ÑTC cöû ÑHY Phaïm Ñình Tuïng
laøm Ñaëc Söù cuûa ngaøi ñeå chuû toïa
leã nghi möøng 200 naêm Ñöùc Meï hieän ra
taïi La Vang (1798 - 1998)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC cöû Ñöùc Hoàng Y Phaoloâ Giuse Phaïm Ñình Tuïng laøm Ñaëc Söù cuûa ngaøi ñeå chuû toïa leã nghi möøng 200 naêm Ñöùc Meï hieän ra taïi La Vang (1798 - 1998).

Vatican - 01.08.98 - Thöù Baåy, moàng 1 thaùng 8/1998 , ÑTC chæ ñònh Ñöùc Hoàng Y Phaoloâ Giuse Phaïm Ñình Tuïng, Toång Giaùm Muïc Haø Noäi, Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Vieät Nam, laøm Ñaëc Söù cuûa ngaøi, ñeå chuû toïa caùc leã nghi möøng 200 naêm Ñöùc Meï hieän ra taïi La Vang, naèm trong Toång Giaùo Phaän Hueá. Caùc Leã Nghi möøng kyû nieäm quan troïng naøy ñöôïc toå chöùc vaøo nhöõng ngaøy 13, 14 vaø 15 thaùng 8/1998 tôùi ñaây, dòp leã Ñöùc Meï Linh Hoàn vaø Xaùc Leân Trôøi.

Theo truyeàn thoáng trong Giaùo Hoäi, trong nhöõng dòp kyû nieäm caùc bieán coá toân giaùo quan troïng vaø coù tính caùch lòch söû cuûa Giaùo Hoäi taïi moät Quoác Gia, ÑTC thöôøng cöû moät Vò Hoàng Y töø nöôùc ngoaøi, hoaëc töø Vatican, ñaïi dieän ngaøi, ñeán chuû toïa caùc leã nghi. Vì hoaøn caûnh rieâng taïi Vieät Nam, ÑTC ñaõ theo moät theå thöùc khaùc, laø cöû chính Ñöùc Hoàng Y Toång Giaùm Muïc Haø Noäi, laøm ñaëc söù cuûa Ngaøi trong caùc Leã Nghi Möøng 200 Naêm Ñöùc Meï Hieän Ra taïi La Vang.

Daàu sao, vieäc ÑTC cöû vò Ñaëc Söù cuûa Ngaøi trong dòp möøng kyû nieäm 200 naêm Ñöùc Meï hieän ra taïi La Vang, moät bieán coá lòch söû quan troïng cuûa Giaùo Hoäi Vieät Nam, laø moät cöû chæ öu aùi vaø noùi leân söï hieän dieän thieâng lieâng cuûa ÑTC vôùi Giaùo Hoäi Vieät Nam.

Nhaân dòp naày, töôûng cuõng neân nhaéc laïi raèng Ñöùc Coá Giaùo Hoaøng Gioan 23, ñaõ caát nhaéc Thaùnh Ñöôøng LaVang leân baäc "Tieåu Vöông Cung Thaùnh Ñöôøng" ngaøy 22 thaùng 8 naêm 1961.

Tröa Chuùa Nhaät ngaøy 19 thaùng 6 naêm 1988, ngaøy leã toân phong 117 Vò Chaân Phöôùc Töû Ñaïo Vieät Nam leân baäc Hieån Thaùnh, trong giôø ñoïc Kinh Truyeàn Tin, ÑTC Gioan Phaoloâ II khuyeán khích caùc tín höõu Coâng Giaùo Vieät Nam haõy sieâng naêng kính vieáng Ñeàn Thaùnh La Vang, vì ñaây laø nôi Ñöùc Meï ñaõ hieän ra trong nhöõng luùc khoù khaên vaø laø nôi ñaõ ñöôïc daâng kính caùch rieâng cho Meï Maria.

Caùch ñaây hai naêm, ngaøy 10.06.1996, Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh Toøa Thaùnh, ñaõ nhaân danh ÑTC, göûi ñeán Ñaïi Hoäi Haønh Höông La Vang 1996, söù ñieäp sau ñaây:

ÑHY vieát tieáp trong söù ñieäp naêm 1996 nhö sau:

Theo nguoàn tin môùi nhaát, thì Nhaø Nöôùc Vieät Nam ñaõ cho pheùp cöû haønh leã Möøng 200 Naêm Ñöùc Meï Hieän Ra taïi LaVang, vaøo caùc ngaøy 13 ñeán 15 thaùng 8/1998 naày, theo caáp baäc toaøn quoác. Caùc Giaùo Phaän khaép nôi ôû Vieät Nam, ñang chuaån bò caùc phaùi ñoaøn haønh höông LaVang trong dòp leã möøng troïng theå naày.


Back to Radio Veritas Asia Home Page