Phoûng vaán ÑTGM Hueá
veà vieäc chuaån bò beá maïc
Naêm Thaùnh Maãu La Vang

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Phoûng vaán Ñöùc Toång Giaùm Muïc Hueá veà vieäc chuaån bò beá maïc Naêm Thaùnh Maãu La Vang.

(APIC 30/07/99) - Vieät Nam - Naêm Toaøn Xaù Ñöùc Meï La Vang seõ ñöôïc keát thuùc baèng Tam Nhaät Ñaïi Leã, vaøo caùc ngaøy 13, 14 vaø 15 thaùng 8/1999 tôùi ñaây. Trong nhöõng thaùng heø, haøng chuïc ngaøn tín höõu ñaõ haønh höông veà ñeàn thaùnh Ñöùc Meï La Vang, trong soá naøy coù caû Vieät Kieàu töø caùc nöôùc khaùc.

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Stephanoâ Nguyeãn Nhö Theå cuûa Hueá ñaõ noùi veà coâng cuoäc chuaån bò Naêm Ñaïi Toaøn Xaù nhö sau: "Noùi chung thì coâng cuoäc chuaån bò beá maïc naêm toaøn xaù cuõng gioáng nhö luùc khai maïc. Thaùng 5/1999 vöøa qua, toâi ñaõ vieát moät laù thö muïc vuï cho caùc tín höõu cuûa Toång Giaùo Phaän Hueá, xin moïi ngöôøi haõy caàu nguyeän vaø daâng nhöõng ñau khoå cuûa hoï, ñeå qua ñoù vieäc cöû haønh Naêm Toaøn Xaù seõ mang laïi nhieàu hoa quaû. Caùc phöông tieän ñoùn tieáp khaùch haønh höông cuõng khoâng khaùc naêm ngoaùi, nhöng chuùng toâi ñaõ cho ñaøo theâm nhöõng gieáng nöôùc môùi ñeå cung caáp nöôùc cho khaùch haønh höông. Chuùng toâi ñaõ yeâu caàu chính phuû cho pheùp môû nhöõng tieäm baùn thöùc aên. Chuùng toâi ñang ñôïi traû lôøi vaø hy voïng laø chính phuû chaáp thuaän lôøi yeâu caàu naøy".

Hoûi: Trong nhöõng thaùng vöøa qua, ñaõ coù nhieàu ñoaøn haønh höông vieáng thaêm Ñeàn Thaùnh taïi La Vang, xin hoûi coù ñuùng nhö vaäy khoâng?

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Nguyeãn Nhö Theå traû lôøi: "Vaâng, coù. Coù nhöõng ngaøy, soá tín höõu haønh höông leân tôùi 2,000. Hoï bao goàm caû nhöõng ngöôøi khoâng coù ñaïo vaø Vieät kieàu. Hoï raát laø nhieät thaønh (devout) vaø saün saøng chaáp nhaän tình traïng thieáu thoán taïi ñòa ñieåm haønh höông. Nhieàu ngöôøi ñaõ ñöôïc nhöõng aân suûng ñaëc bieät. Veà phaàn toâi, moãi thaùng moät laàn, toâi ñeán La Vang cöû haønh thaùnh leã vaø giaûng cho nhöõng ngöôøi haønh höông".

Hoûi: Thöa Ñöùc Toång Giaùm Muïc, naêm ngoaùi ÑTC ñaõ göûi ñaëc söù cuûa ngaøi laø Ñöùc Hoàng Y, Phaoloâ Giuse Phaïm Ñình Tuïng, Toång Giaùm Muïc Haø Noäi, ñeán khai maïc bieán coá möøng 200 naêm Ñöùc Meï hieän ra taïi La Vang. Trong dòp beá maïc, coù vò ñaëc söù naøo ñeán hay khoâng?

Ñaùp: Toøa Thaùnh ñeà nghò cöû Ñöùc Hoàng Y Jose Sanchez, ngöôøi Phi Luaät Taân vaø laø cöïu toång tröôûng boä Giaùo Só, laøm ñaëc söù cuûa ÑTC ñeán cöû haønh leã beá maïc Naêm Toaøn Xaù taïi La Vang, tuy nhieân chính phuû Vieät Nam khoâng ñoàng yù vaø chuùng toâi chöa coù tin töùc môùi veà vaán ñeà naøy.

Hoûi: Chính phuû Vieät Nam coù yù kieán gì veà caùc nghi leã beá maïc taïi La Vang?

Ñaùp: "Toâi ñaõ gaëp gôõ caùc giôùi chöùc chính phuû taïi ñòa phöông vaø hoï ñeàu khen chuùng toâi veà söï thaønh coâng cuûa dòp leã möøng Naêm Toaøn Xaù La Vang vaøo thaùng 8/1998 naêm ngoaùi, lôøi khen naøy laø moät gôïi yù ñeå chuùng toâi phaûi laøm toát hôn trong dòp leã beá maïc. Ngaøy 21 thaùng 7/1999 vöøa qua, caùc thaønh vieân trong ban toå chöùc ñaõ gaëp gôõ moät soá vieân chöùc cuûa tænh Quaûng Trò ñeå thaûo luaän veà nhöõng chuaån bò cuï theå cho nhöõng ngaøy leã saép ñeán".


Back to Radio Veritas Asia Home Page