Töôøng Thuaät
Thaùnh Leã Thuï Phong Giaùm Muïc
cuûa Ñöùc Cha Phaoloâ Buøi Vaên Ñoïc
Taïi Nhaø Thôø Chính Toaø Ñaø Laït
ngaøy 20/05/1999

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Hình aûnh Thaùnh Leã Thuï Phong Giaùm Muïc1
Hình aûnh Thaùnh Leã Thuï Phong Giaùm Muïc 2
Hình aûnh Thaùnh Leã Thuï Phong Giaùm Muïc 3
Hình aûnh Thaùnh Leã Thuï Phong Giaùm Muïc 4

Töôøng Thuaät Thaùnh Leã Thuï Phong Giaùm Muïc cuûa Ñöùc Cha Phaoloâ Buøi Vaên Ñoïc Taïi Nhaø Thôø Chính Toaø Ñaø Laït ngaøy 20/05/1999.

Thaùnh Leã Thuï Phong Giaùm Muïc cuûa Ñöùc Cha Phaoloâ Buøi Vaên Ñoïc, Taân Giaùm Muïc Myõ Tho baét ñaàu luùc 9:30 saùng ngaøy 20 thaùng 5 naêm 1999 taïi Nhaø Thôø Chính Toaø Ñaø Laït.

Vôùi söï tham döï cuûa:

Thaùnh Leã do Ñöùc Toång Giaùm Muïc Saøi Goøn Gioan Baotixita Phaïm Minh Maãn chuû phong. Hai vò phuï phong laø Ñöùc Giaùm Muïc Batoâloâmeâoâ Nguyeãn Sôn Laâm, Giaùm Muïc Thanh Hoaù Vaø Ñöùc Giaùm Muïc Pheâroâ Nguyeãn Vaên Nhôn, Giaùm Muïc Ñaølaït.

Ñöùc Giaùm Muïc Batoâloâmeâoâ Nguyeãn Sôn Laâm giaûng trong Thaùnh Leã. Ngaøi nhaán maïnh ñeán söù vuï cuûa Giaùm Muïc trong Hoäi Thaùnh.

Buoåi leã dieãn ra trong baàu khí trang nghieâm long troïng. Döôùi baàu trôøi naéng aám, duø raèng töø hai ngaøy tröôùc trôøi coù möa lôùn. Leã ñaøi ñöôïc döïng leân taïi maët tieàn cuûa nhaø thôø Chính Toøa Ñaølaït. Duø vaäy moät soá raát ñoâng giaùo daân ñaõ phaûi ñöùng doïc theo con ñöôøng tröôùc nhaø thôø Chính Toøa ñeå tham döï Thaùnh Leã vì khuoân vieân nhaø thôø khoâng ñuû söùc chöùa.

Thaùnh Leã keát thuùc luùc 11:30 vaø tieáp theo laø tieäc möøng ñöôïc toå chöùc taïi Toaø Giaùm Muïc Ñaølaït.

Trong Thaùnh Leã Thuï Phong Giaùm Muïc, Ñöùc Cha Ñoïc noùi leân nieàm bieát ôn ñoái vôùi Chuùa, vôùi Giaùo Hoäi vaø giaùo daân. Ngaøy 27.05.99 tôùi ñaây Ñöùc Cha Phaoloâ Buøi Vaên Ñoïc seõ veà nhaän Giaùo Phaän Myõ Tho. Ñöùc Taân Giaùm Muïc seõ trình baøy ñöôøng höôùng muïc môùi cuûa ngaøi vôùi toaøn Giaùo Phaän vaø Daân Chuùa trong Thaùnh Leã Nhaän Giaùo Phaän. Chuùng toâi seõ coá gaéng töôøng thuaät ñeán quyù vò Ñöôøng Höôùng Muïc Vuï môùi cuûa Ñöùc Cha Phaoloâ Buøi Vaên Ñoïc trong kyø tôùi. Xin heïn gaëp laïi


Back to Home