Nhìn veà
Ñaïi Hoäi Thaùnh Maãu
Lavang naêm 1958

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

THÔØI SÖÏ: Nhìn veà Ñaïi Hoäi Thaùnh Maãu Lavang naêm 1958.

Ñeå möøng kyû nieäm bieán coá toân giaùo lòch söû vó ñaïi, 200 naêm Ñöùc Meï hieän ra taïi Lavang, ngöôøi Coâng Giaùo Vieät Nam, tö nhaân hoaëc ñoaøn theå, töï ñoäng caù nhaân hoaëc do söï höôùng daãn cuûa caùc vò chuû chaên, ñang tieán veà Ñeàn Thaùnh Lavang , ñeå cuøng nhau caàu nguyeän cho Giaùo Hoäi, cho Queâ Höông vaø cho hoøa bình theá giôùi. Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Vieät Nam vôùi söï ñoàng thuaän pheâ chuaån cuûa Toøa Thaùnh, ñaõ tuyeân boá Naêm Toaøn Xaù Ñöùc Meï LaVang, ñöôïc baét ñaàu (khai maïc) töø ngaøy muøng 1 thaùng Gieâng naêm 1998 vaø keùo daøi cho ñeán ngaøy leã troïng Ñöùc Meï Hoàn Xaùc Leân Trôøi, ngaøy 15/8 naêm 1999. Moät trong nhöõng cao ñieåm cuûa Naêm Toaøn Xaù Ñöùc Meï LaVang, laø Tam Nhaät Möøng Leã Meï Hoàn Xaùc Leân Trôøi, 13,14,vaø 15 thaùng 8 naêm 1998 naày, taïi LA VANG.

Ñeå baøy toû loøng öu aùi ñoái vôùi ngöôøi Coâng Giaùo Vieät Nam luoân luoân trung thaønh vôùi Giaùo Hoäi, vôùi Vò Keá Nghieäp Thaùnh Pheâroâ, vôùi ñöùc tin, vöøa ñoàng thôøi ñeå noùi leân söï hieän dieän vaø söï hieäp thoâng thieâng lieâng cuûa ngaøi giöõa caùc ñoaøn haønh höông taïi Linh Ñòa Lavang , hoâm thöù Baåy 01.08.98, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ cöû Ñöùc Hoàng Y Phaoloâ Maria Phaïm Ñình Tuïng, Toång Giaùm Muïc Haø Noäi, Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Vieät Nam, laøm ñaëc söù cuûa ngaøi ñeå chuû toïa caùc leã nghi kyû nieäm ñöôïc toå chöùc trong nhöõng ngaøy 13,14 vaø 15 thaùng 8/1998 naày.

Ñöùc Hoàng Y Phaoloâ Maria Phaïm Ñình Tuïng laø vò ñaëc söù thöù hai cuûa ÑTC, ñöôïc cöû ñeán La Vang. Vò Ñaëïc Söù thöù nhaát ñöôïc cöû ñeán La Vang, caùch ñaây 40 naêm, laø Ñöùc Hoàng Y Toång Tröôûng Boä Truyeàn Giaùo Gregorio Pietro Agagianian, ngöôøi goác Armeâni, trong laõnh thoå Nga. Ngaøi ñaõ ñöôïc ÑTC Gioan XXIII cöû ñeán Vieät Nam ñeå chuû toïa Ñaïi Hoäi Thaùnh Maãu, ñöôïc toå chöùc taïi La Vang, nhaân dòp kyû nieäm 160 naêm (1798-1958) Ñöùc Meï hieän ra taïi ñaây.

Theo cha Phan Phaùt Huoàn, Doøng Chuùa Cöùu theá, trong taäp saùch "Vieät Nam Giaùo Söû" (Quyeån II), thì tröôùc tieân, Ñaïi Hoäi Thaùnh Maãu Lavang ñöôïc truø ñònh khai maïc vaøo thaùng 12 naêm 1958. Luùc ñoù, ÑTC Pio XII (1939-1958) ñaõ chaáp thuaän lôøi thænh caàu cuûa caùc Giaùm Muïc Vieät Nam vaø ñaõ quyeát ñònh cöû Ñöùc Hoàng Y Gregorio Pietro Agagianian laøm ñaëc söù cuûa ngaøi. Nhöng baát ngôø, ñeâm moàng 9 saùng moàng 10 thaùng 10 naêm 1958, Ñöùc Pioâ XII qua ñôøi taïi Castegandolfo. Vì theá Ñaïi Hoäi Thaùnh Maãu LaVang bò ñình laïi trong thôøi gian vaén.

Ngaøy 28.10.1958, vöøa ñöôïc baàu laøm Giaùo Hoaøng , Ñöùc Gioan XXIII ñaõ taùi chaáp nhaän nhöõng quyeát ñònh cuûa Vò Tieàn Nhieäm, cöû Ñöùc Hoàng Y Gregorio Pietro Agagianian laøm ñaëc söù ñeán LaVang. Vaø thaùng 11 naêm 1958, Ñöùc Khaâm Söù Giuseppe Caprio, ñaïi dieän Toøa Thaùnh taïi Vieät Nam, ñaõ loan baùo tin vui möøng naøy cho caùc Giaùm Muïc Vieät Nam.

Ngaøy 7.12.1958, caùc giaùm muïc Vieät Nam cho phoå bieán moät thoâng caùo veà vieäc toå chöùc Ñaïi Hoäi Thaùnh Maãu Lavang vaø aán ñònh nhöõng muïc tieâu sau ñaây:

- Caàu xin Ñöùc Meï ñem nhuõng ngöôøi coøn ôû ngoaøi Hoäi Thaùnh veà vôùi Thieân Chuùa vaø Söï Thaät;
- Caàu xin ôn trôû laïi cho cho caùc ngöôøi toäi loãi.
- Caàu cho theá giôùi ñöôïc hoøa bình;
- Caàu cho Hoäi Thaùnh ñöôïc töï do thi haønh söù meänh ñaõ laõnh nhaän nôi Ñaáng saùng laäp.

Caùc Giaùm Muïc Vieät Nam luùc ñoù cho thaønh laäp moät UÛy Ban lo vieäc toå chöùc Ñaïi Hoäi. UÛy Ban ñaõ xin taát caû caùc hoï ñaïo, caùc giaùo xöù, caùc tu vieän... laøm tuaàn tam nhaät kính Ñöùc Meï tröôùc ngaøy khai maïc Ñaïi Hoäi, vöøa ñoàng thôøi trao cho caùc Hoäi Doøng, Caùc Chuûng Vieän ... soaïn caùc ñeà taøi hoïc hoûi trong nhöõng ngaøy Ñaïi Hoäi.

Ngoaøi vieäc toå chöùc noäi boä, UÛy Ban coøn môøi raát nhieàu vò giaùo só caáp cao thuoäc nhieàu nöôùc laùng gieàng AÙ Chaâu nhö: Phi Luaät Taân, Thaùi Lan, Maõ Lai, Singapor, Campuchia, Trieàu Tieân, Hoàng Koâng, Ñaøi Loan vaø töø Phaùp, ñeán tham döï.

Ñoù laø nhöõng vò sau ñaây:
Ñöùc Hoàng Y Paul Yu Pin, Toång Giaùm Muïc Nam Kinh, bò Trung Coäng truïc xuaát; Ñöùc Cha Bianchi, Giaùm Muïc Hoàng Koâng, Ñöùc Cha Ruffino Santos, Toång Giaùm Muïc Manila (sau laøm Hoàng Y); Ñöùc Cha Michel Oleamendij, Toång Giaùm Muïc Malacca-Singapor; Ñöùc Cha Adriano Djajaepoetra, Toång Giaùm Muïc Jakarta; Ñöùc Cha Joseph Van Melckebeke, ngöôøi Bæ, phuï traùch caùc ngöôøi Coâng Giaùo Trung Hoa mieàn Ñoâng Nam AÙ; Ñöùc Cha Gustave Raballand, ngöôøi Phaùp, giaùm muïc Pnom Penh; Ñöùc Cha Paul Ro, Toång Giaùm Muïc Seoul; Ñöùc Toång Giaùm Muïc Vagnozzi, Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Phi Luaät Taân; Ñöùc Cha Etienne Loesdregt, ngöôøi Phaùp, giaùm muïc Vientiane; Ñöùc Cha Policarpo Da Costa Vaz, giaùm muïc Macao; Ñöùc Cha Pietro Carrelo, ngöôøi YÙ, giaùm muïc Rajabury (Thaùi Lan); Ñöùc Cha Francis Chung, Giaùm Muïc Penang; Ñöùc Cha Alexndre Olalia, Giaùm Muïc Lipa (Phi Luaät Taân); Ñöùc Cha Jean Rupp, giaùm muïc phuï taù Paris; Ñöùc Cha Jean Arnaud, ngöôøi Phaùp, giaùm muïc Thakkhet beân Laøo Quoác; Ñöùc Toång Giaùm Muïc Gaetano Albrandi, Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Indonesia; Ñöùc OÂng John Gordon, ñaïi dieän Ñöùc Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Thaùi Lan vaø Maõ Lai; Ñöùc OÂng Thomas Avenido (ngöôøi Phi Luaät Taân), ñaïi dieän Ñöùc Cha Epiphanie Surban.

Ngaøy 16.02.1959, Ñöùc Hoàng Y Gregorio Pietro Agagianian, Ñaëc Söù cuûa ÑTC tôùi phi tröôøng Taân Sôn Nhaát, Nam Vieät Nam,vaø ñöôïc ñoùn tieáp raát long troïng.

Dó nhieân hoaøn caûnh ñoùn tieáp Ñöùc Hoàng Y Ñaëc Söù ÑTC hoài Ñaïi Hoäi Thaùnh Maãu 1958-1959, khaùc haún vôùi hoaøn caûnh ñoùn tieáp Ñöùc Hoàng Y Ñaëc Söù Phaoloâ Maria Phaïm Ñình Tuïng, trong dòp möøng kyû nieäm 200 naêm Ñöùc Meï hieän ra taïi La Vang. Hai hoaøn caûnh khaùc nhau, nhöng nhöõng yeáu toá tinh thaàn ñaïo ñöùc vaãn luoân nhö nhau; nhöõng yeáu toá ñoù laø: ñöùc tin vöõng maïnh vaøo Thieân Chuùa; loøng suøng kính saâu xa ñoái Ñöùc Meï La Vang; söï trung thaønh vaø hieäp nhaát vôùi Vò Keá Nghieäp Thaùnh Pheâroâ; söï hieäp thoâng giaùo hoäi phoå quaùt; nhöõng quyeát taâm canh taân ñôøi soáng.

Sau Ñaïi Hoäi Thaùnh Maãu LaVang 1958-1959 vôùi söï hieän dieän cuûa Ñöùc Hoàng Y Gregorio Pietro Agagianian, Ñaëc Söù cuûa ÑTC, Toøa Thaùnh quyeát ñònh thaønh laäp Haøng Giaùo Phaåm cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Vieät Nam, vaøo ngaøy 24 thaùng 11 naêm 1960. Vaø ngaøy 22 thaùng 8 naêm 1961, Ñeàn Thôø La Vang ñöôïc naâng leân baäc: Tieåu Vöông Cung Thaùnh Ñöôøng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page