Toång Giaùo Phaän Haø Noäi
röôùc Töôïng Ñöùc Meï LaVang
ñi khaép caùc giaùo xöù

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Toång Giaùo Phaän Haø Noäi röôùc Töôïng Ñöùc Meï LaVang ñi khaép caùc giaùo xöù.

Tin Haø Noäi (Tin rieâng): Ñöùc Hoàng Y Phaoloâ Maria Phaïm Ñình Tuïng, Toång Giaùm Muïc Haø Noäi, vaø laø Ñaëc Söù cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II trong cuoäc Leã Möøng 200 naêm Ñöùc Meï Hieän Ra Taïi LaVang, töø ngaøy 13 ñeán 15 thaùng 8/1998 naày, vöøa cho bieát: Töôïng Ñöùc Meï LaVang ñaõ ñöôïc röôùc veà Toång Giaùo Phaän Haø Noäi, hoâm thaùng 5/1998 vöøa qua. Vaø töø ñoù ñeán nay, caùc giaùo xöù trong Toång Giaùo Phaän luaân phieân nhau röôùc Töôïng Ñöùc Meï LaVang veà thaêm. Ñaâu ñaâu cuõng coù thaät ñoâng tín höõu soát saéng ñeán kính vieáng Ñöùc Meï. Theo Ñöùc Hoàng Y nhaän xeùt, thì tín höõu Vieät Nam coù loøng suøng kính Ñöùc Meï moät caùch ñaëc bieät.

Ngoaøi ra, caùc tín höõu Toång Giaùo Phaän ñaõ toå chöùc thaønh nhöõng ñoaøn haønh höông, tieán veà LaVang, ñeå tham döï caùc nghi leã möøng 200 naêm Ñöùc Meï hieän ra taïi ñaây. Rieâng Ñöùc Hoàng Y Toång Giaùm Muïc Haø Noäi, ngaøi seõ ñöôïc chính thöùc tieáp ñoùn taïi LaVang, nhö Ñaëc Söù cuûa ÑTC vaøo chieàu ngaøy 14 thaùng 8/1998, AÙp Leã Ñöùc Meï Hoàn Xaùc Leân Trôøi, vaø seõ chuû teá Thaùnh Leã Beá Maïc, vaøo saùng ngaøy 15 thaùng 8/1998.


Back to Radio Veritas Asia Home Page