Söù Ñieäp cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II
gôûi cho Ñöùc Toång Giaùm Muïc Hueá
Teâphanoâ Nguyeãn Nhö Theå
dòp beá maïc Naêm Toaøn Xaù Ñöùc Meï LaVang
vaø Ñaïi Hoäi Haønh Höông LaVang laàn thöù 25

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Söù Ñieäp cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II gôûi cho Ñöùc Toång Giaùm Muïc Hueá Teâphanoâ Nguyeãn Nhö Theå nhaân dòp beá maïc Naêm Toaøn Xaù Ñöùc Meï LaVang vaø Ñaïi Hoäi Haønh Höông LaVang laàn thöù 25.

1. Nhaân dòp beá maïc Naêm Thaùnh Maãu LaVang vaø dòp Ñaïi Hoäi Haønh Höông ba naêm moät laàn ñeán Ñeàn Thôø Ñöùc Meï LaVang laàn thöù 25, qua lôøi caàu nguyeän Toâi xin keát hieäp vôùi caùc tín höõu Vieät Nam vaø nhöõng anh chò em haønh höông ñeán nhôø vaøo söï can thieäp hieàn maãu cuûa Ñöùc Nöõ Ñoàng Trinh Maria; Toâi caàu xin Meï Raát Thaùnh haõy ñoàng haønh vôùi Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Vieät Nam, treân böôùc ñöôøng tieán ñeán cuøng Chuùa, vaø xin Meï haõy trôï giuùp cho Giaùo Hoäi Vieät Nam trong vieäc laøm chöùng cho Chuùa vaøo luùc böôùc vaøo Ngaøn Naêm thöù ba.

"Töø hai ngaøn naêm, Giaùo Hoäi laø caùi noâi ñeå Meï Maria ñaët Chuùa Gieâsu vaøo, vaø laø nôi Meï ñöa Chuùa Gieâsu ra cho taát caû moïi daân toäc toân thôø vaø chieâm ngaém." (Incarnationis Mysterium, soá 11). Caùc daân toäc khoâng bao giôø ngöng khaån caàu Meï nhaân töø. Con ngöôøi luoân luoân gaëp ñöôïc nôi nöông naùu vaø loøng can ñaûm döôùi söï baûo veä cuûa Meï. Thaät vaäy, Meï Maria "chieáu saùng treân maûnh ñaát naày nhö laø daáu chæ cuûa nieàm hy voïng ñöôïc baûo ñaûm vaø daáu chæ cuûa nieàm an uûi, (chieáu saùng) tröôùc daân Chuùa ñang haønh höông" giöõa nhöõng khoù khaên cuûa theá gian naày (LG soá 68). Meï laø Meï cuûa Gíao Hoäi ñang löõ haønh vaø ñöôïc Meï tieáp tuïc sinh ra, vöøa khoâng ngöøng môøi goïi con ngöôøi haõy ñoùn nhaän Lôøi Höùa cuûa Thieân Chuùa nhö Meï, vaø haõy trôû neân nhöõng nhaø truyeàn giaùo cuûa Tin Möøng vôùi söï trôï giuùp cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn.

2. Khi ñaët mình vaøo tröôøng hoïc cuûa Meï moät caùch ñaëc bieät vaøo luùc Ñaïi Toaøn Xaù saép ñeán, trong ñoù hoï ñöôïc môøi goïi haõy thöïc hieän cuoäc aên naên trôû laïi moät caùch saâu xa hôn, caùc tín höõu cuõng coá ñöùc tin cuûa hoï, soáng chaêm chuù hôn ñoái vôùi Lôøi Chuùa, vaø trôû neân saün saøng hôn phuïc vuï nhöõng anh chò em cuûa mình. Ñoái vôùi taát caû nhöõng ñoà ñeä cuûa Chuùa Kitoâ, Meï Maria laø maãu göông toát nhaát cho ñôøi soáng Kitoâ. Meï chuaån bò taâm hoàn chuùng ta ñoùn nhaän Chuùa Kitoâ, vöøa trao cho chuùng ta, gioáng nhö xöa kia cho nhöõng ngöôøi giuùp vieäc taïi tieäc cöôùi Cana, meänh leänh haõy laøm taát caû nhöõng gì Chuùa truyeàn daïy (x. Jn 2,5). Meï môøi goïi chuùng ta haõy ra ñi ñeán vôùi nhöõng ai ñang caàn söï naâng ñôõ vaø trôï giuùp cuûa chuùng ta, nhö chính Meï ñaõ laøm nhö vaäy vôùi ngöôøi chò hoï EÂlisabeth (x. Lc 1,39-45). Nhö theá chuùng ta laõnh nhaän töø ngöôøi Meï raát thaân yeâu naày caùi "thích thuù" cuûa söï gaëp gôõ vôùi Thieân Chuùa vaø cuûa söù maïng beân caïnh anh chò em; ñoù laø hai khía caïnh cuûa ñöùc baùc aùi Kitoâ.

Khi chuùng ta höôùng veà meï Maria, nieàm hy voïng cuûa chuùng ta ñöôïc soáng laïi. Thaät vaäy, meï laø thaønh phaàn cuûa nhaân loaïi chuùng ta, vaø trong Meï chuùng ta chieâm ngaém vinh quang maø Thieân Chuùa höùa ban cho nhöõng ai ñaùp laïi lôøi môøi goïi cuûa Ngaøi. Nhö theá, toâi môøi goïi caùc tín höõu haõy ñaët nieàm tin töôûng vaøo Meï Maria chuùng ta, thöôøng ñöôïc caàu khaån döôùi töôùc hieäu laø Stella Maris, Ngoâi Sao Bieån, ngoõ haàu, giöõa nhöõng côn baûo taùp cuûa toäi loãi vaø nhöõng bieán coá ñoâi khi ñau thöông cuûa lòch söû, hoï ñöôïc luoân luoân gaén boù vöõng chaéc vaøo Chuùa Kitoâ vaø coù theå laøm chöùng cho tình yeâu cuûa Ngöôøi. "Nhôø böôùc theo Meï, anh chò em khoâng bò laïc ñöôøng nöõa; nhôø khaån caàu Meï, anh chò em khoâng bò thaát voïng; nhôø nghó ñeán Meï, anh chò em traùnh ñöôïc moïi sai laàm; ñöôïc Meïï naâng ñôõ, anh chò em seõ khoâng bò teù ngaõ; ñöôïc Meï baûo veä, anh chò em seõ khoâng coøn phaûi lo sôï gì nöõa; döôùi söï höôùng daãn cuûa Meï, anh chò em seõ khoâng coøn bò moõi meät; nhôø hoàng aân Meï, anh chò em seõ ñaït ñeán muïc ñích" (Thaùnh Bernard, baøi giaûng thöù hai veà nhöõng lôøi Phuùc AÂm: "Thieân Thaàn Chuùa ñöôïc sai ñeán").

3. Khi ñeán haønh höông Ñeàn Thaùnh Ñöùc Meï LaVang, moät Ñeàn Thaùnh raát thaân yeâu ñoái vôùi caùc tín höõu Vieät Nam, caùc tín höõu ñeán phoù thaùc cho meï nhöõng nieàm vui vaø khoå cöïc cuûa hoï, nhöõng hy voïng vaø ñau khoå cuûa hoï. Nhö theá hoï höôùng veà cuøng Thieân Chuùa vaø khaån caàu cho gia ñình vaø cho toaøn theå daân toäc cuûa hoï, vöøa xin Chuùa ñaët vaøo trong taâm hoàn taát caû moïi nguôøi nhöõng taâm tình hoøa bình, huynh ñeä vaø lieân ñôùi, ngoõ haàu taát caû moïi nguôøi Vieät Nam hieäp nhaát vôùi nhau moãi ngaøy moät hôn, ñeå xaây döïng moät theá giôùi trong ñoù ñöôïc soáng an vui, moät theá giôùi ñöôïc xaây treân nhöõng giaù trò tinh thaàn vaø luaân lyù thieát yeáu, vaø trong ñoù moãi nguôøi coù theå ñöôïc nhìn nhaän trong phaåm giaù laøm con caùi cuûa Thieân Chuùa vaø coù theå töï do höôùng veà Thieân Chuùa Cha treân trôøi, ñaáng giaøu loøng thöông xoùt, vôùi tình con thaûo.

Vôùi taâm tö ñaëc bieät gaàn guûi vôùi chö huynh, vaøo luùc Giaùo Hoäi taïi Ñaát Nöôùc chö huynh toân vinh Meï cuûa Ñaáng Cöùu Theá, toâi xin phoù thaùc chö huynh vaø taát caû cho lôøi caàu baøu cuûa Meï LaVang; vaø vôùi heát loøng thaønh Toâi ban cho chö huynh vaø taát caû caùc vò chuû chaên, cuõng nhö cho caùc tín höõu haønh huông döøng chaân nôi Ñeàn Thaùnh Meï trong tinh thaàn Naêm Toaøn Xaù vaø cho caùc tín höõu Coâng Giaùo Vieät Nam, Pheùp Laønh Toøa Thaùnh.


Back to Radio Veritas Asia Home Page