Kinh Thaùnh Maãu Lavang

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Thaùnh Maãu Lavang cho Naêm Toaøn Xaù Ñöùc Meï La Vang (1998-1999) ñöôïc khai maïc troïng theå taïi Thaùnh Ñòa La Vang luùc 09 giôø ngaøy 01 thaùng 01 naêm 1998 vaø beá maïc ngaøy 15 thaùng 08 naêm 1999


Back to Radio Veritas Asia Home Page