Beá Maïc Naêm Toaøn Xaù
Ñöùc Meï LaVang

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Beá Maïc Naêm Toaøn Xaù Ñöùc Meï LaVang.

Tin Vieät Nam (Tin rieâng): Naêm Toaøn Xaù Ñöùc Meï LaVang seõ ñöôïc keát thuùc baèng Tam Nhaät Ñaïi Leã 13, 14 vaø 15 thaùng 8/1999 tôùi ñaây.

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Teâphanoâ Nguyeãn Nhö Theå seõ chuû söï nghi thöùc khai maïc Tam Nhaät Beá Maïc Naêm Toaøn Xaù Lavang vaøo luùc 5 giôø chieàu ngaøy 13 thaùng 8/1999, taïi Linh Ñaøi Meï; vaø tieáp lieàn ñoù laø Thaùnh Leã Ñoàng Teá, do Ñöùc Cha Phanxicoâ Xavieâ Nguyeãn Vaên Sang chuû söï.

Saùng Ngaøy 14 thaùng 8/1999, ngaøy daønh ñaëc bieät cho vieäc thöïc haønh AÊn Naêm Saùm Hoái, vôùi hai nghi thöùc saùm hoái, moät buoåi saùng daønh cho Ngöôøi Lôùn, vaø moät buoåi chieàu daønh cho giôùi treû, Ñöùc Cha Phaoloâ Nguyeãn Vaên Hoøa seõ chuû teá Thaùnh Leã luùc 5:30 saùng, vaø Ñöùc Toång Giaùm Muïc Gioan Baotixita Phaïm Minh Maãn, seõ chuû teá Thaùnh Leã Ban Chieàu luùc 18 giôø.

Ngaøy 15 thaùng 8/1999, Leã Ñöùc Meï Hoàn Xaùc leân Trôøi, Ñöùc Hoàng Y Phaoloâ Giuse Phaïm Ñình Tuïng seõ chuû teá Thaùnh Leã luùc 5:30 saùng; vaø tieáp lieàn ñoù laø Nghi Thöùc Beá Maïc Tam Nhaät keát thuùc Naêm Toaøn Xaù Ñöùc Meï LaVang, do Ñöùc Toång Giaùm Muïc Teâphanoâ Nguyeãn Nhö Theå chuû söï.

Naêm Thaùnh Ñöùc Meï LaVang ñaõ ñöôïc khai maïc ngaøy 1 thaùng Gieâng naêm 1998, ñeå kyû nieäm 200 naêm Ñöùc Meï hieän ra taïi LaVang. Haøng traêm ngaøn tín höõu töø khaép nöôùc Vieät Nam ñaõ töïu veà LaVang tham döï Tam Nhaät Möøng Kyû Nieäm 200 Naêm Ñöùc Meï Hieän ra taïi LaVang, trong ba ngaøy 13, 14 vaø 15 thaùng 8 naêm 1998 vöøa qua.


Back to Radio Veritas Asia Home Page