Chuùc Möøng
Ñöùc Taân Giaùm Muïc Phuù Cöôøng
Pheâroâ Traàn Ñình Töù

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page