Thö cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Vieät Nam
veà Ñaïi Leã Kyû Nieäm 200 Naêm
Ñöùc Meï Hieän ra taïi LA VANG

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Thö cuûa Ñöùc Hoàng Y Phaoloâ Giuse Phaïm Ñình Tuïng, Toång Giaùm Muïc Haø Noäi, Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Vieät Nam, vaø cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc Teâphanoâ Nguyeãn Nhö Theå, Giaùm Quaûn Toâng Toøa Hueá, veà Ñaïi Leã Kyû Nieäm 200 Naêm Ñöùc Meï Hieän ra taïi LA VANG.

HOÄI ÑOÀNG GIAÙM MUÏC VIEÄT NAM
40, Phoá Nhaø Chung
HAØ NOÄI

Trong "Thö cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Vieät Nam gôûi coäng ñoàng daân Chuùa nhaân dòp Hoäi Nghò thöôøng nieân 1997", ñeà ngaøy 11 thaùng 10 naêm 1997, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc chuùng toâi ñaõ vieát:

"Naêm 1998 saép tôùi laø naêm ñaëc bieät ñoái vôùi taát caû chuùng ta. Giaùo Hoäi Vieät Nam seõ möøng Kyû Nieäm 200 naêm Ñöùc Meï hieän ra taïi La Vang (1798-1998) an uûi phuø hoä caùc giaùo höõu trong côn thöû thaùch. Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ Ñeä Nhò ñaõ nhieàu laàn nhaéc ñeán bieán coá troïng ñaïi naày vaø phoù daâng Giaùo Hoäi Vieät Nam cho Ñöùc Meï La Vang. Hieäp vôùi vò Cha chung, chuùng toâi tha thieát môøi goïi anh chò em ñi vaøo naêm aân suûng naày, vôùi taát caû loøng hieáu thaûo meán yeâu Meï Maria, vaø haân hoan böôùc theo Meï trong cuoäc löõ haønh Ñöùc Tin chan hoøa yeâu thöông vaø hy voïng. Xin Meï daãn ñöa chuùng ta ñeán cuøng Chuùa Gieâsu laø Ñaáng Cöùu Ñoä hoâm qua, hoâm nay vaø maõi maõi muoân ñôøi."

Ñaïi Leã kyû nieäm 200 naêm Ñöùc Meï hieän ra taïi La Vang laø moät bieán coá toân giaùo troïng ñaïi, laø leã chung cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Vieät Nam.

Ngaøy 20 thaùng 10 naêm 1997, Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ñaõ ban pheùp môû Naêm Toaøn Xaù cho toaøn theå coäng ñoàng tín höõu Vieät Nam, nhaân dòp kyû nieäm 200 naêm Ñöùc Meï hieän ra taïi La Vang (1798-1998). Muïc ñích cuûa Naêm Toaøn Xaù Ñöùc Meï La Vang naày laø giuùp moïi ngöôøi tín höõu saùm hoái, ñoåi môùi ñôøi soáng, hoïc hoûi vaø noi göông Meï Maria, vaø nhôø Meï maø ñoùn nhaän hoàng aân Toaøn Xaù.

Chuû ñeà Naêm Toaøn Xaù Ñöùc Meï LaVang laø: "Cuøng Meï La Vang tieán veà Naêm Thaùnh Cöùu Ñoä 2000". Chuû ñeà naày ñöôïc trieån khai theo tinh thaàn vaø noäi dung Toâng Thö "Tieán Veà Ngaøn Naêm Thöù Ba" cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II, goàm caùc ñeà taøi chính nhö sau:

Naêm Toaøn Xaù Ñöùc Meï La Vang (1998-1999) ñöôïc khai maïc troïng theå taïi Thaùnh Ñòa La Vang luùc 09 giôø ngaøy 01 thaùng 01 naêm 1998 vaø beá maïc ngaøy 15 thaùng 08 naêm 1999.

Tam Nhaät Ñaïi Leã Kyû Nieäm 200 naêm Ñöùc Meï hieän ra taïi La Vang ñöôïc cöû haønh töø ngaøy 13 ñeán 15 thaùng 08 naêm 1998, taïi Thaùnh Ñòa La vang ñeå taï ôn Ñöùc Meï.

Chuùng toâi tin töôûng vôùi loøng hieáu thaûo meán yeâu Meï La Vang, cuøng vôùi söï höôûng öùng tham gia tích cöïc cuûa moïi thaønh phaàn Daân Chuùa, Ñaïi Leã kyû nieäm 200 naêm Ñöùc Meï La Vang seõ ñöôïc cöû haønh long troïng vaø thaùnh thieän, ñem laïi nhieàu ôn ích cho moïi ngöôøi, cho Giaùo Hoäi vaø cho Queâ Höông Vieät Nam, ñeå Ñöùc Meï ñöôïc chuùc tuïng vaø Thieân Chuùa Ba Ngoâi ñöôïc toân vinh.

Xin Ñöùc Meï La Vang chuùc phuùc laønh cho Ñaïi Leã Kyû Nieäm naày.


Back to Radio Veritas Asia Home Page