ñaùp traû, môû roäng taâm hoàn ñoùn nhaän ôn cöùu roãi cuûa Thieân Chuùa.

Ngaøy hoâm nay, Chuùa Gieâsu ñeán coâng boá Tin Möøng Nöôùc Thieân Chuùa cho chuùng ta. Chuùng ta caàn ñoùn nhaän Tin Möøng ñoù, tröôùc heát baèng vieäc saùm hoái, roài môùi coù theå Tin nhaän, vaø soáng theo Chuùa troïn veïn.


Back to Radio Veritas Asia Home Page