Buoåi tieáp kieán chung
saùng thöù Tö haèng tuaàn
21/10/98

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Buoåi tieáp kieán chung saùng thöù Tö 21/10/98.

Luùc 10 giôø saùng thöù Tö 21 thaùng 10/1998, taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, ÑTC tieáp chung khoaûng 20 ngaøn khaùch haønh höông ñeán töø caùc nöôùc khaùc nhau treân theá giôùi. Töø caùc nöôùc Trung -Ñoâng - AÂu coù: Hungari - Coäng Hoøa Tcheøque - Coäng Hoøa Croat vaø Ba Lan. Dòp möøng kyû nieäm 20 naêm Trieàu Giaùo Hoaøng hoâm ngaøy 16.10.98 vöøa qua, coù 20 ngaøn ngöôøi BaLan do hai Ñöùc Hoàng Y Glemp vaø Ñöùc Hoàng Y Macharski vaø nhieàu Giaùm Muïc höôùng daãn ñeán Roma, ñeå daâng thaùnh leã taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ caàu nguyeän cho ÑTC.

Buoåi tieáp kieán saùng thöù Tö hoâm 21.10.98, coù theå ñöôïc keå nhö laø laø buoåi tieáp kieán thöù nhaát cuûa naêm thöù 21 Trieàu Giaùo Hoaøng cuûa ÑTC. Ñeà taøi cuûa baøi giaùo lyù noùi veà: "Söï soáng trong Chuùa Thaùnh Thaàn". ÑTC noùi ñaïi yù nhö sau: "Chuùa Thaùnh Thaàn" laø "Thieân Chuùa vaø laø Ñaáng ban söï soáng". Vôùi lôøi naøy cuûa Kinh Tin , Giaùo Hoäi Coâng Giaùo tieáp tuïc tuyeân xöng ñöùc tin cuûa mình nôi Chuùa Thaùnh Thaàn, Ñaáng hieän dieän trong suoát doøng lòch söû cöùu roãi, töø luùc taïo thaønh trôøi ñaát". "Trong ñôøi soáng cuûa Chuùa Gieâsu, Chuùa Thaùnh Thaàn bieåu loä söùc soáng maïnh meõ cuûa Ngöôøi. Trong dòp möøng leã Leàu cuûa ngöôøi Do Thaùi, khi loan baùo tröôùc veà caùi cheát vaø soáng laïi cuûa Ngöôøi, Chuùa Kitoâ coâng boá nhö ñeå moïi ngöôøi ñöôïc nghe roõ raøng: "Neáu ai khaùt, haõy ñeán vôùi Ta vaø nhöõng ai tin Ta, haõy uoáng. Thaùnh söû Gioan giaûi thích yù nghóa cuûa nhöõng Lôøi cuûa Chuùa Gieâsu nhö sau: "Chuùa Gieâsu noùi veà Chuùa Thaùnh Thaàn: Ñaáng maø nhöõng ai tin kính Ngöôøi, phaûi laõnh nhaän" (Ga 7, 37-39).

ÑTC giaûi thích theâm nhö sau: "Chuùa Thaùnh Thaàn ñoåi môùi taâm hoàn caùc tín höõu baèng caùch laøm cho taâm hoàn hoï neân gioáng taâm hoàn Chuùa Kitoâ. Vì theá caàn phaûi ñeå Chuùa Thaùnh Thaàn höôùng daãn vaø ñoùn nhaän söï soáng Ngöôøi ban cho. Chính ñaây laø neàn taûng cuûa taát caû ñôøi soáng thieâng lieâng. Taâm hoàn con ngöôøi, bò thöông tích bôûi toäi loãi, chæ ñöôïc chöõa laønh bôûi ôn thaùnh cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn maø thoâi: Ngöôøi laø Ñaáng laøm cho con ngöôøi soáng nhö con caùi thöïc söï cuûa Thieân Chuùa. Söï hieän dieän cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn nôi moãi moät ngöôøi, thaám nhaäp vaø huy ñoäng troïn caû con ngöôøi: yù chí, trí hieåu, tình caûm vaø theå xaùc".

Keát thuùc baøi huaán ñöùc, ÑTC ñaõ khuyeán khích nhö sau: "Tröôùc Theàm cuûa Ngaøn Naêm Thöù ba, Giaùo Hoäi chuaån bò ñoùn nhaän ôn luoân luoân môùi meû: ôn cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn, Ñaáng ban söï soáng: söï soáng phaùt xuaát bôûi caïnh suôøn bò löôõi ñoøng thaâu qua cuûa Chuùa Kitoâ, ñeå rao giaûng cho moïi ngöôøi Tin Möøng söï soáng vôùi nieàm vui lôùn lao".

Ñaëc bieät, lieàn sau buoåi tieáp kieán chung saùng hoâm thöù Tö 21/10/98, vaø ngay taïi choã tieáp kieán chung, ÑTC ñaõ tieáp linh muïc Doøng Teân, ngöôøi Trung Quoác, Cha Matteo Chu, ñeán töø Ñaøi Loan vôùi muïc ñích daâng leân ÑTC, nhaân danh Ñöùc Cha Giuse Fan, Giaùm Muïc Thöôïng Haûi (Shangai) moät hoa thieâng lieâng goàm moät ngaøn thaùnh leã do caùc tín höõu Coâng Giaùo tham döï vaø moät trieäu Kinh Maân Coâi ñaõ ñoïc leân, ñeå caàu nguyeän cho ÑTC nhaân dòp kyû nieäm 20 naêm Trieàu Giaùo Hoaøng cuûa ngaøi. Ñaây laø moäât cöû chæ bieåu loä loøng trung thaønh vôùi Vò Keá Nghieäp Thaùnh Pheâroâ, Chuû Chaên toaøn Giaùo Hoäi Coâng Giaùo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page