Vaên Thö Toøa Thaùnh ban ôn Toaøn Xaù
nhaân dòp Kyû Nieäm 200 Naêm
Ñöùc Meï Hieän ra taïi LA VANG

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

TOØA XAÙ GIAÛI TOÁI CAO
Prot. N. 99/97/I

Ñöùc Hoàng Y Phaoloâ Giuse Phaïm Ñình Tuïng, Toång Giaùm Muïc Haø Noäi vaø Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Vieät Nam, cuøng vôùi Ñöùc Cha Teâphanoâ Nguyeãn Nhö Theå, Giaùm Quaûn Toâng Toøa Hueá, kính caån trình baøy veà vieäc Ñeàn Thaùnh Ñöùc Meï La Vang, naèm trong ñòa haït Toång Giaùo Phaän Hueá, ñöôïc xaây döïng caùch ñaây 200 naêm. Ñeàn Thaùnh naày ñaõ ñöôïc caùc Giaùm Muïc Vieät nam quyeát ñònh goïi laø Ñeàn Thaùnh toaøn quoác ngaøy 13 thaùng 04 naêm 1961. Ñeå töôûng thöôûng caùch xöùng ñaùng ñöùc tin baát khuaát cuûa ngöôøi Kitoâ höõu, Ñöùc Thaùnh Cha Gioan XXIII ñaùng kính nhôù ñaõ toân phong Ñeàn Thaùnh naày leân töôùc hieäu vaø vinh döï Tieåu Vöông Cung Thaùnh Ñöôøng trong Toâng Thö "Magno Nos" ngaøy 22 thaùng 08 naêm 1961.

Ñeå möøng kyû nieäm hai traêm naêm naøy caùch xöùng ñaùng vaø taï ôn Thieân Chuùa Toaøn Naêng cho phaûi ñaïo, nhöõng leã nghi toân kính ñaëc bieät vaø nhöõng vieäc ñaïo ñöùc ñaõ ñöôïc hoaïch ñònh vaø seõ ñöôïc cöû haønh taïi Ñeàn Thaùnh noùi treân vaø trong caû nöôùc Vieät Nam töø ngaøy 01 thaùng 01 naêm 1998 cho ñeán ngaøy 15 thaùng 08 naêm 1999. Nhöõng leã nghi toân kính vaø nhöõng vieäc ñaïo ñöùc naày ñöôïc ñeà ra chuû yeáu laø hoã trôï Ñöùc Tin, Ñöùc Caäy vaø Ñöùc Meán caùch tích cöïc hôn nôi caùc Kitoâ höõu, cuûng coá tình hieäp thoâng phaåm traät vôùi Ñöùc Thaùnh Cha vaø vôùi caùc vò Chuû Chaên cuûa mình vaø höôùng daãn loái soáng cho phuø hôïp vôùi Tin Möøng, vaø nhö vaäy cuõng chuaån bò taâm hoàn hoï ñoùn nhaän doài daøo hôn hoàng aân Naêm Thaùnh 2000 saép tôùi.

Ñeå ñaït ñöôïc caùch hoaøn haûo hôn nhöõng aân hueä thieâng lieâng naày, Ñöùc Hoàng y ñöùng teân thænh caàu treân ñaây kính xin Ñöùc Thaùnh Cha khaáng ban Ôn Toaøn Xaù cho caùc Kitoâ höõu.

TOØA XAÙ GIAÛI TOÁI CAO, thöøa leänh ñaëc bieät cuûa Ñöùc Thaùnh Cha, saün saøng ban Ôn Toaøn Xaù, vôùi nhöõng ñieàu kieän thoâng thöôøng - xöng toâi, röôùc leã, caàu nguyeän theo yù Ñöùc Thaùnh Cha, vaø döùt boû moïi quyeán luyeán ñoái vôùi toäi loãi, - cho caùc Kitoâ höõu ñöôïc höôûng nhôø taïi Ñeàn Thaùnh La Vang, trong thôøi gian noùi treân, khi hoï soát saéng tham döï baát cöù leã nghi toân kính naøo, hoaëc ít laø ñoïc moät kinh Laïy Cha vaø kinh Tin Kính:

Ôn Toaøn Xaù naøy cuõng ñöôïc ban, vôùi nhöõng ñieàu kieän noùi treân, cho baát cöù nhaø thôø naøo cuûa baát cöù giaùo phaän naøo, trong möôøi ngaøy do Ñöùc Giaùm Muïc chæ ñònh, khi nôi ñoù coù toå chöùc baát cöù leã nghi long troïng naøo ñeå toân vinh Ñöùc Meï La Vang.

Baát cöù ñieàu gì traùi nghòch khoâng theå caûn trôû vieäc ban haønh naày.


Back to Radio Veritas Asia Home Page