ÑTC göûi söù ñieäp
cho Ñöùc Cha Teâphanoâ Nguyeãn Nhö Theå
Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Hueá
nhaân dòp beá maïc Naêm Ñöùc Meï Lavang

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC göûi söù ñieäp cho Ñöùc Cha Teâphanoâ Nguyeãn Nhö Theå, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Hueá, nhaân dòp beá maïc Naêm Ñöùc Meï Lavang.

Vatican - 09.08.99 - Nhaân dòp beá maïc Naêm Ñöùc Meï Lavang seõ dieãn ra vaøo dòp Tam Nhaät Ñaïi Leã Möøng Kính Ñöùc Meï linh hoàn vaø xaùc leân trôøi töø ngaøy 13 ñeán 15 thaùng 8/1999, ÑTC Gioan Phaoloâ II göûi söù ñieäp cho Ñöùc Cha Teâphanoâ Nguyeãn nhö Theå, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Hueá, vì Ñeàn Thaùnh Lavang naèm trong giaùo phaän cuûa ngaøi. Trong söù ñieäp, ÑTC vieát "Ñöùc Maria, Nöõ Vöông cuûa Giaùo Hoäi löõ haønh, luoân luoân môøi goïi nhaân loaïi theo göông cuûa Ngöôøi, ñoùn nhaän lôøi höùa cuûa Thieân Chuùa vaø trôû neân, vôùi söï giuùp ñôõ cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn, nhöõng ngöôøi rao giaûng Tin Möøng". ÑTC vieát tieáp "Moãi laàn chuùng ta höôùng veà Ñöùc Maria, nieàm hy voïng cuûa chuùng ta ñöôïc hoài sinh. Nôi Meï Maria, chuùng ta laõnh nhaän ñöôïc söï "höùng thuù cuûa cuoäc gaëp gôõ vôùi Thieân Chuùa vaø cuûa söù meänh phuïc vuï anh chò em: hai khía caïnh neàn taûng cuûa ñöùc aùi Kitoâ".

ÑTC môøi goïi caùc tín höõu Vieät Nam khaån xin Ñöùc Trinh Nöõ, ñeå, giöõa nhöõng côn baõo taùp cuûa toäi loãi vaø nhöõng bieán coá ñau thöông cuûa lòch söû, luoân luoân trung thaønh vôùi Chuùa Kitoâ vaø trôû neân chöùng nhaân cuûa Tình Yeâu cuûa Ngöôøi.

Sau cuøng ÑTC nhaán maïnh raèng caùc ngöôøi haønh höông ñeán Lavang, nôi yeâu quí caùch rieâng cuûa caùc tín höõu Kitoâ taïi Vieät Nam, ñeå phuù thaùc nieàm an vui vaø nhöõng ñau khoå, nhöõng hy voïng vaø nhöõng ñau thöông. Cuøng vôùi nhöõng taâm tình naøy caùc tín höõu Vieät nam caàu nguyeän khoâng nhöõng cho gia ñình cuûa hoï, nhöng coøn cho toaøn daân toäc cuûa hoï, baèng vieäc khaån xin cho daân toäc nhöõng taâm tình hoøa bình, huynh ñeä vaø lieân ñôùi, ñeå caùc ngöôøi Vieät Nam ñoaøn keát vôùi nhau hôn, ñeå xaây döïng moät theá giôùi treân caùc giaù trò thieâng lieâng, luaân lyù, trong ñoù moãi ngöôøi ñöôïc coâng nhaän trong phaåm chöùc laøm con caùi Thieân Chuùa, ñöôïc töï do vaø vôùi tình con thaûo höôùng veà Cha treân trôøi, Ñaáng ñaày loøng thöông xoùt.

Trong phaàn keát thuùc, ÑTC baûo ñaûm söï gaàn guõi thieâng lieâng cuûa ngaøi trong luùc Giaùo Hoäi taïi Vieät Nam toân kính Meï Chuùa Cöùu Theá. Qua lôøi baàu cöû cuûa Ñöùc Meï Lavang, ÑTC ban Pheùp Laønh Toøa Thaùnh cho Ñöùc Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Hueá, cho caùc Vò Chuû Chaên, cho caùc ngöôøi haønh höông taïi Ñeàn Thaùnh La vang vaø cho taát caû caùc tín höõu Vieät Nam.

Söù ñieäp ñöôïc kyù ngaøy 15 thaùng 7 naêm 1999, vaø ñöôïc coâng boá thöù Hai moàng 9 thaùng 8/1999.

Theo nguoàn tin khaùc nhau, nhö chuùng toâi ñaõ noùi ñeán trong baûn tin tröôùc ñaây, Toøa Thaùnh toû yù muoán cöû Ñöùc Hoàng Y Joseù Sanchez, ngöôøi Philippines, laøm ñaëc söù cuûa ÑTC chuû toïa caùc leã nghi beá maïc Naêm Lavang; nhöng xem ra ñeà nghò naøy khoâng ñöôïc chaáp thuaän.

Nguoàn tin töø Vieät nam cho bieát raèng: Nhaø Caàm Quyeàn Vieät Nam traû lôøi raèng: Vieät Nam coù Hoàng Y roài, caàn gì phaûi cöû moät Vò Hoàng Y khaùc. Tuy nhieân, theo leä thöôøng, Toøa Thaùnh khoâng cöû moät Vò Hoàng Y taïi choã laøm ñaëc söù, tröø nhöõng tröôøng hôïp baát ñaéc dó, vaø ngoaïi leä khaùc thöôøng, vaø cuõng khoâng cöû moät vò Hoàng Y vöøa chuû toïa leã nghi khai maïc, vöøa chuû toïa leã nghi beá maïc moät bieán coá lòch söû, hoaëc moät bieán coá toân giaùo quan troïng. Coù leõ vì theá, khoâng coù vò Hoàng Y naøo, cho tôùi luùc naøy, ñöôïc cöû laøm ñaëc söù cuûa ÑTC ñeå chuû toïa caùc leã nghi beá maïc kyû nieäm 200 naêm Ñöùc Meï hieän ra taïi Lavang.


Back to Radio Veritas Asia Home Page