Chính phuû Vieät Nam
ca ngôïi Ñaïi Leã Ñöùc Meï La Vang
laø moät thaønh coâng

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chính phuû Vieät Nam ca ngôïi Ñaïi Leã Ñöùc Meï La Vang laø moät thaønh coâng.

(Reuters 17/8/'98) - Vieät Nam (Haø Noäi) - Nhaät baùo Nhaân Daân, cô quan ngoân luaän cuûa ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam ñaõ goïi Ñaïi Leã Ñöùc Meï La Vang vöøa keát thuùc laø moät thaønh coâng vaø laø moät dòp toát ñeå caùc tín höõu Coâng Giaùo Vieät Nam thöïc haønh tín ngöôõng.

Haõng thoâng taán Reuters, trong baûn tin truyeàn ñi töø Haø Noäi vaøo thöù Hai 17/08/98, ñaõ goïi ñaây laø nhöõng lôøi pheâ bình chính thöùc cuûa chính phuû Vieät Nam ñöôïc ñaêng treân nhaät baùo Nhaân Daân trong hai soá ra ngaøy Chuùa Nhaät (16/08/98) vaø thöù Hai (17/08/98). Haõng Reuters trích moät ñoaïn cuûa baûn tin treân tôø Nhaân Daân soá ra ngaøy thöù Hai nhö sau: "Leã kyû nieäm taïi La Vang ñaõ ñeå laïi moät aán töôïng toát cho caùc tín höõu vaø nhöõng ngöôøi haønh höông. Toång Giaùo Phaän Hueá ñaõ chuaån bò cho bieán coá naøy moät caùch chu ñaùo, chính quyeàn ñòa phöông aân caàn chuù yù tôùi leã kyû nieäm trong khi ngöôøi daân ñòa phöông ñaõ toû loøng hieáu khaùch.". Trong soá ra ngaøy Chuùa Nhaät, tôø Nhaân Daân ghi nhaän: "Leã kyû nieäm keùo daøi trong 3 ngaøy taïi La Vang vôùi nhöõng nghi thöùc trang nghieâm ñaõ keát thuùc veû vang trong baàu khí haân hoan, vui möøng ñoái vôùi caùc tín höõu vaø khaùch haønh höông".

Ñaïi Leã La Vang, ñöôïc Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Vieät Nam toå chöùc töø ngaøy 13-15/08/98 vöøa qua ñeå ñaùnh daáu kyû nieäm 200 Naêm Ñöùc Meï hieän ra taïi ñaây. Haøng traêm ngaøn tín höõu Coâng Giaùo, baát chaáp thôøi tieát noùng böùc, ñaõ keùo veà La Vang tham döï bieán coá troïng ñaïi naøy.


Back to Radio Veritas Asia Home Page