Chính Phuû Phaùp taëng huy chöông
"Commandeur de l'Ordre National du Meùrite"
cho Ñöùc Toång Giaùm Muïc
Phanxicoâ Xavieâ Nguyeãn Vaên Thuaän

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chính phuû Phaùp taëng huy chöông "Commandeur de l'Ordre National du Meùrite" cho Ñöùc Toång Giaùm Muïc Phanxicoâ Xavieâ Nguyeãn Vaên Thuaän.

Roma - 10.06.99 - Luùc 6 giôø chieàu thöù Tö moàng 9.06.99 taïi Toøa Ñaïi Söù Phaùp caïnh Toøa Thaùnh, ôû Roma, oâng Ñaïi Söù Phaùp, ñaõ nhaân danh Toång Thoáng Coäng Hoøa Phaùp, trao taëng Huy Chöông "Vò Laõnh Ñaïo Quoác Gia Coù Coâng Traïng" (Commandeur de l’Ordre National du Meùrite) cho Ñöùc Toång Giaùm Muïc Phanxicoâ Xavieâ Nguyeãn Vaên Thuaän, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh Coâng Lyù vaø Hoøa Bình.

Tham döï buoåi leã long troïng naøy, ngoaøi nhaân vieân söù quaùn, coøn coù caùc Ñöùc Hoàng Y: Bernardin Gantin, ngöôøi Beùnin, nieân tröôûng Vieän Hoàng Y, Roger Etchegaray, ngöôøi Phaùp, cöïu chuû tòch Hoäi ñoàng Toøa Thaùnh Coâng Lyù vaø Hoøa Bình, hieän laø Chuû Tòch UÛy Ban trung öông Naêm Thaùnh, Paul Poupard, ngöôøi Phaùp, Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Vaên Hoùa, roài Ñöùc Toång Giaùm Muïc Jean Louis Tauran, ngöôøi Phaùp, ngoaïi tröôûng Toøa Thaùnh; Ñöùc Cha Diarmuid Martin, Toång Thö Kyù Hoäi ñoàng Coâng Lyù vaø Hoøa Bình, Ñöùc OÂng Crepaldi, phoù Toång Thö Kyù, OÂng Ñaïi Söù Nam Trieàu Tieân caïnh Toøa Thaùnh, Cha Ñaïi Dieän Hoäi Truyeàn Giaùo ngoaïi quoác Paris (MEP), Cha Ñaïi Dieän Hoäi Saint-Sulpice, Baø Meï Coá Vaán ñaïi dieän Doøng Nöõ Saint - Paul de Chartres... Ñöùc Hoàng Y Joseù Sanchez, Philippines vaø Ñaïi Söù Philippines caïnh Toøa Thaùnh khoâng theå tham döï, vì ngaøy 9.06.99 laø ngaøy Quoác Khaùnh cuûa Philippines.

Veà phía Vieät Nam, coù Ñöùc OÂng Traàn Ngoïc Thuï, Kinh Só Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, cöïu thö kyù cuûa ÑTC; Ñöùc OÂng Nguyeãn Vaên Phöông, Giaùm Chöùc Boä Rao Giaûng Tin Möøng, Ñöùc OÂng Traàn Vaên Khaû, Vieân Chöùc Boäï Phuïng Töï vaø Kyû Luaät Bí Tích; Ñöùc OÂng Ñinh Ñöùc Ñaïo, Taân phuï traùch Coäng Ñoàng Coâng Giaùo Vieät Nam Haûi Ngoaïi; Ñöùc OÂng Vuõ Vaên Thieän, Giaùm Ñoác Trung Taâm Phaùt Dieäm vaø moät soá Linh Muïc, Tu Só Nam, Nöõ vaø Giaùo Daân.

Tröôùc khi trao taëng Huy chöông, OÂng Ñaïi Söù noùi ñeán coâng traïng cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc ñoái vôùi Nöôùc Phaùp vaø caùch rieâng vôùi Giaùo Hoäi Phaùp. OÂng Ñaïi Söù cuõng nhaéc ñeán nhöõng naêm Ñöùc Toång Giaùm Muïc bò giam tuø vaø nhöõng taùc phaãm raát haáp daãn vaø boå ích, ñaõ ñöôïc dòch ra nhieàu thöù tieáng, do ngaøi vieát trong nhöõng naêm daøi cuûa cuoäc thöû thaùch. Ñaùp töø, tröôùc heát Ñöùc Toång Giaùm Muïc caûm ôn Toång Thoáng Phaùp, Daân Toäc vaø Giaùo Hoäi Phaùp veà cöû chæ toát ñeïp naøy. Roài ngaøi nhaéc laïi nhöõng moái giaây lieân keát töø laâu ñôøi cuûa gia ñình ngaøi vaø cuûa chính ngaøi vôùi neàn vaên hoùa Phaùp, vôùi caùc nhaø truyeàn giaùo Phaùp vaø vôùi Giaùo Hoäi Phaùp, nhaát laø trong nhöõng naêm vöøa qua, nhôø vaøo nhöõng hoaït ñoäng taïi nhieàu nôi, taïi nhieàu ñoaøn theå vaø nhôø vaøo tình nghóa thieát vôùi nhieàu vò Linh Muïc vaø Giaùm Muïc taïi Phaùp vaø taïi Roma.

Buoãi leã keát thuùc baèng tieäc traø do Ñaïi Söù Quaùn Phaùp caïnh Toøa Thaùnh toå chöùc ñeå möøng Ñöùc Toång Giaùm Muïc trong dòp naøy.


Back to Radio Veritas Asia Home Page