Noäi dung böùc thô
ÑTC cöû ÑHY Phaïm Ñình Tuïng
laøm Ñaëc Söù cuûa ngaøi ñeå chuû toïa
leã nghi möøng 200 naêm Ñöùc Meï hieän ra
taïi La Vang (1798 - 1998)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vaøi ñieåm noäi dung böùc thô ÑTC Gioan Phaoloâ II boå nhieäm Ñöùc Hoàng Y Phaoloâ Giuse Phaïm Ñình Tuïng laøm Ñaëc Söù nhaân dòp möøng kyû nieäm 200 naêm Ñöùc Meï hieän ra taïi La Vang.

Nhaät baùo Quan Saùt Vieân Roma (L'Osservatore Romano), cô quan baùn chính thöùc Toøa Thaùnh, soá ra ngaøy Chuùa Nhaät 9.08.98, nôi trang nhaát vaø trang 5, ñaõ daønh ba baøi veà Leã möøng Kyû Nieäm 200 naêm Ñöùc Meï Hieän Ra taïi Lavang. Söï kieän naøy cho thaáy Toøa Thaùnh löu yù ñaëc bieät ñeán bieán coá lòch söû quan troïng cuûa Giaùo Hoäi Vieät Nam.

Baøi nhaát, vôùi hình Ñöùc Meï Lavang , Meï boàng Chuùa Haøi Ñoàng, ñaêng laïi söù ñieäp cuûa ÑTC göûi cho Ñöùc Hoàng Y Phaoloâ Giuse Phaïm Ñình Tuïng, Toång Giaùm Muïc Haø Noäi, Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Vieät Nam, ñeå phoå bieán cho Coäng Ñoàng Coâng Giaùo Vieät Nam. Söù ñieäp ñöôïc kyù ngaøy 16.12.1997. Söù ñieäp naày cuûa ÑTC ñaõ ñöôïc phoå bieán saâu roäng, khoâng nhöõng taïi Vieät Nam, maø taïi caùc coäng ñoàng Coâng Giaùo Haûi Ngoaïi nöõa, qua caùc baùo chí, ñaøi phaùt thanh vaø truyeàn hình Coâng Giaùo, caùch rieâng trong dòp möøng kyû nieäm naøy.

Baøi hai: Loøng suøng kính cuûa ngöôøi Coâng Giaùo Vieät Nam ñoái vôùi Ñöùc Trinh Nöõ Maria, caùch rieâng ñoái vôùi Ñöùc Meï Lavang qua caùc theá kyû. (Chuùng toâi seõ coù dòp trình baøy baøi naøy trong nhöõng ngaøy tôùi ñaây).

Baøi ba: ñaêng thö ÑTC boå nhieäm Ñöùc Hoàng Y Phaoloâ Giuse Phaïm Ñình Tuïng, Toång Giaùm Muïc Haø Noäi, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Vieät Nam laøm Ñaëc Söù cuûa ngaøi chuû toïa caùc leã nghi möøng 200 naêm kyû nieäm vieäc Ñöùùc Meï hieän ra taïi Lavang. Thö naøy ñöôïc kyù ngaøy 01.08.1998 vaø ñöôïc chính thöùc coâng boá treân baùo Quan Saùt Vieân Roma (L'Osservatore Romano), soá ra ngaøy Chuùa Nhaät 9.08.98. Ñaïi yù böùc thö nhö sau:

200 naêm Ñöùc Trinh Nöõ Maria hieän ra taïi nôi ñöôïc goïi laø Lavang, thuoäc giaùo phaän Hueá, seõ ñöôïc möøng trong nhöõng ngaøy töø 13 ñeán 15 thaùng 8/1998 naøy. Meï hieän ra ñeå xaùc nhaän giaùo huaán cuûa Phuùc AÂm, vöøa ñem ñeán cho moïi ngöôøi nguoàn hy voïng môùi.

ÑTC vieát: "Ñeàn thaùnh kính Ñöùc Meï taïi Lavang ñaõ ñöôïc Ñöùc Gioan XXIII, Vò Tieàn Nhieäm ñaùng kính nhôù cuûa Ta, ghi vaøo soå caùc Tieåu Vöông Cung Thaùnh Ñöôøng. Moïi ngöôøi ñeàu bieát raèng Ta coù loøng suøng kính caùch rieâng ñoái vôùi Meï Thieân Chuùa, vì loøng suøng kính naøy ñem laïi bieát bao ôn laønh cho caùc tín höõu. Vì theá vieäc möøng bieán coá lòch söû (LaVang) laø moät ñieàu raát xöùng hôïp. Vieäc möøng naøy seõ gia taêng loøng ñaïo ñöùc, cuûng coá ñöùc tin vaø caùc doác quyeát môùi".

ÑTC vieát tieáp trong thô nhö sau: "Ñeå toû loøng quí meán ñoái vôùi caùc tín höõu Vieät Nam vaø taát caû nhöõng ai thoâng coâng leã möøng kyû nieäm, Ta muoán cöû moät vò thay maët ta chuû toïa caùc leã nghi. Ta lieàn nghó ngay ñeán Hieàn Ñeä ñaùng kính (Ñöùc Hoàng Y), ngöôøi con öu tuù cuûa Ñaát nöôùc (Vieät Nam). Vì theá, Hieàn Ñeä ñaùng kính, vôùi tình yeâu meán , Ta cöû Hieàn Ñeä laøm Ñaëc Söù cuûa Ta chuû toïa caùc leã nghi möøng trong dòp naøy. Hieàn Ñeä chuyeån ñeán taát caû caùc tín höõu tham döï loøng nhaân aùi cuûa Ta vaø Hieàn Ñeä cuõng nhaéc laïi lôøi khuyeân nhuû cuûa Ta cho caùc tín höõu haõy hoïc hoûi veà Ñöùc Meï Maria".

Sau cuøng ÑTC Gioan Phaoloâ II uûy cho Ñöùc Hoàng Y Ñaëc Söù nhaân danh ngaøi ban Pheùp Laønh Toøa Thaùnh cho caùc ngöôøi tham döï.


Back to Radio Veritas Asia Home Page