Ngaøy aên chay vaø caàu nguyeän
cho caùc nhaø truyeàn giaùo töû ñaïo
treân caû theá giôùi

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ngaøy aên chay vaø caàu nguyeän cho caùc nhaø truyeàn giaùo töû ñaïo treân caû theá giôùi.

Roma - 23.03.99. Ngaøy 24.03, töø hôn 10 naêm nay ñöôïc choïn laøm ngaøy caàu nguyeän, aên chay cho caùc nhaø truyeàn giaùo cheát töû ñaïo treân khaép theá giôùi. Ngaøy 24.03 haèng naêm ñöôïc choïn, vì ngaøy naøy caùch ñaây 19 naêm (24.03.1980), Ñöùc Cha Oscar Arnulfo Romero, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän San Salvador (Thuû Ñoâ Coäng Hoøa El Salvador, Trung Myõ) bò saùt haïi trong luùc daâng thaùnh leã, vì ngaøi luoân luoân leân tieáng beânh vöïc caùc ngöôøi bò aùp böùc, khai thaùc, ngheøo khoå, anh chò em thôï thuyeàn... Ngaøy naøy do saùng kieán cuûa caùc thanh nieân thuoäc Phong Traøo Thanh Nieân truyeàn giaùo, tröôùc heát ñöôïc cöû haønh taïi Roma, roài taïi nhieàu nôi trong nöôùc YÙ, nay lan roäng taïi nhieàu nöôùc theá giôùi vaø ñöôïc nhaát laø giôùi treû ñoùn nhaän vôùi nhieàu haêng say. Ngaøy naøy ñöôïc coi nhö moät cuoäc gaëp gôõ ñöùc tin vaø ôn thaùnh, vì ñöôïc ñaùnh daáu baèng maùu bieát bao nhaø truyeàn giaùo nam, nöõ ñaõ ñoå ra vaø coøn tieáp tuïc ñoå ra vì tình yeâu, muoán theo göông Chuùa Gieâsu, ñeå mình chòu ñoùng ñanh treân thaäp giaù cuûa caùc Ñoài Calvario thôøi nay.

Trong naêm 1998 coù 39 nhaø truyeàn giaùo bò saùt haïi. Trung bình moãi thaùng ba vò. Töø naêm 1928 ñeán 1998 (70 naêm), soá caùc nhaø truyeàn giaùo hy sinh maïng soáng vì Tình Yeâu vaø vì phuïc vuï Tin Möøng, laø 1,300 vò.

Ñöùng tröôùc pheùp laï soáng ñoäng cuûa Tình Yeâu naøy, caùc tín höõu Coâng Giaùo hoaøn caàu caûm thaáy caàn phaûi kính nhôù caùc vò anh huøng töû ñaïo naøy ñeå trôû veà vôùi nguoàn maïch ñöùc tin vaø ñeå baøy toû loøng bieát ôn caùc ngaøi vaø nhaát laø theo göông caùc ngaøi soáng trung thaønh vôùi ñöùc tin, vôùi Giaùo Hoäi vaø vôùi Chuùa Kitoâ.

Chuùa Nhaät vöøa qua (21.03.99), trong giôø ñoïc kinh Truyeàn Tin vôùi caùc tín höõu tuï hoïp taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, chính ÑTC ñaõ nhaéc laïi ngaøy 24 thaùng 3 naøy, vôùi nhöõng lôøi nhö sau: "Thöù Tö 24 thaùng 3/1999, taïi YÙ vaø taïi nhieàu nöôùc treân theá giôùi, ñöôïc cöû haønh ngaøy caàu nguyeän vaø aên chay kính nhôù caùc nhaø truyeàn giaùo töû ñaïo. Maùu caùc anh chò em naøy laø haït gioáng sinh ra caùc tín höõu Kitoâ môùi, haït gioáng cuûa hoøa giaûi vaø cuûa hy voïng". ÑTC noùi theâm: "Trong naêm vöøa qua, coù 39 nhaø truyeàn giaùo ñaõ bò gieát: chöùng taù cuûa caùc ngaøi laøm phong phuù theâm kho taøng ôn thaùnh, maø Giaùo Hoäi seõ môû ra cho moïi ngöôøi trong naêm Ñaïi Toaøn Xaù vaø vieäc kính nhôù caùc ngaøi giuùp chuùng ta soáng caùch maïnh meõ hôn nhöõng ngaøy naøy cuûa vieäc chuaån bò Leã Phuïc Sinh".


Back to Radio Veritas Asia Home Page