Ñaïi Leã möøng 200 naêm
ngaøy Ñöùc Meï hieän ra ôû Lavang
coå voõ hieäp nhaát moïi tín höõu Coâng Giaùo

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ñaïi Leã möøng 200 naêm ngaøy Ñöùc Meï hieän ra ôû Lavang coå voõ hieäp nhaát moïi tín höõu Coâng Giaùo.

Tin HUEÁ, Vieät Nam (UCAN 24/08/99) -- Caùc vò laõnh ñaïo Giaùo Hoäi noùi raèng leã beá maïc tam nhaät ñaïi leã beá maïc naêm toaøn xaù Ñöùc Meï La Vang ñaõ coå vuõ söï hieäp nhaát giöõa khoaûng 300,000 tín höõu Coâng Giaùo Vieät Nam, khi hoï tuï hoïp veà mieàn trung Vieät Nam tham döï ñaïi leã nghi ñaày maøu saéc.

Ñöùc cha Phaoloâ Nguyeãn Vaên Hoøa, giaùo phaän Nha Trang, noùi trong baøi chia seû vaøo ngaøy cuoái cuûa tam nhaät 13-15 thaùng 8/1999: "Ñaïi leã laø moät bieåu hieän cuûa söï hieäp nhaát cuûa toaøn theå daân Chuùa, vaø Giaùo Hoäi ôû Vieät Nam nhö ñöôïc thu nhoû ngay taïi ñeàn thaùnh La Vang naøy."

Tröôùc ñoù Ñöùc Toång Giaùm Muïc Steâphanoâ Nguyeãn Nhö Theå, toång giaùo phaän Hueá, noùi vôùi khoaûng 100,000 ngöôøi haønh höông trong thaùnh leã khai maïc tam nhaät ngaøy 13-08-99 raèng "hoâm nay giang sôn gaám voùc noái lieàn moät daûi vaø gia ñình Chuùa töø Baéc chí Nam chung moät loøng cuøng gaén boù vôùi nhau vaø vôùi Hoäi Thaùnh toaøn caàu." Ñöùc Toång Giaùm muïc Theå noùi vôùi caùc tín höõu taïi laøng La Vang xa xoâi ôû tænh Quaûng Trò, caùch coá ñoâ Hueá cuûa Vieät Nam khoaûng 60 km veà phía baéc: "Chuùng ta hoïp nhau nôi ñaây ñeå daâng leân Ñöùc Meï La Vang lôøi taï ôn vì Meï ñaõ gìn giöõ queâ höôngVieät Nam vaø Hoäi Thaùnh Coâng Giaùo chuùng ta qua bao ñoåi thay cuûa lòch söû nöôùc nhaø."

Caùc leã nghi taïi nôi maø Ñöùc Meï ñöôïc tin laø ñaõ hieän ra ñeå baûo veä nhöõng tín höõu bò baùch haïi caùch nay hai theá kyû noåi baät nhöõng neùt ñaëc saéc nhö trang phuïc nhieàu maøu saéc vaø nhöõng ñieäu muùa cuûa ngöôøi Coâng Giaùo laø ñoàng baøo Kinh vaø ñoàng baøo saéc toäc, vaø tieáng troáng, tieáng coàng chieâng, tieáng keøn ñoàng, caùc daøn hôïp xöôùng, caùc laù côø nguõ haønh vaø caùc maøn trình dieãn cuõng nhö caùc leã nghi phuïng vuï.

Nhaân dòp naøy, Ñöùc Giaùo Hoaøng Gioan Phaoloâ II ñaõ gôûi söù ñieäp do Ñöùc Cha Pheâroâ Nguyeãn Vaên Nhôn, giaùo phaän Ñaø Laït, tuyeân ñoïc trong thaùnh leã khai maïc. Ñöùc Giaùo Hoaøng keâu goïi caùc tín höõu Vieät Nam haõy hieäp nhaát cuõng nhö vôùi toaøn theå daân toäc haàu moïi ngöôøi coù theå soáng toát ñeïp "treân neàn taûng nhöõng giaù trò tinh thaàn vaø luaân lyù thieát yeáu trong ñoù moãi ngöôøi coù theå ñöôïc nhìn nhaän theo phaåm giaù con caùi Thieân Chuùa." Ngaøi noùi: "Toâi hieäp yù caàu nguyeän vôùi nhöõng ngöôøi haønh höông ñeán La Vang chaïy ñeán caàu xin Ñöùc Trinh Nöõ Maria laø meï Ñöùc Kitoâ vaø meï nhaân loaïi, cho toaøn theå daân toäc Vieät Nam cuõng nhö caùc coäng ñoàng tín höõu ngöôøi Vieät soáng ôû nöôùc ngoaøi."

Ghi nhaän ngöôøi Coâng giaùo haûi ngoaïi thöôøng ñöôïc nhaéc ñeán trong söù ñieäp cuûa Ñöùc Giaùo Hoaøng vaø caùc phaùt bieåu cuûa caùc vò laõnh ñaïo Giaùo Hoäi trong ba ngaøy ñaïi leã, Ñöùc Toång Giaùm muïc Theå noùi vôùi UCA News ngaøy 18-08-99: "Chuùng ta khoâng theå queân raèng moïi ngöôøi Vieät Nam laø ñeàu ñoàng baøo vaø gaén boù vôùi coäi reã Vieät Nam."

Ñöùc cha Phanxicoâ Xavieâ Nguyeãn Vaên Sang, giaùo phaän Thaùi Bình, chuû söï thaùnh leã khai maïc noùi: "Ñaëc ñieåm cuûa theá giôùi hoâm nay khoâng chæ laø toaøn caàu hoùa, maø coøn vaéng boùng moät neàn vaên minh cuûa tình thöông vaø caûm thoâng. Chuùng ta haõy cuøng hôïp löïc bieán ñeàn thaùnh Ñöùc Meï thaønh moät tröôøng hoïc cuûa loøng thöông xoùt."

Ñöùc Hoàng Y Phaoloâ Giuse Phaïm Ñình Tuïng, toång giaùo phaän Haø Noäi, nhaán maïnh yù nghóa cuûa haønh höông trong thaùnh leã beá maïc ngaøy 15-08-99: "Chuùng ta coù theå ñi haønh höông trong suoát caû cuoäc ñôøi mình ôû baát cöù nôi naøo chuùng ta sinh soáng." Ngaøi noùi nhö theá ñeå aùm chæ haøng trieäu tín höõu khaùc khoâng theå ñeán döï ñaïi leã naøy. Vò Hoàng Y 80 tuoåi noùi vôùi khoaûng 200,000 ngöôøi haønh höông döï thaùnh leã beá maïc: "Ñaïi leã Ñöùc Meï La Vang beá maïc ñeå môû loøng trí chuùng ta höôùng veà Ñaïi Naêm Thaùnh 2000."

Ñöùc cha Hoøa cho bieát con soá tín höõu ñi haønh höông taïi La Vang ñaõ gaáp ñoâi soá ngöôøi ñi haønh höông naêm ngoaùi. Haøng traêm ngaøn tín höõu ñaõ ñeán vieáng ñeàn thaùnh trong suoát moät naêm qua.

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Theå cho bieát coù khoaûng 500 ñeán 2,000 tín höõu ñaõ ñeán moãi ngaøy trong ba thaùng tröôùc leã Ñöùc Meï Leân Trôøi, cao ñieåm cuûa tam nhaät ñaïi leã beá maïc naêm toaøn xaù Ñöùc Meï La Vang. Naêm ngoaùi, khoaûng 150,000 tín höõu ñaõ tham döï leã beá maïc cuûa tam nhaät, môû ñaàu naêm toaøn xaù Ñöùc Meï La Vang.

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Theå cho bieát ñaïi leã beá maïc naêm nay truøng vôùi Ñaïi Hoäi haønh höông laàn thöù 25 thöôøng ñöôïc toå chöùc ba naêm moät laàn. Ngaøi noùi vôùi UCA News raèng tín höõu Coâng Giaùo Vieät Nam raát suøng kính Ñöùc Meï vaø ngaøi cuõng xaùc nhaän coù nhöõng ngöôøi beänh nan y ñaõ ñöôïc chöõa laønh nhôø lôøi caàu nguyeän vôùi Ñöùc Meï La Vang.

Maëc duø ñaõ ñöôïc caùc giaùm muïc Vieät Nam môøi ñeán chuû toïa ñaïi leã beá maïc naêm toaøn xaù Ñöùc Meï La Vang, Ñöùc Giaùo Hoaøng Gioan Phaoloâ II ñaõ khoâng theå ñeán thaêm La Vang. Chính phuû Vieät Nam nhaán maïnh raèng phaûi thieát laäp quan heä ngoaïi giao giöõa Toøa Thaùnh vaø Vieät Nam tröôùc khi xem xeùt moät chuyeán thaêm nhö theá.


Back to Radio Veritas Asia Home Page