TIN BUOÀN
Ñöùc Cha Giuse Maria Nguyeãn Tuøng Cöông
Giaùm Muïc Haûi Phoøng, ñaõ qua ñôøi
chieàu thöù Tö ngaøy 10.03.99

Ñöùc Cha Giuse Maria Nguyeãn Tuøng Cöông, Giaùm Muïc Haûi Phoøng, ñaõ qua ñôøi ngaøy 10.03.99.

Haûi Phoøng - 10.03.99 - Ñöùc Hoàng Y Phaolo Phaïm Ñình Tuïng, Toång Giaùm Muïc Haø-Noäi vaø Cha Laurent Phaïm Haân Quynh, Toång Ñaïi Dieän Haûi Phoøng, vöøa gôûi ñieän thö sang Roma baùo tin Ñöùc Cha Giuse Maria Nguyeãn Tuøng Cöông, Giaùm Muïc Haûi Phoøng qua ñôøi luùc 14:55 chieàu (giôø Vieät Nam) ngaøy thöù Tö 10.03.99 taïi Haûi Phoøng, sau nhieàu thaùng chòu beänh. Ñöùc Cha Nguyeãn Tuøng Cöông sinh taïi Haø Noäi ngaøy 4 thaùng 10 naêm 1919; thuï phong Linh Muïc 3.12.1949, ñöôïc boå nhieäm laøm Giaùm Muïc Haûi Phoøng 10 thaùng Gieâng naêm 1979, vaø ñöôïc taán phong ngaøy 18.02 cuõng naêm 1979.

Ban Vieät Ngöõ Ñaøi Phaùt Thanh Chaân Lyù AÙ Chaâu, xin hieäp yù vôùi toaøn theå giaùo phaän Haûi Phoøng vaø gia ñình thaân thuoäc, ñeå caàu nguyeän cho Ñöùc Coá Giaùm Muïc Giuse Maria Nguyeãn Tuøng Cöông, vaø xin thaân thaønh chia buoàn.


Back to Radio Veritas Asia Home Page