Thö cuûa UBND Tænh Quaûng Trò
gôûi cho ÑTGM Teâphanoâ Nguyeãn Nhö Theå
veà Ñaïi Leã Kyû Nieäm 200 Naêm
Ñöùc Meï Hieän ra taïi LA VANG

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Thö cuûa UÛy Ban Nhaân Daân Tænh Quaûng Trò
gôûi cho Ñöùc Toång Giaùm Muïc Teâphanoâ Nguyeãn Nhö Theå, traû lôøi veà vieäc toå chöùc Ñaïi Leã Kyû Nieäm 200 Naêm Ñöùc Meï Hieän ra taïi LA VANG.

Coäng Hoøa Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam
Ñoäc Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc

UBND Tænh Quaûng Trò
soá 1023/CV-UB
traû lôøi vaên thö soá 12/1997/TTGMH
v/v xin kyû nieäm 200 La Vang

Tröôùc heát thay maët UBND tænh Quaûng Trò vaø nhaân danh caù nhaân toâi xin göûi ñeán Toång Giaùm Muïc lôøi chuùc söùc khoûe vaø lôøi chaøo traân troïng.

Traû lôøi vaên thö soá 12/1997/TTGMH ngaøy 1/12/1997 cuûa Toøa Toång Giaùm Muïc Hueá veà vieäc xin toå chöùc ñaïi leã kyû nieäm 200 naêm Ñöùc Meï La Vang, UBND tænh coù yù kieán nhö sau:

1. Ñoàng yù ñeå Toøa Toång Giaùm Muïc Hueá toå chöùc kyû nieäm 200 naêm söï kieän La Vang trong ba ngaøy 13,14,15/8/1998 taïi nhaø thôø La Vang, xaõ Haûi Phuù, huyeän Haûi Laêng theo noäi dung:

2. Veà ñeà nghò cuûa Toång Giaùm Muïc "xin UÛy Ban taïo ñieàu kieän thuaän lôïi vaø giuùp ñôõ" taïi vaên thö noùi treân, UÛy Ban Nhaân Daân tænh seõ höôùng daãn caùc caáp, caùc ngaønh vaø caùc ñoaøn theå trong tænh tích cöïc hoã trôï ñeå cuoäc leã ñöôïc dieãn ra an toaøn, vui töôi toát ñeïp. Muoán vaäy, ban toå chöùc caàn sôùm coù tôø trình cho bieát noäi dung, chöông trình vaø caùc bieän phaùp toå chöùc cuï theå trong caùc ngaøy 13,14,15/8/1998.

3. Tröø ba ngaøy 13,14,15/8 coù chöông trình leã kyû nieäm nhö ñaõ noùi treân, yeâu caàu trong naêm 1998 Giaùo Hoäi khoâng toå chöùc gì khaùc ngoaøi nhöõng sinh hoaït thöôøng leä nhö laâu nay vaãn dieãn ra thöôøng ngaøy taïi khu vöïc nhaø thôø La Vang.

Vaäy UBND tænh xin traû lôøi ñeå Toång Giaùm Muïc chuû ñoäng boá trí chöông trình.

Nôi nhaän:

Chuù YÙ: Treân ñaây laø noäi dung böùc thô cuûa UÛy Ban Nhaân Daân Tænh Quaûng Trò gôûi cho Ñöùc Toång Giaùm Muïc Teâphanoâ Nguyeãn Nhö Theå. Nhöng tin môùi nhaát töø Vieät Nam cho bieát laø vaøo ngaøy muøng 1 thaùng 1 naêm 1998, luùc 9 giôø saùng, seõ coù thaùnh leã khai maïc Naêm Toaøn Xaù Ñöùc Meï LaVang, nhö thuôøng.

Tin Vieät Nam: Giaùo Hoäi Vieät Nam khai maïc Naêm Toaøn Xaù Ñöùc Meï La Vang vaøo ngaøy muøng 1 thaùng 1 naêm 1998

Giaùo Hoäi Vieät Nam khai maïc Naêm Toaøn Xaù Ñöùc Meï La Vang vaøo ngaøy muøng 1 thaùng 1 naêm 1998.

Tin Vieät Nam (nguoàn Tin Rieâng 30/12/97): Maëc duø trong naêm 1998, UÛy Ban Nhaân Daân tænh Quaûng Trò, do vaên thö ñeà ngaøy 4 thaùng 12, khoâng cho pheùp toå chöùc gì khaùc ngoaøi nhöõng sinh hoaït thöôøng leä, tröø ba ngaøy 13,14,15/8/98, Ñöùc Hoàng Y Toång Giaùm Muïc Haø Noäi cuøng vôùi Ñöùc Toång Giaùm Muïc Hueá, ñaõ coâng boá chung böùc thô muïc vuï, baùo tin cho moïi giaùo höõu bieát Naêm Toaøn Xaù Ñöùc Meï La Vang seõ ñöôïc khai maïc luùc 9 giôø saùng, ngaøy muøng 1 thaùng 01 naêm 1998, taïi Thaùnh Ñòa La Vang.

Ñaøng khaùc, theo nguoàn tin ñaùng tin caäy töø Vieät Nam, thì Thaùnh Leã khai maïc Naêm Toaøn Xaù Ñöùc Meï La Vang, seõ ñöôïc cöû haønh ñuùng ngaøy giôø nhö ñaõ ñöôïc thoâng baùo. UÛy Ban Nhaân Daân tænh Quaûng Trò, vaøo giôø choùt, ñaõ cho pheùp toå chöùc Thaùnh Leã khai maïc naày, tuy nhieân trong caáp böïc ñòa phöông Toång Giaùo Phaän Hueá maø thoâi. Trong Thaùnh Leã Khai Maïc taïi Thaùnh Ñòa La Vang, Saéc Chæ cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II thieát laäp Naêm Toaøn Xaù Ñöùc Meï La Vang seõ ñöôïc coâng boá, vaø 24 böùc töôïng Ñöùc Meï LaVang seõ ñöôïc laøm pheùp vaø gôûi ñeán töøng giaùo phaän cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Vieät Nam ñeå ghi daáu bieán coá Ñaïi Leã Kyû Nieäm 200 naêm Ñöùc Meï hieän ra taïi La Vang.


Back to Radio Veritas Asia Home Page