Söù Ñieäp cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II
nhaân dòp Kyû Nieäm 200 Naêm
Ñöùc Meï Hieän ra taïi LA VANG

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nhaân dòp khai maïc Naêm Toaøn Xaù Kyû Nieäm 200 naêm Ñöùc Trinh Nöõ Maria hieän ra taïi La Vang, toâi nhieät tình chung vui vaø taï ôn Thieân Chuùa vôùi caùc Giaùm Muïc Vieät Nam vaø vôùi caùc tín höõu trong Giaùo Phaän caùc ngaøi.

Taïi Ñeàn Thaùnh naøy, voán raát ñöôïc tín höõu Coâng Giaùo Vieät Nam quyù meán, vang leân moät söù ñieäp hy voïng maø Meï Thieân Chuùa ñaõ göûi ñeán con caùi Ngöôøi vaøo naêm 1798 giöõa nhöõng thoáng khoå tinh thaàn vaø theå xaùc, khi Meï noùi: "Caùc con haõy tin töôûng, haõy vui loøng chòu ñöïng ñau khoå, Meï ñaõ nhaän lôøi caùc con caàu xin. Töø nay veà sau, heã ai ñeán keâu xin Meï nôi ñaây, seõ ñöôïc toaïi nguyeän".

Suoát hai theá kyû, söù ñieäp aáy, vaãn luoân luoân hôïp thôøi, ñaõ ñöôïc soát saéng ñoùn nhaän taïi La Vang. Maëc cho nhöõng thöû thaùch lôùn lao ñaõ ñaùnh daáu gioøng lòch söû cuûa La Vang, Trung Taâm Thaùnh Maãu naøy, nay trôû thaønh Trung Taâm toaøn quoác, ñaõ duy trì ñöôïc caùc cuoäc haønh höông lieân tuïc nhö moät truyeàn thoáng sinh ñoäng. Mang taâm söï thaàm kín, raát nhieàu ngöôøi, ñuû moïi thaønh phaàn, ñuû moïi hoaøn caûnh, ñeán phoù thaùc cho Meï treân trôøi nhöõng khaéc khoaûi vaø nhöõng kyø voïng cuûa hoï. Giaùm muïc, linh muïc, tu só nam nöõ, giaùo daân ñeàu yeâu thích tìm ñöôïc nôi ñaây söï hieän dieän nieàm nôû cuûa Meï, Ñaáng ban cho hoï ñaày ñuû can ñaûm ñeå laøm chöùng tuyeät vôøi veà ñôøi soáng Kitoâ höõu trong nhöõng hoaøn caûnh laém luùc khoù khaên. Toâi chuùc tuïng Thieân Chuùa ñaõ khoâng bao giôø boû rôi ñoaøn daân tìm kieám Ngaøi, vaø vôùi söï phuø trôï hieàn maãu cuûa Ñöùc trinh Nöõ Maria, vaãn tieáp tuïc daãn daét ñoaøn daân naøy trong nhöõng ngaøy haïnh phuùc cuõng nhö trong nhöõng luùc khoán ñoán.

Toâi caàu chuùc cho nhöõng tín höõu, trong Naêm Toaøn Xaù naøy seõ ñeán caàu nguyeän vôùi Ñöùc Meï La Vang taïi ñeàn thaùnh cuûa Ngöôøi hoaëc seõ keâu caàu Ngöôøi ôû nhöõng nôi khaùc, ñöôïc tìm thaáy moät söùc thuùc ñaåy toâng ñoà môùi cho ñôøi soáng Kitoâ höõu cuûa hoï, vaø nhaän laõnh ôn an uûi vaø söùc maïnh ñeå ñöông ñaàu vôùi nhöõng aâu lo trong cuoäc soáng. Toâi môøi goïi hoï nhìn thaáy nôi Ñöùc Maria moät ngöôøi Meï maø chính Ñöùc Gieâsu ñaõ ban taëng cho loaøi ngöôøi, moät ngöôøi Meï seõ daãn daét hoï ñeán vôùi Ngöôøi Con thaàn linh cuûa mình.

Vì ñaõ soáng caùch hoaøn haûo thaân phaän ngöôøi moân ñeä Chuùa, Meï keâu goïi caùc Kitoâ höõu tieán böôùc treân con ñöôøng soáng Tin Möøng haêng say. Öôùc gì Meï loâi cuoán hoï thaønh nhöõng ngöôøi haønh höông kieân vöõng trong nieàm tin vaøo Ñöùc Kitoâ laø Ñaáng cöùu ñoä duy nhaát cuûa nhaân loaïi, thaønh nhöõng ngöôøi haønh höông cuûa nieàm hy voïng, höôùng tôùi söï mong ñôïi giôø phuùt Thieân Chuùa gaët haùi muøa maøng ñaõ gieo vaøo loøng ñaát, thaønh nhöõng ngöôøi haønh höông cuûa loøng baùc aùi, soáng ôn goïi hieäp nhaát, huynh ñeä vaø phuïc vuï giöõa caùc anh chò em maø hoï cuøng chia seû cuoäc soáng.

Trong khi chuùng ta böôùc vaøo naêm thöù hai chuaån bò naêm Ñaïi Toaøn Xaù 2000, naêm daønh rieâng cho Chuùa Thaùnh Thaàn, toâi ñoäng vieân ngöôøi Coâng Giaùo Vieät Nam haõy chieâm ngaém nôi Ñöùc Maria, hình aûnh moät ngöôøi nöõ khieâm toán trong nhaân loaïi ñaõ ñeå cho taùc ñoäng beân trong cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn höôùng daãn. Meï keát hieäp ñaäm ñaø vaø saâu xa vôùi Thieân Chuùa, Meï ñaõ trung thaønh vaø troïn veïn vaâng theo caùc lôøi môøi goïi cuûa Ngaøi. Öôùc gì moïi ngöôøi coù theå khaùm phaù ra nôi Meï moät ngöôøi nöõ thaàm laëng vaø laéng nghe, suy ñi nghó laïi trong loøng nhöõng gì maø Thaùnh Thaàn cuûa Chuùa ñaõ soi saùng cho Meï nhaän thöùc: ñoù laø söï hieän dieän öu aùi vaø taùc ñoäng thaùnh hoùa cuûa Ngaøi. Meï khoâng heà chaùn naûn thaát voïng vì caùc khoù khaên, Meï ñaõ theå hieän ñaày ñuû khaùt voïng tieàm aån nôi nhöõng ngöôøi ngheøo cuûa Thieân Chuùa. Do ñoù Meï laø maãu göông saùng ngôøi cho nhöõng ai thaønh taâm tin töôûng vaøo lôøi höùa cuûa Chuùa (x. Tieán Veà Ngaøn Naêm Thöù Ba, soá 48).

Toâi ñoàng taâm hieäp yù trong lôøi caàu nguyeän vôùi ñoâng ñaûo khaùch haønh höông veà La Vang, vaø tha thieát khaån caàu Meï Chuùa Kitoâ, Meï nhaân loaïi, cho toaøn theå Daân Toäc Vieät Nam, cuõng nhö cho caùc coäng ñoaøn Kitoâ höõu ngöôøi Vieät soáng ôû nöôùc ngoaøi. Öôùc gì hoï ñaët tin töôûng vaøo Ñöùc Trinh Nöõ raát thaùnh, Ñaáng ñang ñoàng haønh vôùi hoï trong cuoäc löõ haønh traàn theá vôùi taát caû tình hieàn maãu. Duø soáng baát cöù nôi ñaâu, öôùc gì hoï laø nhöõng moân ñeä cuûa Chuùa Kitoâ, trung thaønh vaø quaûng ñaïi laøm chöùng nhaân cho tình yeâu voâ bieân cuûa Thieân Chuùa ôû giöõa anh chò em mình.

Trong dòp hoàng phuùc kyû nieäm 200 naêm Ñöùc Trinh Nöõ hieän ra taïi La Vang, toâi thaân aùi göûi Pheùp Laønh Toøa Thaùnh ñeán Ngaøi, cuõng nhö ñeán caùc Giaùm Muïc, linh muïc, nhöõng ngöôøi chuaån bò laøm linh muïc, caùc tu só nam nöõ vaø toaøn theå tín höõu ôû Vieät Nam vaø haûi ngoaïi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page