Thö cuûa UBND Tænh Quaûng Trò
gôûi cho ÑTGM Teâphanoâ Nguyeãn Nhö Theå
cho pheùp toå chöùc Leã Khai Maïc Naêm Toaøn Xaù
nhaân dòp Kyû Nieäm 200 Naêm
Ñöùc Meï Hieän ra taïi LA VANG

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Thö cuûa UÛy Ban Nhaân Daân Tænh Quaûng Trò
gôûi cho Ñöùc Toång Giaùm Muïc Teâphanoâ Nguyeãn Nhö Theå,
cho pheùp toå chöùc Leã Khai Maïc Naêm Toaøn Xaù
nhaân dòp Kyû Nieäm 200 Naêm
Ñöùc Meï Hieän ra taïi LA VANG.

Coäng Hoøa Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam
Ñoäc Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc

UBND Tænh Quaûng Trò
soá 1087/CV-UB
traû lôøi vaên thö soá 14/1997/TTGMH
v/v laøm Leã khai maïc naêm Toaøn Xaù

Traû lôøi vaên thö soá 14/1997/TTGMH ngaøy 18/12/1997 cuûa Toøa Toång Giaùm Muïc Hueá veà vieäc laøm Leã Khai maïc naêm Toaøn Xaù taïi nhaø thôø La Vang, UBND tænh coù yù kieán nhö sau:

1. Chaáp thuaän vieäc toå chöùc Leã khai maïc naêm Toaøn Xaù, thôøi gian töø 09h ñeán 17h ngaøy 01/01/1998 taïi nhaø thôø La Vang do Toång Giaùm muïc Nguyeãn Nhö Theå, Giaùm quaûn Toâng toøa Toång Giaùo phaän Hueá laø chuû leã. Theo yeâu caàu thuaàn tuùy toân giaùo, trang nghieâm, ñoaøn keát daân toäc, haøi hoøa ñaïo ñôøi, ñaûm baûo traät töï an ninh vaø veä sinh moâi tröôøng. Toaøn boä noäi dung Leã khai maïc chæ dieãn ra trong khuoân vieân nhaø thôø La Vang, khoâng toå chöùc röôùc töôïng Ñöùc Meï Thaùnh du veà caùc giaùo phaän khaùc, do ñoù cuõng khoâng tieán haønh caùc nghi thöùc khôûi ñaàu cuûa vieäc röôùc töôïng Thaùnh du.

2. Yeâu caàu toøa Toång Giaùm muïc Hueá baùo caùo roõ noäi dung, chöông trình cuï theå cuûa naêm Toaøn xaù cuøng caùc taøi lieäu aán phaåm phuïc vuï Leã naêm Toaøn xaù tröôùc ngaøy toå chöùc Leã khai maïc noùi treân ñeå UBND tænh xem xeùt vaø seõ coù yù kieán traû lôøi sau.

3. Ban toå chöùc buoåi leã khai maïc naêm Toaøn xaù caàn tröïc tieáp laøm vieäc cuï theå vôùi UBND huyeän Haûi Laêng ñeå ñöôïc giuùp ñôõ cho buoåi leã dieãn ra an toaøn, vui töôi, toát ñeïp.

4. Chaáp thuaän vieäc Linh muïc Phan Xuaân Thanh (quaûn xöù An Vaân) ñieàu haønh cuoäc Leã naøy thay Linh muïc Döông Ñöùc Toaïi ñang ñieàu trò beänh.

Vaäy UBND tænh xin traû lôøi Cuï bieát ñeå chuû ñoäng boá trí chöông trình.

Nôi nhaän:


Back to Radio Veritas Asia Home Page