Ngöôøi Coâng Giaùo Vieät Nam
chuaån bò Leã Beá Maïc
Kyû Nieäm 200 naêm Ñöùc Meï Lavang

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ngöôøi Coâng Giaùo Vieät Nam chuaån bò Leã Beá Maïc Kyû Nieäm 200 naêm Ñöùc Meï Lavang.

Tin Thaønh Phoá Saøi Goøn, Vieät Nam (UCAN 20-07-99) -- Moät ñaïi dieän Giaùo Hoäi cho bieát leã beá maïc möøng 200 naêm ngaøy Ñöùc Meï hieän ra taïi La Vang seõ goàm coù "tuaàn tam nhaät ñaïi leã" vôùi nhöõng nghi leã cuûa Giaùo Hoäi, caùc cuoäc röôùc kieäu, caùc maøn trình dieãn cuûa caùc ñoäi chieâng, troáng vaø moät ñaïi vuõ hoäi. Caùc hoaït ñoäng seõ baét ñaàu töø chieàu 13-08-99 vôùi moät Thaùnh Leã sau cuoäc röôùc kieäu vôùi côø mang bieåu töôïng cuûa 25 giaùo phaän vaø côø nguõ haønh. Ngaøy 14-08-99 seõ coù buoåi saùm hoái vaø phaàn canh thöùc beân Meï taïi leã ñaøi Ñöùc Meï ôû tænh Quaûng Trò, caùch thaønh phoá Hueá, kinh ñoâ cuõ cuûa Vieät Nam, khoaûng 60 km veà phía baéc. Nguoàn tin töø Toång Giaùo Phaän Hueá cho bieát ñoäi troáng cuûa giaùo xöù Nam Ñònh ôû mieàn baéc vaø caùc ñoäi coàng chieâng cuûa caùc daân toäc Taây Nguyeân seõ tham döï ñeâm canh thöùc. Nguoàn tin cho UCA News bieát Ñöùc Hoàng Y Phaoloâ Giuse Phaïm Ñình Tuïng, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Haø Noäi, seõ chuû söï Thaùnh Leã beá maïc ngaøy 15-08-99, ngoaøi ra coøn coù cuoäc röôùc kieäu toân vinh Ñöùc Meï La Vang vaø "Ñaïi vuõ ñoùa hoàng" do 200 nöõ tu Meán Thaùnh Giaù Hueá trình dieãn.

Cuõng theo nguoàn tin treân, caùc nghi leã beá maïc vaøo buoåi toái seõ goàm caùc phaàn caàu nguyeän, lôøi taïm bieät vaø trao ñoåi vaät löu nieäm. Chính quyeàn ñòa phöông ñaõ chaáp thuaän caùc sinh hoaït cuûa tuaàn tam nhaät. Nguoàn tin cuõng cho bieát coâng vieäc chuaån bò ñeán nay cô baûn ñaõ hoaøn thaønh, nhôø söï giuùp ñôõ cuûa nhieàu chuyeân vieân veà daøn döïng, phoái hôïp. Nhieàu ca ñoaøn noåi tieáng, nhaát laø cuûa thaønh phoá Saøi Goøn, ñang raùo rieát taäp döôït cho ngaøy leã. Keå töø khi ñaïi hoäi khai maïc Naêm Thaùnh hoài naêm ngoaùi, vôùi tö caùch caù nhaân hay theo töøng ñoaøn, nhieàu tín höõu thuoäc 25 giaùo phaän ñaõ haønh höông ñeán ñeàn thôø Ñöùc Meï La Vang. Ñoái vôùi caùc tín höõu khoâng theå ñi La Vang, nhieàu giaùo haït ñaõ toå chöùc vieäc toân kính Ñöùc Meï taïi ñòa phöông. 25 töôïng Ñöùc Meï La Vang ñaõ ñöôïc laøm pheùp taïi leã khai maïc naêm ngoaùi vaø röôùc veà caùc giaùo phaän. ÔÛ moät soá nôi nhö giaùo haït Phan Rang thuoäc giaùo phaän Nha Trang, tín höõu ñöôïc chính quyeàn cho pheùp taäp hoïp moät ngaøy, nhöng tín höõu ñaõ ñeán quaù ñoâng, vöôït ngoaøi mong ñôïi vaø chuaån bò cuûa ban toå chöùc.

Cha Toâma Nguyeãn Vaên Thænh, giaùo xöù Phan Rang, noùi vôùi UCA News: "Soá ngöôøi quaù ñoâng neân chæ coù moät nöûa soá ngöôøi döï leã ñöôïc röôùc leã, vì chuùng toâi heát baùnh thaùnh. Chuùng toâi ñaõ phaûi xin loãi nhöõng ngöôøi khoâng ñöôïc röôùc leã." Töông truyeàn raèng Ñöùc Meï ñaõ hieän ra laàn ñaàu taïi La Vang vaøo naêm 1798 ñeå an uûi nhöõng tín höõu bò baét ñaïo trong thôøi Vaên Thaân. Naêm 1961, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Vieät Nam tuyeân boá La Vang laø Ñeàn Thaùnh Ñöùc Meï toaøn quoác. Naêm ngoaùi (1998), khoaûng 150,000 tín höõu ñaõ tham döï ngaøy cuoái cuûa tuaàn tam nhaät khai maïc leã möøng 200 naêm ngaøy Ñöùc Meï hieän ra. Nguoàn tin thoâng thaïo cuûa Giaùo Hoäi cho bieát chính phuû Vieät Nam muoán Ñöùc Hoàng Y Tuïng ñöôïc cöû laøm Ñaëc Söù cuûa Ñöùc Giaùo Hoaøng Gioan Phaoloâ II taïi leã beá maïc. Naêm ngoaùi, Ñöùc Hoàng Y ñaõ chuû söï leã khai maïc kyû nieäm 200 naêm Ñöùc Meï La Vang.


Back to Radio Veritas Asia Home Page