Chuùc Möøng
Taân Giaùm Muïc Chính Toøa Myõ Tho
Ñöùc Cha Phaoloâ Buøi Vaên Ñoïc

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC boå nhieäm taân Giaùm Muïc Chính Toaø Myõ Tho, Vieät Nam.

Vatican - 15.04.99 - Hoâm Thöù Naêm 15/04/99, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ boå nhieäm Cha Phaoloâ Buøi Vaên Ñoïc, 55 tuoåi, hieän laø Cha Toång Ñaïi Dieän Giaùo Phaän Ñaø Laït, laøm Giaùm Muïc Chính Toøa Giaùo Phaän Myõ Tho; ñoàng thôøi ÑTC cuõng chaáp nhaän ñôn xin höu döôõng vì lyù do tuoåi taùc cuûa Ñöùc Cha Anreâ Nguyeãn Vaên Nam.

Cha Phaoloâ Ñoïc sinh taïi Ñaø Laït caùch ñaây 55 naêm. Hoài coøn laø chuûng sinh ngaøi ñaõ ñöôïc Ñöùc Cha Simon Hoøa Nguyeãn Vaên Hieàn, Giaùm Muïc Ñaø Laït, göûi sang Roma, theo hoïc taïi Ñaïi Hoïc cuûa Boä Truyeàn Giaùo Urbaniana. Trôû veà Vieät Nam, cha daïy moân Thaàn Hoïc Tín Lyù taïi caùc Ñaïi Chuûng Vieän Saigon, Hueá vaø Haø Noäi. Ngaøi giöõ chöùc vuï Giaùm Ñoác Ñaïi Chuûng Vieän Minh Hoaø Ñaølaït töø Naêm 1975 ñeán 1995 (cho ñeán khi laøm Toång Ñaïi Dieän cuûa Giaùo Phaän Ñaø Laït). Thaùng Tö naêm 1998, Cha ñaõ ñöôïc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Vieät Nam choïn laøm chuyeân vieân tham döï Khoùa Hoïp ñaëc bieät taïi Roma cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà AÙ Chaâu.

Vieäc boå nhieäm Cha Phaolo Buøi Vaên Ñoïc laøm Giaùm Muïc Myõ Tho laø thaønh quaû ñaàu tieân cuûa chuyeán vieáng thaêm thaùng 2/1999 vöøa qua cuûa Phaùi Ñoaøn Toøa Thaùnh taïi Vieät Nam. Tính töø thaùng 2 naêm 1998 ñeán nay, ñaây laø laàn boå nhieäm Giaùm Muïc thöù naêm. Hieän taïi, Toøa Thaùnh vaø Coäng Ñoàng Coâng Giaùo Vieät Nam ñang chôø ñôïi nhöõng thaønh quaû khaùc nöõa, trong thôøi gian tôùi ñaây. Hieän nay taïi Vieät Nam coøn ba Giaùo Phaän khoâng coù chuû chaên laø: Höng Hoùa, Laïng Sôn vaø Haûi Phoøng.


Back to Home